OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVII/262/2010 w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXVII/262/2010 w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.

Numer uchwały: 262
Numer sesji: 37
Rok: 2010


UCHWAŁA NR XXXVII/262/2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 21 września 2010 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), art. 211, 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) oraz art.166, 184 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ) Rada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się kwotę dochodów budżetu na rok 2010, określoną w § 1 uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok o 41.991,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego kwotę dochodów bieżących o 41.991,00 złotych.
2. Zwiększenie dochodów, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności zwiększenie dotacji celowch na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 1.991,00 złotych, co daje ogólną kwotę dotacji w wysokości 3.390.873,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 23.476.963,00 złote, w tym dochodów bieżących 23.052.663,00 złote i dochodów majątkowych 424.300,00 złotych.

§ 2. 1. Zwiększa się kwotę wydatków budżetu na 2010 rok, określoną w § 2 uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok o 41.991,00 złotych oraz dokonuje wnioskowanych przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian wydatki bieżące zwiększa się o 159.711,00 złotych i po zmianie stanowią kwotę 19.339.915,00 złotych, w tym wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 159.711,00 złotych i stanowią 14.626.451,00 złotych, w tym:
1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 41.691,00 złotych i wynoszą 9.700.917,00 złotych,
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 118.020,00 złotych i wynoszą 4.925.534,00 złote.
3. Wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, zmniejsza się o 117.720,00 złotych i po zmianie wynoszą 6.137.048,00 złotych, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o 117.720,00 złotych i wynoszą 5.750.948,00 złotych,
4. Uaktualnia się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
5. Zwiększenie wydatków, o którym mowa w ust.1 obejmuje w szczególności zwiększenie wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 1.991,00 złotych, co daje ogólną kwotę tych wydatków w wysokości 3.390.873,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
6. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 25.476.963,00 złote, w tym wydatków bieżących 19.339.915,00 złotych i wydatków majątkowych 6.137.048,00 złotych.

§ 3.1. Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o 40.000,00 złotych i obecnie wynoszą 185.000,00 złotych.
2. Zwiększa sie wydatki na realizację programu rozwiazywania problemów alkoholowych o 40.000,00 złotych i obecnie wynoszą 183.000,00 złotych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.Przewodniczący Rady Gminy

Irena PrzezbórUzasadnienie:
1. Zmiana dochodów ( załącznik nr 1 ) spowodowana jest otrzymaniem dotacji z Głównego Urzędu Statystycznego na dofinansowanie prac związanych z Powszechnym Spisem Rolnym w kwocie 1.991,00 złotych ( załącznik nr 2 ) oraz wprowadzeniem dodatkowych środków uzyskanych z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów akloholowych w kwocie 40.000,00 złotych.

2. Zmiana wydatków ( załącznik Nr 3 ) polega na:
1) wprowadzeniu otrzymanych z budżetu państwa środków na pokrycie wydatków z zakresu zadań, na które są przeznaczone w kwocie 1.991,00 złotych ( załącznik nr 6 ),
2) zwiększeniu wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych o dodatkowe środki w kwocie 40.000,00 złotych,
3) zwiększeniu środków dla
- Zarządu Dróg Gminnych o 115.480,00 złotych,
- Przedszkola o 800,00 złotych,
- Zespołu Szkół w Bukówcu Górnym o 7.500,00 złotych,
- Urzędu Gminy o 2.420,00 złotych,
4) zmniejszeniu środków dla Zespołu Szkół w Dłużynie w związku z przesunięciem wymniany dachu na rok następny o 126.200,00 złotych,
5) dokonaniu przeniesień w ramach posiadanych środków w ZS w Bukówcu Górnym, Przedszkolu we Włoszakowicach oraz Urzędzie Gminy zgodnie ze złożonymi przez te jednostki wnioskiami.

3. W wydatkach inwestycyjnych ( załącznik nr 4 ) dokonano aktualizacji zadań poprzez: a)dodanie nowych ( montaż pieca na sali w Krzycku Wielkim - 10.000 zł ),
b) odstąpienie od wstępnie planowanych lub zastąpienie pracami remontowymi ( budowa ogrodzenia na plaży - 20.000 zł, zakup dźwigu - 10.000 zł, budowa mieszkań socjalnych - 15.000 zł, wykonanie dachu na budynkach w podwórzu - 28.000 zł, ogrodzenie boiska w Bukówcu - 15.000 zł, Dłużynie - 4.700 zł, modernizacja boiska w Zbarzewie - 9.000 zł, zakup kosiarki dla Boguszyna - 11.500 zł, wymiana dachu w szkole w Dłużynie - 151.200 zł ),
c) zmniejszenie przeznaczonych środków na zadania realizowane ( prace na drogach powiatowych - 92.000 zł),
d) zwiększenie środków na zadania w trakcie realizacji ( prace na drogach gminnych - 144.880 zł, modernizacji oświetlenia ulicznego - 22.000 zł, modernizacja boiska w Grotnikach - 10.000 zł, modernizacja boiska w Boguszynie - 20.000 zł, urządzanie klombów - 12.000 zł, prace w parku - 14.800 zł, montaż pieca w NZOZ w Krzycku Wielkim - 5.000 złotych ).

4. W wydatkach zawartych w WPI ( załącznik Nr 5 ) wprowadzono nowe zadanie rozpoczęte w roku bieżącym, a które ma być kontynuowane w roku przyszłym ( przebudowa ulicy Słowiańskiej we Włoszakowicach ) przy pomocy środków wnioskowanych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 oraz wycofano zadanie dotyczące budowy mieszkań socjalnych w Zbarzewie, które zastąpiono przygotowaniem mieszkania w Dominicach.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06