OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVII/258/2010 w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej

Uchwała Nr XXXVII/258/2010 w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej

Numer uchwały: 258
Numer sesji: 37
Rok: 2010U C H W A Ł A nr XXXVII/258/2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 21 września 2010 roku
w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.17 ust.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku – o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity; Dz.U z 2010 roku Nr 95, poz. 613 ze zmianami)
Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1.
Ustala się na terenie Gminy Włoszakowice następujące miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową: Boszkowo-Letnisko, Boszkowo, Dominice.

§ 2.
Miejscowości, o których mowa w § 1 spełniają minimalne warunki klimatyczne, krajobrazowe oraz umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie warunków jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (Dz.U.Nr 249, poz. 1851)

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy


/Irena Przezbór/
Uzasadnienie do uchwały nr XXXVII/258/2010
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 21września 2010 roku
w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie
opłaty miejscowej


Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych:
- w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach,
- w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.
Obowiązek podatkowy powstaje więc, gdy dana osoba przebywa dłużej niż 24 godziny i obejmuje każdy dzień pobytu.
Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określiła minimalne warunki jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową, uwzględniając zróżnicowanie warunków regionalnych i lokalnych.
Za minimalne warunki umożliwiające pobyt w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, uznaje się istnienie w miejscowości bazy noclegowej w obiektach hotelarskich i innych obiektach, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, w rozumieniu przepisów o usługach turystycznych.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06