OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXV/248/2010 o zmianie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXV/248/2010 o zmianie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Numer uchwały: 248
Numer sesji: 35
Rok: 2010
U C H W A Ł A nr XXXV/ 248/2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 22 czerwca 2010 roku
o zmianie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości
-----------------------------------------------------------------


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U z 2006 roku Nr 121, poz.844 ze zmianami)

Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje :

§ 1.

W uchwale Nr XXVI/186/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2009 roku Nr 193, poz.3343) wprowadza się następujące zmiany:
§1 pkt1 lit.c otrzymuje następujące brzmienie:
,,1) od gruntów
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1m2
powierzchni 0,15 zł
- pozostałych, w tym zajętych pod drogi wewnętrzne oznaczonych w ewidencji
gruntów jako drogi, a niezaliczonych do żadnej kategorii dróg publicznych,
od 1m2 powierzchni 0,02 zł


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.


Przewodniczący Rady Gminy
Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-06-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06