OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 44/2010 w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 44/2010 w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.

Numer dokumentu: 44
Rok: 2010


ZARZĄDZENIE NR 44/2010
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2010 zarządzam co następuje:


§ 1. 1. Zwiększa się kwotę dochodów budżetu na rok 2010, określoną w § 1 uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok o 6.479,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarzadzenia, z tego kwotę dochodów bieżących o 6.479,00 złotych.
2. Zwiększenie dochodów, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności zwiększenie dotacji celowch na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 5.130,00 złotych, co daje ogólną kwotę dotacji w wysokości 3.372.894,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 23.317.885,00 złotych, w tym dochodów bieżących 22.894.085,00 złotych i dochodów majątkowych 423.800,00 złotych.

§ 2. 1. Zwiększa się kwotę wydatków budżetu na 2010 rok, określoną w § 2 uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok o 6.479,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia, z tego wydatki bieżące zwiększa się o 6.479,00 złotych i po zmianie stanowią kwotę 19.061.517,00 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o 237,00 złotych i stanowią 14.379.854,00 złote, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 974,00 złote i wynoszą 9.676.548,00 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o 1.211,00 złotych i wynoszą 4.703.306,00 złotych,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 6.716,00 złotych i wynoszą 3.595.663,00 złote.
2. Zwiększenie wydatków, o którym mowa w ust.1 obejmuje w szczególności zwiększenie wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 5.130,00 złotych, co daje ogólną kwotę tych wydatków w wysokości 3.372.894,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.
3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 25.317.885,00 złotych, w tym wydatków bieżących 19.061.517,00 złotych i wydatków majątkowych 6.256.368,00 złotych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2010.


Wójt Gminy

mgr Stanisław WaligóraUzasadnienie:
1. Zmiana dochodów ( załącznik nr 1 ) spowodowana jest otrzymaniem dotacji Wojewody:
1) na przeprowadzenie II tury wyborów Prezydenta w kwocie 5.130,00 złotych,
2) na wypłatę zasiłków dla podopiecznych OPS - u w kwocie 1.349,00 złotych.

2. Zmiana wydatków ( załącznik Nr 3 ) polega na:
1) wprowadzeniu otrzymanych z budżetu państwa środków na wypłatę diet osób biorących udział w wyborach Prezydenta w kwocie 5.130,00 złotych oraz zasiłków dla podopiecznych OPS-u w kwocie 1.349,00 złotych,
2) dokonaniu przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału w ZDG oraz UG na wnioski złożone przez te jednostki.

3. Środki na przeprowadzenie wyborów powodują zmianę dotacji oraz ich wydatkowania na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 2 i 4).

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-07-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06