OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVI/252/2010 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Grotnikach w drodze zamiany

Uchwała Nr XXXVI/252/2010 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Grotnikach w drodze zamiany

Numer uchwały: 252
Numer sesji: 36
Rok: 2010

UCHWAŁA Nr XXXVI/252/2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 lipca 2010r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Grotnikach w drodze zamiany
Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art 15 ust 1 i art. 37 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę polną oznaczonej numerem działki 709 o pow. 0,0900 ha zapisanej w KW 43732 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych, będącej własnością Gminy Włoszakowice w zamian za nabycie gruntu wydzielonego przy drodze gminnej w celu jej poszerzenia oznaczonego numerem działki 710/3 o pow. 0,0141 ha zapisanej w KW PO1L/00052559/2 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych, numerem działki 566/1 o pow. 0,0536 ha zapisanej w KW PO1L/00051982/9 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydziału Ksiąg Wieczystych; będących własnością L.M.

§ 2

Koszty geodezyjne i przeniesienia własności nieruchomości ponosi gmina.

§ 3

Traci moc uchwała Nr VIII/49/07 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Grotnikach w drodze zamiany.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

U z a s a d n i e n i e
W celu poszerzenia drogi gminnej oznaczonej numerem działki 573 łączącej Grotniki z drogą powiatową do Dłużyny wydzielone zostały, za zgodą właściciela gruntów przyległych, działki oznaczone numerami geodezyjnymi 566/1 i 710/3 o łącznej powierzchni 0,0677 ha
Właściciel powyższych nieruchomości wyraził zgodę na ich zbycie na rzecz gminy w zamian za nabycie działki nr 709 stanowiącej własność gminy o powierzchni 0.0900 ha w ewidencji gruntów oznaczonej jako droga biegnąca w poprzek jego pola, która oznaczona jest na mapie natomiast na gruncie faktycznie ta droga nie istnieje.
Ponieważ droga ta nie stanowi służebności dojazdowej do nieruchomości osób trzecich zatem jest gminie zbędna i nie ma przeszkód do jej zbycia w drodze zamiany tych nieruchomości.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-08-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-08-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06