OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 58/2010 w sprawie: zmiany budżetu

Zarządzenie Nr 58/2010 w sprawie: zmiany budżetu

Numer dokumentu: 58
Rok: 2010

ZARZĄDZENIE NR 58/2010
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 31 sierpnia 2010 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2010 zarządzam co następuje:§ 1. 1. Zwiększa się kwotę dochodów budżetu na rok 2010, określoną w § 1 uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok o 764,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia, z tego kwotę dochodów bieżących o 764,00 złote.
2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 23.434.972,00 złotych, w tym dochodów bieżących 23.010.672,00 złotych i dochodów majątkowych 424.300,00 złotych.

§ 2. 1. Zwiększa się kwotę wydatków budżetu na 2010 rok, określoną w § 2 uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok o 764,00 złoteoraz dokonuje wnioskowanych przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian wydatki bieżące zwiększa się o 764,00 złote i po zmianie stanowią kwotę 19.180.204,00 złote, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 3.100,00 złote i stanowią 14.466.740,00 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 25.050,00 złote i wynoszą 9.659.226,00 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 28.150,00 złotych i wynoszą 4.807.514,00 złotych,
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o 2.336,00 złotych i wynoszą 3.627.464,00 złote.
3. Zmiana wydatków obejmuje również przeniesienia w wydatkach dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarzadzenia.
4. Wydatki majątkowe nie zmieniają się i wynoszą 6.254.768,00 złotych.
5. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 25.434.972,00 złote, w tym wydatków bieżących 19.180.204,00 złote i wydatków majątkowych 6.254.768,00 złotych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
Wójt Gminy

mgr Stanisław Waligóra
Uzasadnienie:
1. Zmiana dochodów ( załącznik nr 1 ) spowodowana jest otrzymaniem dotacji Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zasiłkow OPS w kwocie 764 złote.

2. Zmiana wydatków ( załącznik Nr 2 ) polega na:
1) wprowadzeniu otrzymanych z budżetu państwa środków na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem powyższego zadania w kwocie 764 złote,
2) dokonaniu przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału w OPS-ie, ZSO we Włoszakowicach, Przedszkolu , ZDG oraz UG na wnioski złożone przez te jednostki.

3. Niektóre przesunięcia wskazane w punkcie 2.2 powodują zmianę wydatkowania dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 3 ).

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-09-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06