OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVI/251/2010 w sprawie negatywnego zaopiniowania propozycji obszaru specjalnej ochrony "Ostoja Przemęcka".

Uchwała Nr XXXVI/251/2010 w sprawie negatywnego zaopiniowania propozycji obszaru specjalnej ochrony "Ostoja Przemęcka".

Numer uchwały: 251
Numer sesji: 36
Rok: 2010


UCHWAŁA Nr XXXVI/251/2010


RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 lipca 2010r.


w sprawie negatywnego zaopiniowania propozycji obszaru specjalnej ochrony "Ostoja Przemęcka".

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 151 poz. 1220 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr GDOŚ/DONwz-4140-14/941/10/mż-w z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zaopiniowania propozycji obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty "Ostoja Przemęcka", Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Negatywnie zaopiniować proponowany obszar "Ostoja Przemęcka", wskazany przez Komisję Europejską jako obszar wymagający powiększenia granic w celu ochrony przyrody.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórU z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
Przepis art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 151 poz. 1220; ze zmianami), stanowi, że propozycja obszaru (opracowana przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny) wymaga zasięgnięcia opinii właściwych miejscowo rad gmin. Niezłożenie opinii w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu uznaje się za brak uwag.
Zdaniem Rady Gminy Włoszakowice projekt obszaru "Ostoja Przemęcka" przedłożony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nie może zostać zaopiniowany pozytywnie. Większość projektowanego obszaru "Ostoja Przemęcka" w granicach gminy Włoszakowice została wyłączona z zakazów wpisanych do projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego. W ocenie Rady Gminy Włoszakowice, bezzasadnym jest tworzenie powiększonych obszarów chronionych, na terenach gdzie takie formy ochrony już istnieją. Projektowany obszar "Ostoja Przemęcka" zawiera się bowiem w obszarze NATURA 2000 "Pojezierze Sławskie".
Stwierdzić należy, że część nieruchomości objętych propozycją obszaru "Ostoja Przemęcka", usytuowanych jest wokół jeziora Dominickiego i jeziora Krzywce. Biorąc pod uwagę znaczne przekształcenia terenu (zabudowa działek letniskowych), wprowadzanie proponowanej formy ochrony jest działaniem spóźnionym. Jednocześnie pozbawia właścicieli nieruchomości realnego władztwa nad swoją własnością i w znaczny sposób ogranicza możliwości korzystania z nieruchomości przez co obniża ich realną wartość, nie gwarantując jednocześnie stosownych odszkodowań z tytułu utraty wyżej wymienionej wartości nieruchomości.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-08-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-08-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06