OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXXV/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.

Protokół Nr XXXV/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.

Numer dokumentu: 35
Rok: 2010


P r o t o k ó ł Nr XXXV/2010
--------------------------------------------------
z XXXV Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 22 czerwca 2010 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach.

Otwarcia XXXV Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek posiedzenia:
1.Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
2.Informacja z posiedzenia Komisji.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy.
4.Interpelacje radnych.
5.Spotkanie z przedstawicielami Zarządu MZO w Lesznie w sprawie o wzrostu kosztów inwestycji pod nazwą “Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”.
6.Zmiana uchwały (załącznika) w sprawie zmiany budżetu gminy.
7.Zmiana uchwały w sprawie zmiany podatku od nieruchomości.
8.Zmiana budżetu Gminy na 2010 r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
10.Sprawy bieżące.
11.Wolne głosy i wnioski.
12.Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta. Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Informacja z posiedzeń komisji.
Informację z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa złożył przewodniczący Komisji Stefan Lis. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej informację złożył przewodniczący Komisji Zenon Mejza.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z XXXIV sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radni wsi Bukówiec Górny zgłosili interpelacje w sprawie naprawy drogi Włoszakowice - Bukówiec Górny i Bukówiec Górny – Machcin. Interpelacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Radny Tadeusz Szalewski – wnioskował o założenie progu zwalniającego na drodze z Dłużyny do Bukówca Górnego.
Radna Irena Przezbór - wnioskowała w sprawie przeciągającej się budowy drogi na ul. Słowiańskiej we Włoszakowicach oraz wnioskowała o pomalowanie odblaskową farbą mostku na ul. Grotnickiej we Włoszakowicach.
Radny Krzysztof Poprawski – wnioskował o prawidłowe oznakowanie Bukówca Górnego od strony Machcina. Część ul. Machcińskiej znajduje się poza wsią.

Ad. 5. Spotkanie z przedstawicielami Zarządu MZO w Lesznie w sprawie o wzrostu kosztów inwestycji pod nazwą “Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”.
W sesji uczestniczyli prezes zarządu MZO Wiesław Wojdyła i dyrektor finansowy Magdalena Rybińska-Mikołajczyk.
Ze względu na kurs EURO, który w dniu podpisywania umowy w czewcu w 2008 r. wynosił 3,3635 zł, a obecnie 4,1067 zł wystąpił niedobór środków finansowych na sfinansowanie projektu “Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”.
Niedobór jaki pokryć powinny gminy wynosi ogółem 4.000.425 zł z czego gmina Włoszakowice 134.475 zł (3,37% udziałów).
W dyskusji radni wyjaśnili swoje wątpliwości, a następnie postanowiono w zmianach budżetu Gminy na 2010 rok przeznaczyć środki na kontynuację powyższego zadania.

Ad. 6. Zmiana uchwały (załącznika) w sprawie zmiany budżetu gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że w Uchwale Nr XXXIV/245/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok mylnie wskazano w treści numer załącznika określającego wydatki majątkowe w 2010 roku. Załącznik ten posiada Nr 4, zaś w treści § 2 ust. 1 pkt 2 omyłkowo powołano załącznik Nr 5.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXV/247/2010
--------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu.

Ad. 7. Zmiana uchwały w sprawie zmiany podatku od nieruchomości.
Proponuje się wprowadzenie niższej stawki podatkowej dla gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów jako drogi wewnętrzne, a tym samym niezaliczonych kategorii dróg publicznych. Dotyczy to w szczególności dróg w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowych do gruntów rolnych, leśnych i do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców. Na rok 2010 stawka podatkowa dla gruntów pozostałych, w których m.in. mieszczą się drogi wynosi 0,15 zł od 1 m2. W związku z czym planuje się wyszczególnić w stawkach podatkowych jeszcze dodatkową pozycję pn. drogi wewnętrzne i zmniejszyć podatek do 0,02 zł od 1m2.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXV/248/2010
--------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu.

Ad. 8. Zmiana budżetu Gminy na 2010 r.
Rada Gminy postanowiła zwiększyć kwotę dochodów budżetu o 150.434,00 zł, a kwotę wydatków o kwotę 650.434,00 zł.
Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 23.311.406,00 zł, a wydatków 25.311.406,00 zł.
Na zwrost dochodów wpłynęło uzupełnienie dochodów utraconych z podatków opłacanych przez zakłady pracy chronionej w kwocie 103.313 zł oraz podatków od gruntów pod jeziorami 2.121 zł oraz zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości o 45.000 zł.
Wydatki uległy zmianie w związku:
1)zwiększenie środków dla Zespołu Szkół w Dłużynie na wymianę dachu w kwocie 76.200 zł,
2)zwiększenie środków dla Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych na niezbędne remonty salki gimnastycznej, ogrodzenia, sekretariatu, pokoju nauczycielskiego oraz sieci kanalizacyjnej w kwocie 11.000 zł,
3)zwiększenia środków dla ZDG o 146.759 zł (na prace remontowo-wykończeniowe na drogach w Jezierzycach Kościelnych, Skarżyniu, Zbarzewie i Włoszakowicach 65.459 zł; wynagrodzenia i pochodne nowo zatrudnionych pracowników obsługi w kwocie 61.300 zł; konserwacje oświetlenia ulicznego w kwocie 20.000 zł).
4)zwiększenie środków dla UG z przeznaczeniem na udziały dla MZO na dokończenie budowy zakładu przerobu odpadów w kwocie 134.475 zł: zwiększenie środków na budowę sali sportowej ( wymiana gruntu ) w kwocie 275.000 zł; zwiększenie środków na prace niwelacyjne ( równanie, nawiezienie ziemi ) na boisku w Bukówcu Górnym w kwocie 37.000 zł;
5)zmniejszenie środków dla UG o 30.000 zł w związku z przesunięciem prac remontowych na oczyszczalni na rok następny.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXV/249/2010
--------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu.

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
Dnia 1 stycznia 2010 r. weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych, która nałożyła na rady gmin obowiązek określenia zakresu i formy informacji za I półrocze dotyczącej przebiegu wykonania budżetu, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury. Informację, o której mowa wyżej Wójt przedstawia Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 31 sierpnia.
Ustalono, że informacja będzie przygotowania w ujęciu tabelarycznym z częścią opisową zawierającą pozycje z realizacji zadań Gminy.

Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXV/250/2010
--------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu.

Ad. 10. Sprawy bieżące.
Wójt Gminy poinformował o prowadzonych inwestycjach w Gminie:
1)realizowana jest budowa ul. Słowiańskiej we Włoszakowicach (zdemontowane płyty z ulicy zostaną wykorzystane przy wjeździe na budowę sali sportowej we Włoszakowicach oraz na części ul. Podgórnej).
2)odcinek drogi ul. Marcinka w Bukówcu Górnym.
Na wcześniejszy wniosek Gminy - uzyskano potwierdzenie od Zarządu Dróg Powiatowych, że wyczyszczono studzienki kanalizacji deszczowej przy drogach powiatowych w Gminie Włoszakowice.

3)Radni zaponali się z informacją o bardzo dobrych wynikach nauczania w Gimnazjum w Krzycku Wielkim potwierdzonych testem gimnazjalistów.
Wójt poinformował, że wystąpił do Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie o koszenie rowów przy drogach powiatowych korzystając z przepisów o utrzymaniu czystości.


Ad. 11. Wolne głosy i wnioski.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła wniosek Szymona John w sprawie wykupu od Gminy lub wydzierżawienia gruntu w Boszkowie-Letnisku przy ul. Dworcowej. Radni sprzedaż lub dzierżawę zaopiniowali negatywnie.

Ad. 12. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku XXXV Sesji przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.

Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


m
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-08-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-08-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06