OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVII/259/2010 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Przemęckiego Parku Krajobrazowego

Uchwała Nr XXXVII/259/2010 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Przemęckiego Parku Krajobrazowego

Numer uchwały: 259
Numer sesji: 37
Rok: 2010

UCHWAŁA Nr XXXVII/ 259/ 2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 21 września 2010 r.w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Przemęckiego Parku KrajobrazowegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1900 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje :§ 1.
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Przemęckiego Parku Krajobrazowego

§ 2.
Granice obszaru objętego projektem planu przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórUzasadnienie do uchwały Nr XXXVII/ 259/2010
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 21 września 2010r.


W sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przemęckiego Parku Krajobrazowego


Na podstawie zgromadzonych wniosków dotyczących sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z art. 14 ust.5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Włoszakowice przedkłada Radzie Gminy Włoszakowice niniejszą uchwałę. Stosownie do art. 14 ust.5 w/w ustawy przeprowadzono analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz oceniono stopień zgodności z ustaleniami studium i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice, a także ustalono niezbędny zakres prac planistycznych.
Celem sporządzenia planu jest uporządkowanie ładu przestrzennego i zagospodarowanie terenów w granicach Przemęckiego Parku Krajobrazowego w powiązaniu z obszarami już objętymi ( fragmentarycznie) miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Zainicjowana procedura planistyczna ma na celu zachowanie walorów krajobrazowych poprzez jednoznaczne określenie granic aktywności budowlanych i infrastrukturalnych w granicach opracowania. W toku prac planistycznych z obszaru opracowania wyłączone zostaną obszary objęte MPZP niewymagające zmian struktury zabudowy i przeznaczenia terenów. W razie konieczności, dla zachowania spójności zagospodarowania przestrzennego podjęte zostaną uchwały o przystąpieniu do zmiany już obowiązujących MPZP.


Biorąc powyższe pod uwagę Wójt Gminy Włoszakowice wnioskuje o podjęcie niniejszej uchwały.

Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06