OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny

Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny


 

Podstawa prawna


 

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.),

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn.zm.),

- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 583),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem USC (Dz. U. z 2015 r. poz. 180).

Opis procedury

 

1.      Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przedkładają dowody osobiste lub paszporty oraz składają:

- pisemne zapewnienie,

- zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

2. Cudzoziemiec składa:

- dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana;

- odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów niemożna ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,  wraz z tłumaczeniem (jeżeli jest wymagane) wykonanym  przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w Państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),  konsula;

- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie powyższego dokumentu napotyka trudne po przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu;

- udział biegłego lub tłumacza, przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz w procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego zapewniają osoby składające te oświadczenia lub osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, jeżeli nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu (dotyczy również świadków).

Wymagane dokumenty

 

Formularze, wnioski

 

Opłaty


- Opłatę skarbową w wysokości 84 zł za sporządzenie aktu wnosi się na rachunek  Urzędu Gminy Włoszakowice w kasie Urzędu lub na konto bankowe :

 58 8661 0009 0000 1209 2000 0001    

Opłata pobierana jest w momencie składania dokumentów (zapewnienia) pod warunkiem, że związek małżeński będzie zawierany w USC Włoszakowice.

- Opłatę w wys. 1000 zł – opłata dodatkowa, jeżeli przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński nastąpi poza lokalem USC

Termin załatwienia sprawy

Podczas składania dokumentów (zapewnienia) ustalany jest termin  zawarcia związku małżeńskiego.

 

 

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński powiadamia na piśmie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Uwagi

Z ważnych przyczyn, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,

- dokument uzasadniający powód do skrócenia terminu,

- opłata skarbowa wynosi 39 zł.

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia w Urzędzie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Dorota Mierzyńska-Patrzała
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-06-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-03-17
Ilość zmian wpisu: 5 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06