OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVII/257/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXVII/257/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Numer uchwały: 257
Numer sesji: 37
Rok: 2010U C H W A Ł A nr XXXVII / 257/2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 21 września 2010 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
-----------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U z 2010 roku Nr 95, poz. 613, ze zmianami)

Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje :

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Włoszakowice:

1) od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,60 zł
od 1m2 powierzchni,
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych- 4,15zł
od 1 ha powierzchni,
c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,15zł
od 1m2 powierzchni,
d/ pozostałych, w tym zajętych pod drogi wewnętrzne oznaczonych w ewidencji gruntów
jako drogi, a niezaliczonych do żadnej kategorii dróg publicznych 0,02 zł
2) od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych - 0,65 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 16,50
zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 9,82 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,
d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,27 zł
od 1m 2 powierzchni użytkowej,
e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,00 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7
- 2 -

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3.

Traci moc uchwała nr XXVI/186/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2009 roku i uchwała nr XXXV/248/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 czerwca 2010 roku.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.Przewodniczący Rady Gminy

/ Irena Przezbór/
Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVII / 257/ 2010
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 21 września 2010 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


Określenie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Włoszakowice przez cały rok kalendarzowy należy do ustawowych kompetencji Rady Gminy w granicach określonych stosownymi przepisami prawa.
Zgodnie z zapisem w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych ; tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613 art. 20 ust.1: górne granice kwotowe podatków i opłat lokalnych ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik ten wyniósł 2,6%.
Na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” obwieszczeniem Minister Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku (Monitor Polski Nr 55, poz. 755 z 6 sierpnia 2010 roku) ogłosił wysokość górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2011.
Rada Gminy corocznie określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym, że stawki nie mogą przekroczyć wysokości górnych granic stawek określonych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dlatego podjęcie uchwały w tym zakresie i w wysokości stawek zaproponowanych jest uzasadnione i niezbędne.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06