OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Uznanie ojcostwa

Uznanie ojcostwa


Podstawa prawna

 

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.),

-   Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego ( Dz. U. z 2015 r. poz. 194).

 

Opis procedury

 

Wymagane dokumenty

1. Uznanie ojcostwa dziecka poczętego (uznanie ojcostwa przed porodem)

a) dowody osobiste rodziców (do wglądu),

b) dokument potwierdzający ciążę tj. karta ciąży z bieżącymi wpisami lub aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciążę.

2. Uznanie ojcostwa przy rejestracji dziecka (przy sporządzeniu aktu urodzenia dziecka)

a) dowody osobiste rodziców (do wglądu),

b) karta urodzenia dziecka lub karta martwego urodzenia dziecka przekazywana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

3. Uznanie ojcostwa po rejestracji (po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka):

a) dowody osobiste rodziców (do wglądu),

b) w przypadku uznania ojcostwa dziecka, które ukończyło 13 rok życia, z jednoczesną zmianą jego nazwiska, wymagana jest obecność dziecka z legitymacją szkolną lub innym dokumentem tożsamości


Formularze, wnioski

 

Opłaty

Oświadczenie jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

W przypadku odmowy przyjęcia oświadczenia wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie przyjęcia ww. oświadczenia.

Tryb odwoławczy

 

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczenia koniecznych do uznania ojcostwa, nie później niż w terminie siedmiu dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, i matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym, odpis pisma przesyła do urzędu stanu cywilnego właściwego do sporządzenia aktu urodzenia dziecka.

Uwagi

 

1. Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

2. Uznać ojcostwo można:

a) tylko dziecka do którego nie zaszło domniemanie pochodzenia od męża matki lub gdy zostało zaprzeczone ojcostwo,

b) gdy nie toczy się przed sądem sprawa o ustalenie ojcostwa,

c)gdy dziecko jest małoletnie,

d)przed urodzeniem się dziecka już poczętego.

3.Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć osoba, która ukończyła 16 lat i nie uzyskała pełnoletności oraz nie istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, tylko przed sądem opiekuńczym.

4.Dziecko które ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska przy uznaniu ojcostwa.

5.Zgodnie z art. 62 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

§ 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.

§ 2. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża.

§ 3. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa

6.Uznania ojcostwa można dokonać:

a) przed każdym kierownikiem USC na terenie Polski,

b) przed sądem opiekuńczym,

c)za granicą przed konsulem, jeśli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.

7. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem oraz odmowę przyjęcia oświadczenia rejestruje się w rejestrze uznań.

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia w Urzędzie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Dorota Mierzyńska-Patrzała
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-06-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-03-25
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06