OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVI/256/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Krzycko Wielkie

Uchwała Nr XXXVI/256/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Krzycko Wielkie

Numer uchwały: 256
Numer sesji: 36
Rok: 2010


Uchwała Nr XXXVI/256/2010
Rady Gminy we Włoszakowicach
z dnia 30 lipca 2010r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Krzycko Wielkie


Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


§ 1
Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Gminy Włoszakowice Nr XIX/143/97 z dnia 30.04.1997 r. i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Leszczyńskiego Nr 15, poz. 62 z dnia 7 lipca 1997r.

§ 2
Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.


§ 3
Przedmiotem opracowania będzie zmiana zapisów ustaleń zagospodarowania przestrzennego istniejącego terenu działalności gospodarczej. Podstawa opracowania, zgodnie z art. 15 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVI/256/2010
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 lipca 2010r.Na podstawie wniosku Firmy Werner Kenkel Sp z o.o dotyczącego sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Krzycko Wielkie oraz zgodnie z art.14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) Wójt Gminy Włoszakowice przedkłada Radzie Gminy Włoszakowice niniejszą uchwałę.
Stosownie, do art. 14 ust 5 w/w ustawy przeprowadzono analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz oceniono stopień zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice, a także ustalono niezbędny zakres prac planistycznych. Opracowanie niniejszej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyczyni się do bardziej racjonalnego zagospodarowania istniejącego terenu działalności gospodarczej.
W związku z tym, ze nie występują okoliczności faktyczne i prawne uniemożliwiające podjęcie prac planistycznych rekomenduje się Radzie Gminy Włoszakowice podjęcie niniejszej uchwały.


Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-08-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-08-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06