OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny

Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny


 

Podstawa prawna

 

1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zmianami).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1282).

 

Opis procedury

 

Wymagane dokumenty

 

Dokumenty, które należy złożyć w celu zawarcia związku małżeńskiego:

a) aktualne dowody osobiste lub paszporty wraz z aktualnymi poświadczeniami zameldowania na pobyt stały - do wglądu;

b) skrócony odpis aktu urodzenia opłacony opłatą skarbową

Dodatkowo:

c) skrócony odpis aktu małżeństwa opłacony opłatą skarbową wraz z  adnotacją o rozwodzie lub sentencję prawomocnego wyroku stwierdzającego rozwiązanie małżeństwa przez rozwód  - dotyczy osób rozwiedzionych;

d) skrócony odpis aktu zgonuopłacony opłatą skarbową - dotyczy wdów / wdowców;

e) dotyczy cudzoziemców:

- dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport;

 - odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego;

- zaświadczenie zdolności prawnej wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego. 

Przy składaniu dokumentów nupturienci składają pisemne zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Wyżej wymienione dokumenty muszą być złożone nie później niż miesiąc przed planowanym terminem ślubu.

W momencie składania zapewnień nupturienci podejmują decyzję o wyborze nazwiska/nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Decyzję dotyczącą wyboru nazwiska/nazwisk można podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

Po zawarciu małżeństwa nie ma możliwości zmiany oświadczenia o nazwiskach małżonków.

Istnieje możliwość zmiany oświadczenia dotyczącego nazwiska dzieci - przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego dziecka pochodzącego z tego małżeństwa.

Formularze, wnioski

 

Opłaty

Opłatę skarbową w wysokości 84,00 zł za sporządzenie aktu wnosi się na rachunek Urzędu Gminy Włoszakowice

Termin załatwienia sprawy

Podczas składania dokumentów ustalany jest termin jego zawarcia.

 

 

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Uwagi

W przypadku gdy jedna ze stron nie jest obywatelem polskim należy dodatkowo przedstawić zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ kraju, którego cudzoziemiec jest obywatelem.

Osoby chcące zawrzeć związek małżeński muszą mieć ukończone 18 lat (kobiecie sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa od lat 16).

 

Inne informacje

Z ważnych przyczyn, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego. Opłata skarbowa wynosi 39 zł.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia w Urzędzie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Dorota Mierzyńska-Patrzała
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-06-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-22
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06