OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVII/263/2010 w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Włoszakowice

Uchwała Nr XXXVII/263/2010 w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 263
Numer sesji: 37
Rok: 2010


UCHWAŁA NR XXXVII/263/2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 21 września 2010 roku

w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Włoszakowice

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1.W celu opracowania projektu budżetu Gminy, Wójt w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy wydaje zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budże­towy przez podległe gminie gminne jednostki organizacyjne, uwzględniając w nim między innymi:
1)ustalenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy,
2)prognozowaną stopę inflacji,
3)prognozowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej.
2.Kierownicy jednostek organizacyjnych składają swoje mate­riały planistyczne, informujące między innymi o planowanym wzroście zatrudnienia, planowanych zmianach organizacyjnych oraz kosztach utrzymania obiektów i urządzeń, na drukach wg wzorów ustalonych przez Wójta w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 jako zestawienia dochodów i wydatków w szczegółowości dział, rozdział i paragraf wraz z objaśnieniami w terminie do dnia 10 października.
3.Wnioski o dotacje z budżetu dotyczące zadań w zakresie:
1) pomocy publicznej i wolontariatu,
2) szkół i przedszkoli niepublicznych,
składa się w trybie i terminach określonych w odrębnych przepisach.

§ 2

1.Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami sporządza się w szczegółowości określonej przepisami ustawy o finansach publicznych z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.Załącznik do projektu uchwały budżetowej o dochodach sporządza się w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.
3.Załącznik do projektu uchwały budżetowej o wydatkach sporządza się w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.
4.Wszystkie pozostałe załączniki do projektu uchwały budżetowej sporządza się w szczegółowości określonej w przepisach.

§ 3

Skarbnik Gminy na podstawie zebranych materiałów informacyjnych i planistycznych, o których mowa w § 1 oraz przedstawionych przez właściwe organy informacjach o wysokości planowanych kwot subwencji, dotacji oraz udziałów w podatkach będących dochodami budżetu państwa opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu.


§ 4

1.Wójt na podstawie materiałów przygotowanych przez Skarbnika opracowuje w terminie do dnia 15 listopada każdego roku projekt budżetu na rok następny.
2.Do projektu budżetu sporządza się uzasadnienie zawierające w szczególności:
1)w zakresie dochodów - omówienie poszczególnych źródeł dochodów,
2)w zakresie wydatków - omówienie poszczególnych rodzajów wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych,
3)w zakresie przychodów i rozchodów – omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich.
3.Wraz z projektem budżetu przedkłada się następujące dane informacyjne:
1)informację o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału,
2)informację o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach.

§ 5

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Wójt przedkłada Radzie Gminy oraz właściwej Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 6
W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej Radzie, Wójt przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych, które należy opracować i przedłożyć Wójtowi w terminie do 15 grudnia.
§ 7

Projekt uchwały budżetowej ogłaszany jest poprzez:
1) wyłożenie do wglądu w Biurze Rady,
2) ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy.

§ 8

1.Przewodniczący Rady Gminy po otrzymaniu projektu, przesyła niezwłocznie projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz mate­riałami informacyjnymi do zapoznania wszystkim radnym oraz określa planowany termin sesji, na której uchwalany będzie budżet.
2.Komisje stałe rady odbywające swe posiedzenia w terminie od otrzymania projektu do 15 grudnia omawiają i opiniują projekt budżetu, z czym zapoznają Przewodniczącego Rady.
3.Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku ujętego w projekcie budżetu zobowiązana jest wskazać źródło jego sfinansowania.
4.Przewodniczący Rady po otrzymaniu opinii komisji niezwłocznie przeka­zuje je Wójtowi.


§ 9

1.Wójt może z własnej inicjatywy oraz na podstawie wniosków zawartych w opiniach komisji zaproponować autopoprawki do przedłożonego Radzie projektu uchwały budżetowej.
2.W przypadku nieuwzględnienia przez Wójta wniosków zawartych w opiniach komisji, Wójt zobowiązany jest przedstawić stanowisko w sprawie nieuwzględnionych wniosków.

§ 10

Uchwałę budżetową Rada Gminy uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szcze­gólnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

§ 11

Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżeto­wego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony Radzie.

§ 12

Podjęcie uchwały w sprawie budżetu winno zostać poprzedzone:
1)odczytaniem projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta lub osobę przez niego wyznaczoną,
2)odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz przedstawieniem radzie stanowiska Wójta wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii izby,
3)odczytaniem opinii komisji stałych rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych człon­ków komisji,
4)przedstawieniem stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych,
5)odczytaniem propozycji wniosków zgłoszonych przed i w czasie sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu,
6)przedstawieniem ewentualnych autopoprawek Wójta do projektu uchwały,
7)dyskusją nad projektem budżetu oraz zgłoszonymi poprawkami,
8)głosowaniem wniesionych propozycji autopoprawek Wójta oraz pozostałych wniosków i poprawek,
9)głosowaniem uchwały.
§ 13

Traci moc uchwała Nr XXXVII/291/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24 października 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Włoszakowice oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych dotyczących opracowania projektu budżetu.

§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór

Uzasadnienie:
W związku z wprowadzeniem nowej ustawy o finansach publicznych w sierpniu ubiegłego roku i obowiązującej od bieżącego roku należy podjąć nową uchwałę określającą tryb prac nad projektem uchwały budżetowej. Szczegółowość procedur stosowana od nowego roku budżetowego musi być zgodna z obowiązującymi obecnie przepisami.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06