OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXV/250/2010 w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXXV/250/2010 w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Numer uchwały: 250
Numer sesji: 35
Rok: 2010

UCHWAŁA Nr XXXV/ 250 /2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami/ Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1
Informacja Wójta Gminy Włoszakowice o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze sporządzana jest w formie pisemnej.

§ 2
1. Informacja, o przebiegu wykonania budżetu składa się z części tabelarycznej i opisowej.
2. Część tabelaryczna stanowi zestawienia określające plan, i wykonanie ( kwota i procent ) w zakresie:
1) dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w tym realizację dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
2) wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w tym:
a) realizację wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
b) realizację środków na rezerwy,
3) przychodów i rozchodów budżetu,
4) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
5) dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej,
6) dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
7) udzielonych dotacji w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym :
a) dotacji celowych,
b) dotacji podmiotowych,
c) dotacji przedmiotowych,
8) wydatków inwestycyjnych oraz wydatków z WPI realizowanych w danym roku.
3. Część opisowa stanowi ocenę przebiegu realizacji budżetu i zawiera:
1) analizę realizacji dochodów budżetowych, określającą przyczyny istotnych odchyleń od
wielkości planowanych,
2) analizę realizacji należności, a szczególnie podatkowych ze wskazaniem podjętych działań w sprawie kwot niewpłaconych w terminie,
3) analizę realizacji wydatków budżetowych, określającą przyczyny istotnych odchyleń od
wielkości planowanych, w tym dotyczącą:
a) wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
b) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,
c) dotacji,
d) świadczeń na rzecz osób fizycznych,
e) wydatków na obsługę długu,
f) wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji,
g) wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
h) zadań inwestycyjnych, w tym wyszczególnionych w WPI,
i) pozostałych zadań majątkowych,
4) informację o realizacji przychodów i rozchodów budżetu,
5) informację o zobowiązaniach, w tym wymagalnych, a szczególnie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
6) informację o kwotach skutków obniżenia górnych stawek podatkowych obliczonych za okres sprawozdawczy, skutków udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń należności podatkowych,
7) informację o wykorzystaniu rezerw,
8) informację o zakresie korzystania z upoważnień nadanych Wójtowi.

§ 3
1. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządza się w formie opisowej, ze szczególnym uwzględnieniem danych o wyniku budżetu, wielkości zadłużenia, kształtowania się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem.
2. Informacja zawiera ocenę przebiegu realizacji poszczególnych przedsięwzięć określonych w załącznikach do wieloletniej prognozy finansowej, a szczególnie wyjaśnienia dotyczące przedsięwzięć nierealizowanych.

§ 4
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury obejmuje:
1) zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie ( kwota i procent )
dotyczące w szczególności:
a) stan środków na rachunkach na dzień 1 stycznia roku budżetowego,
b) dotacje na wydatki bieżące,
c) dotacje na wydatki inwestycyjne,
d) przychody własne wg źródeł,
e) pozostałe przychody.
2) zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne,
b) zakup materiałów i energii,
c) zakup usług obcych,
d) koszty remontowe,
e) inwestycje,
f) pozostałe,
3) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 5
Zapisy § 3 mają zastosowanie po raz pierwszy do informacji sporządzanej za I półrocze 2011r.

§ 6
Traci moc uchwała Nr XXXIII/269/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za I półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze.

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Uchw. przyg. M.Rolka
Irena Przezbór


Uzasadnienie:
Dnia 01 stycznia 2010 r. weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240), która w art. 266 ust. 2 nałożyła na organ stanowiący j.s.t. obowiązek określenia zakresu i formy informacji za I półrocze dotyczącej przebiegu wykonania budżetu, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz przebiegu wykonania planów finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych, określonych w art. 9 pkt 10, 13 i 14 w/w ustawy; w przypadku Gminy Włoszakowice są to samorządowe instytucje kultury. Informację, o której mowa wyżej Wójt przedstawia Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 31 sierpnia.
Proponowany zakres i forma informacji są wystarczające, gdyż analizy i zestawienia w ujęciu tabelarycznym i część opisowa zawierają najistotniejsze pozycje z punktu widzenia realizacji zadań Gminy. Spełniają również wymogi wynikające z przepisów i pozwalają szczegółowo zapoznać się realizacją wytyczonych zadań.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-06-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06