OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXV/249/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

Uchwała Nr XXXV/249/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

Numer uchwały: 249
Numer sesji: 35
Rok: 2010

UCHWAŁA NR XXXV/ 249 /2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), art. 211, 212, 214, 215, 222 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ) w związku z art. 121 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ) Rada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się kwotę dochodów budżetu na rok 2010, określoną w § 1 uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok o 150.434,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego kwotę dochodów bieżących o 150.434,00 złote.
2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 23.311.406,00 złotych, w tym dochodów bieżących 22.887.606,00 złotych i dochodów majątkowych 423.800,00 złotych.

§ 2. 1. Zwiększa się kwotę wydatków budżetu na 2010 rok, określoną w § 2 uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok, o kwotę 650.434,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:
1) wydatki bieżące zwiększa się o 159.300,00 złotych i po zmianie stanowią kwotę 19.055.038,00 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 152.300,00 złotych i stanowią 14.380.091,00 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 56.571,00 złotych i wynoszą 9.675.574,00 złote,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 95.729,00 złotych i wynoszą 4.704.517,00 złotych,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 7.000,00 złotych i wynoszą 3.588.947,00 złotych,
2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, zwiększa się o 491.134,00 złote i po zmianie wynoszą 6.256.368,00 złotych, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o 356.659,00 złotych i wynoszą 5.870.268,00 złotych,
b) wydatki na zakup i objęcie akcji i udzialów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zwiększa się o 134.475,00 złotych i wynoszą ogółem 386.100,00 złotych,
3) uaktualnia się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
4) zmiana wydatków obejmuje również przeniesienia w wydatkach dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
2. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 25.311.406,00 złotych.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu, określony w § 3 uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok, o kwotę 500.000,00 złotych, który po zmianie ogółem wynosi 2.000.000,00 złotych i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tytułu innych rozliczeń na rynku krajowym oraz nadwyżki z lat ubiegłych.§ 4. Zwiększa się kwotę planowanych przychodów, określoną w § 4 uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok, o 500.000,00 złotych, która po zmianie wynosi 2.000.000,00 złotych, zgodnie z załacznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór


Uzasadnienie:
1. Dochody ( załącznik nr 1 );

1) zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów utraconych z podatków opłacanych przez zakłady pracy chronionej w kwocie 103.313 złotych oraz podatków od gruntów pod jeziorami 2.121 złotych
2) zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości o 45.000 złotych,


2. Wydatki ( załącznik nr 2 );
1) zwiększenie środków dla Zespołu Szkół w Dłużynie na wymianę dachu w kwocie 76.200 złotych,
2) zwiększenie środków dla Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych na niezbędne remonty salki gimnastycznej, ogrodzenia, sekretariatu, pokoju nauczycielskiego oraz sieci kanalizacyjnej w starej części w kwocie 11.000 złotych,
3) zwiększenia środków dla ZDG o 146.759 złotych, w tym na:
- prace remontowo-wykończeniowe na drogach w Jezierzycach Kościelnych, Skarżyniu, Zbarzewie i Włoszakowicach 65.459 złotych,
- wynagrodzenia i pochodne nowo zatrudnionych pracowników obsługi w kwocie 61.300 złotych,
- konserwacje oświetlenia ulicznego w kwocie 20.000 złotych,
4) zwiększenie środków dla UG z przeznaczeniem na:
- udziały dla MZO na dokończenie budowy zakładu przerobu odpadów w kwocie 134.475 złotych,
- zwiększenie środków na budowę sali sportowej ( wymiana gruntu ) w kwocie 275.000 złotych,
- zwiększenie środków na prace niwelacyjne ( równanie, nawiezienie ziemi ) na boisku w Bukówcu Górnym w kwocie 37.000 złotych,
5) zmniejszenie środków dla UG o 30.000 złotych w związku z przesunięciem prac remontowych na oczyszczalni na rok następny,
6) przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół w Bukówcu Górnym, Zespole Szkół w Dłużynie, Zarzadzie Dróg Gminnych i Urzędzie Gminy zgodnie z wnioskami złożonymi przez te jednostki.

3. Wydatki majątkowe ( załącznik nr 3 );
1) zwiększenie środków na drogi o kwotę 65.459 złotych,
2) zwiększenie udziałów dla MZO o kwotę 134.475 złotych,
3) zwiększenie nakładów na budowę sali środowiskowo-sportowej o 275.000 złotych,
4) zwiększenie środków na wymianę dachu na budynku ZS w Dłużynie o 76.200 złotych,
5) zmniejszenie środków na budowę mieszkań socjalnych o 30.000 złotych,
6) zmniejszenie środków na remont oczyszczalni o 30.000 złotych.

4. WPI ( załącznik nr 4 );
1) zmiana nazwy, wydłużenie okresu realizacji, zmiana kwoty ogólnej i w poszczególnych latach w pozycji dotyczącej modernizacji oczyszczalni w związku ze składanym ponownie wnioskiem,
2) zmiana kwoty ogólnej oraz wydatkowanej w roku bieżącym w:
a) udziałach do MZO,
b) budowie sali sportowej,
3) zmiana kwoty wydatkowanej w roku bieżącym z równoczesnym przesunięciem na lata następne w zadaniu dotyczącym budowy mieszkań socjalnych.

5. Wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ( załącznik nr 5 );
Dokonano przesunięcia między paragrafami w wydatkach dotyczących wyborów Prezydenta w kwocie 154 złote. Zmiana ta nie wywarła wpływu na ogólną kwotę środków przeznaczonych na realizację powyższego zadania.

6. Przychody ( załącznik nr 6 );
W zwiazku ze wzrostem deficytu wprowadza się dodatkowe przychody w kwocie 500.000 złotych, uzyskane:
- z wolnych środków w kwocie 375.000 złotych,
- z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 125.000 złotych.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-06-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-18
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06