OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXXIII/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Protokół Nr XXXIII/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Numer dokumentu: 33
Rok: 2010

P r o t o k ó ł Nr XXXIII/2010
--------------------------------------------------
z XXXIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 27 kwietnia 2010 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach.

Otwarcia XXXIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 15 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.


Porządek posiedzenia:
1.Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy.
3.Interpelacje radnych.
4.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium;
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
- wniosek Komisji Rewizyjnej,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej
- debata budżetowa
- podjęcie uchwały
5.Zmiana budżetu Gminy na 2010 r.
6.Podjęcie uchwały w sprawie: aplikowania Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach o środki finansowe w ramach Programu Lieder 2007-2013, oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Włoszakowice w roku 2011.
7.Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości w Boszkowie-Letnisku.
8.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Zbarzewie.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farm elektrowni wiatrowych.
11.Apel Burmistrza i Radnych Wolsztyna.
12.Rezolucja Miasta Krakowa.
13.Sprawy bieżące.
14.Wolne głosy i wnioski.
15.Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z XXXII sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3. Interpelacje radnych.
Radna Krystyna John poinformowała o zniszczonej tablicy przy wjeździe do Sądzi. Korespondencja stanowi oraz o konieczności zaasfaltowania łuku na skrzyżowaniu dróg Krzycko Wielkie-Sądzia-Boguszyn.
Radny Zenon Mejza wnioskował o wprowadzenie ruchu rowerów na chodniku w Krzycku Wielkim.
Radny Leszek Jagodzik wnioskował o naprawę drogi łączącej ul. Zachodnią z ul. Grotnicką we Włoszakowicach.
Radna Irena Przezbór poinformowała o zarwanej studzience telekomunikacyjnej na ul. Zachodniej we Włoszakowicach.
Radny Leszek Jagodzik – poinformował o dziurach w drodze do stacji paliw przy ul. Wolsztyńskiej we Włoszakowicach.
Radna Hanna Michalska – poinformowała o parkowaniu samochodów ciężarowych na chodniku w Jezierzycach Kościelnych na przeciw sklepu.

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. zostało przekazane radnym celem zapoznania się i przygotowania do debaty budżetowej. Dnia 7 kwietnia 2010 r. szczegółowo analizą sprawozdania z wykonania budżetu gminy zajęła się Komisja Rewizyjna Rady Gminy, analizując ponadto sprawozdania statystyczne oraz wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisję w ciągu 2009 r. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna skierowała do Rady Gminy wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy Włoszakowice absolutorium za 2009 r.

Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice przedstawił Przewodniczący Komisji Zenon Mejza.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za 2009 r. i wniosek Komisji Rewizyjnej zostały przekazane do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła Uchwałę Nr SO-0955/38/2010/Ln Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włoszakowice w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Włoszakowice z wykonania budżetu Gminy za 2009 r. Skład Orzekający wyraził opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włoszakowice został podjęty i uzasadniony zgodnie z wymogami prawa.

Ponadto Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła uchwałę Nr SO-0954/25/9/2010/Ln Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za 2009 rok. Skład Orzekający wyraził o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2009 r. opinię pozytywną.

W debacie budżetowej Radni odnieśli się do różnicy kwot dotacji na zadania własne i ich wydatkowania ujętych w załącznikach Nr 3 i Nr 4. Ponadto zwrócono uwagę na nie zawsze jasne i zrozumiałe sformułowania w wyjaśnieniach ujętych w sprawozdaniu instytucji kultury. Poruszono również przyczynę niewykorzystania planowanych środków w rozdziale "Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu). Wyjaśnień udzielili Wójt i Skarbnik. Innych uwag nie było.

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdziła, że radni zapoznali się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej, uczestniczyli w debacie budżetowej, a na swoje uwagi i wątpliwości uzyskali wyjaśnienia. W związku z tym przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/237/2010
-------------------------------------------------


Ad. 5. Zmiana budżetu Gminy na 2010 r.
Zwiększono kwotę dochodów budżetu na rok 2010 o 55.794,00 zł. Zmiana obejmuje w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 22.988.183,00 zł.
Zwiększono kwotę wydatków budżetu na 2010 rok o 269.294,00 zł. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 26.001.683,00 zł.

Na zmianę dochodów wpływ mają:
1)środki z Urzędu Miasta i Gminy Wschowa na podopiecznych z ich terenu uczęszczających do Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 53.124 zł,
2)środki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 2.670 złotych.
Zmiana wydatków nastąpiła w poprzez:
1)zwiększenie środków dla ŚDS ( działalność bieżąca ) o 53.124 zł,
2)zwiększenie środków dla GOPS ( dodatek specjalny ) o 2.670 zł,
3)zwiększenie środków dla ZS w Bukówcu Górnym ( bieżące prace remontowe i zakup opału) o 8.630 zł,
4)zwiększenie środków dla ZS w Dłużynie ( urealnienie wynagrodzeń i wymiana dachu ) o 85.900 zł,
5)zwiększenie środków dla ZS w Jezierzycach Kościelnych (bieżące utrzymanie) o 18.250 zł,
6)zwiększenie środków dla ZSO we Włoszakowicach (zakup energi i bieżące remonty) o 18.430 zł,
7)zwiększenie środków dla Przedszkola we Włoszakowicach (urealnienie wynagrodzeń w związku z urlopem zdrowotnym) o 36.590 zł,
8)zwiększenie środków dla urzędu gminy (zmiana planu zagospodarowania, zakupy niezbędnych materiałów - nagrody, wyposażenie, odpłatność za dziecko uczęszczające do przedszkola w Lesznie ) o 45.700 zł.

Zmiana wydatków majątkowych spowodowana jest wprowadzeniem nowych zadań:
1)wymiana dachu na budynku szkoły w Dłużynie - 75.000 zł,
2)rozpoczęcie zadania "Poprawa stanu infrastruktury społeczno-kulturalnej w Gminie Włoszakowice poprzez remont świetlic wiejskich we wsiach Boguszyn, Jezierzyce Kościelne, Sądzia i Zbarzewo" realizowanego przez GOK - 108.230 zł.

Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/238/2010
-------------------------------------------------

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie: aplikowania Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach o środki finansowe w ramach Programu Lieder 2007-2013, oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Włoszakowice w roku 2011.
Rada Gminy wyraziła poparcie dla realizacji przez Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach projektu pn. „Poprawa stanu infrastruktury społeczno – kulturalnej w Gminie Włoszakowice poprzez remont świetlic wiejskich we wsiach: Boguszyn, Jezierzyce Kościelne, Sądzia i Zbarzewo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Gmina Włoszakowice przewiduje zabezpieczenie środków na realizację w/w projektu w budżecie Gminy Włoszakowice na rok 2011, w wysokości: 468.228,00 zł:
1)wydatki w wysokości 135.109,00 zł w formie dotacji celowej,
2)rozchody w wysokości 333.119,00 zł w formie pożyczki.

Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/239/2010
-------------------------------------------------


Ad. 7. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości w Boszkowie-Letnisku.
W związku z wnioskiem o wydzierżawienie nieruchomości złożonym przez dotychczasowego dzierżawcę Towarzystwo Gimnastyczne “SOKÓŁ”, które prowadziło na przedmiotowej części nieruchomości, działalność sekcji windsurfingowej zaproponowano wydzierżawienie części nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
Wyrażono zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości tj. hangaru i trzech pomieszczeń w budynku położonym w Boszkowie – Letnisku przy ul. Turystycznej, stanowiących własność Gminy Włoszakowice.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/240/2010
-------------------------------------------------


Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
W związku z umorzeniem Gminie Włoszakowice części pożyczki w kwocie 375.000,00 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej
w Gminie Włoszakowice (w miejscowości Bukówiec Górny i Włoszakowice)” postanowiono umorzoną część przeznaczyć się na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Grotnikach.
Gmina Włoszakowice w roku 2010 zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Grotnikach, która ze względu na ograniczoną przepustowość hydrauliczną nie pozwala na dalsze kanalizowanie Gminy Włoszakowice.
W związku z powyższym, kwota podlegająca umorzeniu tj. 375.000,00 zł będzie przeznaczona jako wkład własny Gminy Włoszakowice w realizację przedmiotowej inwestycji.
Całkowity koszt rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków szacowany jest na kwotę około 6.000.000 ,00 zł.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/241/2010
-------------------------------------------------


Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej połozonej w Zbarzewie.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że przeznaczona do sprzedaży nieruchomość położona jest w Zbarzewie. Właściciel nieruchomości przyległej nie posiada drogi dojazdowej i w związku z tym wystąpił do Gminy o jej nabycie. Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Zbarzewie dz.nr 458/5 o powierzchni 0,0034 ha.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/242/2010
-------------------------------------------------


Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farm elektrowni wiatrowych.
Postanowiono przystąpić się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farm elektrowni wiatrowych we fragmentach Gminy Włoszakowice. Lokalizacja oznaczona jest na załaczniku graficznym stanowiącym załącznik do uchwały.
Opracowanie niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji polegającej na lokalizacji farm elektrowni wiatrowych ma na celu uwzględnienie aktualnych potrzeb inwestycyjnych firm planujących realizować inwestycję, co w konsekwencji przyczyni się do podniesienia stopnia rozwoju gospodarczego gminy.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXIII/243/2010
-------------------------------------------------


Na sesji została podpisane porozumienie pomiędzy Gestam Eolica Polska a Gminą Włoszakowice o współpracy przy realizacji przez GEP na trenie gminy projektów budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowych wraz z niezbędą infrastrukturą techniczną, w tym stacjami rozdzielczymi, stacjami pomiarowymi i transformatorowymi oraz drogami dojazdowymi.

Ad. 11. Apel Burmistrza i Radnych Wolsztyna.
Radni zapoznali się z apelem Burmistrza i radnych Wolsztyna w sprawie wolnej sprzedaży substancji narkotyzujących. Rada Gminy Włoszakowice poparła apel Burmistrza Wolsztyna oraz Radnych Rady Miejskiej w Wolsztynie w sprawie wystąpienia do ustawodawcy o przyjęcie radykalnych zmian w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii uniemożliwiających legalną sprzedaż i reklamę substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy, które cieszą się zainteresowaniem młodzieży, a są szkodliwe dla ich zdrowia.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
OŚWIADCZENIE Nr 1/2010
-------------------------------------------------


Ad. 12. Rezolucja Rady Miasta Krakowa.
Radni zapoznali się z Rezolucja Miasta Krakowa w sprawie sytuacji Polaków na Białorusi. Rada Gminy Włoszakowice poparła Rezolucję Rady Miasta Krakowa w sprawie wystąpienia do Parlamentu Europejskiego o podjęcie wszelkich możliwych skutecznych działań wobec państwa Białoruskiego w celu ochrony praw prześladowanych Polaków na Białorusi.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
OŚWIADCZENIE Nr 2/2010
-------------------------------------------------


Ad. 13. Sprawy bieżące.
Wójt poinformował o wniosku o dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - na działanie “Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego” tj. budowę ul. Wańskiego w Bukówcu Górnym. Złożenie wniosku wyklucza Gminę w uczestnictwie w partnerskiej współpracy przy przebudowie drogi Włoszakowice-Boszkowo. Informację powyższą przekazano Staroście Leszczyńskiemu (załącznik nr 20 do protokołu).
Wójt poinformował o zapytaniu Burmistrza Kropelin w sprawie uczestnictwa w uroczystościach jubileuszowych w Gminie Włoszakowice. Radni stwierdzili, że należy delegację zaprosić na dożynki w sierpniu. Rozważyć możliwość skierowania podobnego zaproszenia do Arnage.

Ad. 14. Wolne głosy i wnioski.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła wniosek p. Piotra John o utwardzenie drogi gruntowej we Włoszakowicach do posesji zainteresowanego. Stwierdzono, że nie zaplanowano w planie finansowym Zarządu Dróg Gminnych takiej inwestycji. Postanowiono przekazać sprawę do ZDG w celu przeprowadzenia wyrównania drogi, bądź przyjęcia do planu robót na przyszłe lata. Przy czym należy ustalić czy droga nie jest drogą prywatną.
Rada Gminy upoważniła Stefana Lisa do udziału w posiedzeniu Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Rydzynie.

Ad. 15. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku XXXIII Sesji przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.
Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06