OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXXIV/2010 z dnia 21 maja 2010 r.

Protokół Nr XXXIV/2010 z dnia 21 maja 2010 r.

Numer dokumentu: 34
Rok: 2010P r o t o k ó ł Nr XXXIV/2010
--------------------------------------------------
z XXXIV Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 21 maja 2010 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach.

Otwarcia XXXIV Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 15 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.


Porządek posiedzenia:

1.Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
2.Informacja z posiedzeń komisji.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy.
4.Interpelacje radnych.
5.Podjęcie uchwały w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego.
6.Zmiana budżetu Gminy na 2010 r.
7.Przystąpienie do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice.
8.Oświadczenie w sprawie utrzymania czystości i porządku w obrębie jez. Dominickiego.
9.Wolne głosy i wnioski.
10.Zakończenie.


Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta. Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Informacja z posiedzeń komisji.
Informację z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa złożył przewodniczący Komisji Stefan Lis. Komisji Oświaty Kultury, Sportu i Zdrowia przedstawiła przewodnicząca Komisji Krystyna John. Posiedzenia powyższych Komisji odbyły się wspólnie z Komisją Rewizyjną.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z XXXIII sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Ryszard Lipowy wnioskował o obcięcie odrostów i podcięcie gałęzi drzew rosnących przy drodze Bukówiec Górny – Boguszyn.
Radny Aleksy Zaremba - wnioskował o naprawę załamania i wyrwy w drodze w Boszkowie -Letnisku przy przejeździe kolejowym.
Radny Tadeusz Szalewski – wnioskował o naprawę drogi przy remizie OSP w Dłużynie.
Radna Hanna Michalska - poinformowała o przewróconym znaku STOP w Jezierzycach Kościelnych przy posesji Nr 24.
Radny Paweł Marcinek - wnioskował o utwardzenie zejścia na parking przy fosie we Włoszakowcach.
Radna Irena Przezbór – wnioskowała o założenie garbów zwalniających na ul. Wolności we Włoszakowicach.
Radny Leszek Jagodzik – wnioskował o wykonanie przejścia dla pieszych przez przejazd kolejowy we Włoszakowicach oraz o sprawdzenie stanu technicznego barier na tym przejeździe.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że do Rady Gminy Włoszakowice dnia 6 maja 2010 r. wpłynął projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkpolskiego w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego do uzgodnienia. Pismo i projekt uchały stanowią załącznik nr 2 do protokołu.
Zdaniem Rady projekt uchwały przedłożony przez Zespół Parków Krajobrazowych nie może zostać uzgodniony. W szczególności stwierdzić należy, że projekt uchwały został przedłożony przez podmiot nieuprawniony. Jak wskazano powyżej uchwałę podejmuje właściwy sejmik województwa tymczasem projekt przesłanej do uzgodnienia uchwały został przedłożony przez Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Do przesłanego projektu uchwały nie przedłożono rzeczowego i merytorycznego uzasadnienia oraz analiz, które by uzasadniały podjęcie uchwały takiej treści. Przede wszystkim należy zauważyć, że wprowadza się zakazy na obszarze całego parku oraz ustala się obszary parku na których niektóre z nich nie obowiązują. Podkreślić jednak należy, że tak zakazy te jak i wspomniane obszary, na których wyłączono ich stosowanie wyznacza się w sposób dowolny bez rzetelnej analizy nie podając organowi uzgadniającemu motywów jakimi kieruje się Sejmik planując ich ustanowienie. Powyższą uwagę odnieść można także do całości granic Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Projekt uchwały w żaden sposób nie uzasadnia przebiegu wyznaczonych granic Przemęckiego Parku Krajobrazowego, ani argumentów czy założeń przyjętych podczas ich określania.
Adekwatnie sytuacja wygląda w przypadku wprowadzenia na całości obszaru Przemęckiego Parku Krajobrazowego zakazu realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Część nieruchomości usytuowanych wokół jeziora Dominickiego i jeziora Krzywce objętych projektem zostałą wcześniej przekształcona (zabudowa nieruchomości), stąd wprowadzanie obecnie zakazów jest działaniem spóźnionym.
Jednocześnie pozbawia właścicieli nieruchomości realnego władztwa nad swoją własnością, w znaczny sposób ograniczając możliwości korzystania z nieruchomości oraz obniża ich realną wartość.
Turystyka nie jest głównym źródłem dochodów mieszkańców Gminy Włoszakowice (sezon letni trwa od czerwca do końca sierpnia), lecz jest nim funkcjonujący tu przemysł i rolnictwo. Uchwała w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego, znacznie ograniczy możliwości rozwoju tych dziedzin (większość gminy położona jest na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego) bez jednoczesnego zapewnienia rekompensaty dla gminy i jej mieszkańców,
Ze względu na negatywne skutki dla właścicieli nieruchomości, jakie wynikną z wprowadzenia projektu uchwały należy umożliwić społeczeństwu wypowiedzieć się w tej sprawie np. poprzez referendum lub konsultacje społeczne.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXIV/244/2010
------------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu.

Ad. 6. Zmiana budżetu gminy na 2010 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że planowane jest zwiększenie
dochodów budżetu na rok 2010 o 167.659,00 zł. Po zmianie łączna kwota dochodów wyniesie 23.155.842,00 zł, a wydatków - 24.655.842,00 zł.
Na zmianę dochodów wpływ mają: środki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie dożywiania poprzez OPS 500 zł; na dofinansowanie wyposażenia szkół w ramach programu "Radosna Szkoła" 12.000 zł na sfinansowanie wyborów Prezydenta 10.459 zł; na dofinansowanie akcyzy z paliwa dla rolników 144.700 zł.
Na zmianę wydatków wpływ mają: zwiększenie środków dla GOPS o 500 zł; zwiększenie środków dla ZS w Bukówcu Górnym o 20.223 zł; zwiększenie środków dla ZS w Krzycku Wielkim o 60.935 zł; zwiększenie środków dla ZSO we Włoszakowicach o 12.000 zł; zwiększenie środków dla urzędu gminy ( wybory, akcyza, OSP ) o 126.494 zł; zmniejszenie środków dla ZDG o 1.565.993 zł.
Uwag nie było.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXIV/245/2010
------------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu.


Ad. 7. Przystąpienie do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice obowiązuje na podstawie uchwały nr XXVIII/226/2005 r. Rady Gminy Włoszakowice z dnia 15.12.2005 r. Do Studium wprowadzane są na bieżąco zmiany. Obecnie planowana zmiana Studium obejmuje teren położony w Boszkowie - Letnisko przy ul. Turystycznej, obręb Włoszakowice. Teren ten przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 5 do protokołu.
Na części terenu objętego „Zmianą” w latach ubiegłych dokonano parcelacji na działki gruntowe o małych powierzchniach. W wyniku podziałów geodezyjnych nastąpiła istotna zmiana struktury własnościowej, wraz z którą uwidoczniły się tendencje inwestycyjne w zakresie budownictwa mieszkaniowego (letniskowego) inicjowane przez osoby fizyczne, będące właścicielami działek gruntowych.
Uregulowanie przestrzenne terenu, w tym dopuszczenie budownictwa mieszkaniowego (letniskowego) nastąpić powinno w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalenia studium są wiążące.
W obowiązującym Studium teren ten w przeważającej części stanowi rolniczą przestrzeń produkcyjną (użytki zielone), a w części północno- wschodniej teren zabudowy rekreacyjnej jednorodzinnej.
Rada wyraziła zgodę na przystąpienie do zmiany Studium.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XXXIV/246/2010
------------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu.

Ad. 8. Oświadczenie w sprawie utrzymania czystości i porządku w obrębie jez. Dominickiego.
Radni przyjęli oświadczenie w sprawie utrzymania czystości i porządku w obrębie jez. Dominickiego.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice przyjęła jednogłośnie
OŚWIADCZENIE Nr 3
------------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu.
Ad. 9. Wolne głosy i wnioski.
Nie było.

Ad. 10. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku XXXIV Sesji przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.

Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-08-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-08-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06