OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVI/254/2010 w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXVI/254/2010 w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.

Numer uchwały: 254
Numer sesji: 36
Rok: 2010

UCHWAŁA NR XXXVI/254/2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 lipca 2010 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), art. 211, 212, 214, 215, 222 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1. 1. Zwiększa się kwotę dochodów budżetu na rok 2010, określoną w § 1 uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok o 78.353,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego kwotę dochodów bieżących o 77.853,00 złote i dochodów majątkowych o 500,00 zlotych.
2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 23.434.208,00 złotych, w tym dochodów bieżących 23.009.908,00 złotych i dochodów majątkowych 424.300,00 złotych.

§ 2. 1. Zwiększa się kwotę wydatków budżetu na 2010 rok, określoną w § 2 uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok o 78.353,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:
1) wydatki bieżące zwiększa się o 79.953,00 złote i po zmianie stanowią kwotę 19.179.440,00 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 79.553,00 złote i stanowią 14.463.640,00 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 2.753,00 złote i wynoszą 9.684.276,00 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 76.800,00 złotych i wynoszą 4.779.364,00 złote,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 400,00 złotych i wynoszą 3.629.800,00 złotych.
2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, zmniejsza się o 1.600,00 złotych i po zmianie wynoszą 6.254.768,00 złotych, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o 1.600,00 złotych i wynoszą 5.868.668,00 złotych.
2. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 25.434.208,00 złotych, w tym wydatków bieżących 19.179.440,00 złotych i wydatków majątkowych 6.254.768,00 złotych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór

Uzasadnienie:
1. Zmiana dochodów ( załącznik nr 1 ) spowodowana jest otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń pracowników OPS-u w kwocie 2.753,00 złote oraz wprowadzeniem uaktualnień dochodów własnych w oparciu o analizę ich wykonania w I półroczu w kwocie 75.600,00 złotych.

2. Zmiana wydatków ( załącznik Nr 2 ) polega na:
1) wprowadzeniu otrzymanych z budżetu państwa środków na pokrycie wydatków na zadanie, na które są przeznaczone w kwocie 2.753,00 złote z przeznaczeniem dla OPS,
2) zwiększeniu wydatków o pozostałe z dochodów środki w kwocie 75.600,00 zlotych na nowo wprowadzone zadania ( urządzenie mieszkania w Dominicach, prace w mieszkaniach w Zbarzewie i Jezierzycach, prace remontowe na budynkach po gorzelni w Zbarzewie, urządzenie oddzielnej kotłowni dla NZOZ w Krzycku Wielkim ),
3) dokonaniu przeniesień w ramach posiadanych środków w ZDG oraz UG zgodnie ze złożonymi przez przez te jednostki wnioskiami, przeznaczając przyznane środki na zadania inne niż pierwotnie zaplanowano.

3. W wydatkach inwestycyjnych ( załącznik nr 3 ) wprowadzono dwa nowe zadania ( zakup pieca dla NZOZ w Krzycku Wielkim - 8.400,00 złotych oraz zakup silnika dla łodzi MAK - 5.100 złoych wykorzystując na to środki przeznaczone na zakup innych urządzeń w Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie w kwocie 5.100,00 złotych oraz środków przeznaczonych na ogrodzenie boiska w Dłużynie w kwocie 10.000,00 złotych.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-08-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-08-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06