OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVIII/269/2010 w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok

Uchwała Nr XXXVIII/269/2010 w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok

Numer uchwały: 269
Numer sesji: 38
Rok: 2010

UCHWAŁA NR XXXVIII/269/2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), art. 211, 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) oraz art.166, 184 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ) Rada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się kwotę dochodów budżetu na rok 2010, określoną w § 1 uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok o 340.335,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, co jest wynikiem zwiększenia kwoty dochodów bieżących o 516.335,00 złotych i zmniejszenia kwoty dochodów majątkowych o 176.000,00 złotych.
2. Zwiększenie dochodów, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności zwiększenie dotacji celowch na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 115.194,00 złotych, co daje ogólną kwotę dotacji w wysokości 3.538.479,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 23.860.722,00 złote, w tym dochodów bieżących 23.612.422,00 złote i dochodów majątkowych 248.300,00 złotych.

§ 2. 1. Zwiększa się kwotę wydatków budżetu na 2010 rok, określoną w § 2 uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok o 340.335,00 złotych oraz dokonuje wnioskowanych przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian wydatki bieżące zwiększa się o 387.035,00 złotych i po zmianie stanowią kwotę 19.770.374,00 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 382.235,00 złotych i stanowią 15.015.803,00 złote, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 155.640,00 złotych i wynoszą 9.769.253,00 złote,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 226.595,00 złotych i wynoszą 5.246.550,00 złotych.
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 4.800,00 złotych i ogółem wynoszą 3.668.571,00 złotych
3. Wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, zmniejsza się o 46.700,00 złotych i po zmianie wynoszą 6.090.348,00 złotych, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o 46.700,00 złotych i wynoszą 5.704.248,00 złotych,
4. Uaktualnia się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

5. Zwiększenie wydatków, o którym mowa w ust.1 obejmuje w szczególności zwiększenie wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 115.194,00 złote, co daje ogólną kwotę tych wydatków w wysokości 3.538.479,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
6. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 25.860.722,00 złote, w tym wydatków bieżących 19.770.374,00 złote i wydatków majątkowych 6.090.348,00 złotych.

§ 3Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór


Uzasadnienie:

1. Dochody ( zalącznik Nr 1 i 2 )
1) Zwiększeniez tytułu I raty rekompensaty utraconych dochodów w podatkach od zakładów pracy chronionej za rok 2010 w kwocie 499.440,00 złotych,
2) Zwiększenie dotacji na zwrot rolnikom akcyzy zapłaconej przy paliwie w kwocie 115.194,00 złote,
3) Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu omyłkowego zawyżenia liczby uczniów przez ZSO we Włoszakowicach w kwocie 151.385,00 złotych,
4) Regulacja dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy ( dochody z majątku, dochody z usług, itp. ) czego wynikiem jest umniejszenie w kwocie 122.914,00 złotych.

2. Wydatki ( załącznik Nr 3, 4, 5 i 6 )
1) Zwiekszenie środków do ŚDS z tytułu wypracowanych dochodów o 5.500,00 złotych,
2) Zwiększenie środków dla Przedszkola tytułem niewykorzystanych oszczędności z roku ubiegłego w kwocie 17.000,00 złotych,
3) Zwiekszenie środków dla ZS w Jezierzycach Kościelnych celem zabezpieczenia niezbędnej kwoty na wynagrodzenia i pochodne oraz z tytułu otrzymanego odszkodowania w kwocie 109.210,00 złotych,
4) Zwiększenie środków na dodatkowe zadania wykonywane przez UG w kwocie 208.625,00 złotych, w tym 115.194 złote na wypłatę akcyzy i 93.431 złotych na dodatkowe zadania ( środki na budowaną przez GZK sieć wodociągową w Boszkowie rekompensowane po wykonaniu przez odbiorcę - włościciela gruntu, budowa ORLIKA, wypłata stypendium, inne dodatkowe zadania z zakresu sportu ).
5) Przesunięcia w ramach przyznanych środków na wnioski złożone przez jednostki organizacyjne ( ZS w Bukówcu Górnym, ZSO we Włoszakowicach, ZDG we Włoszakowicach, UG ). Przesunięcia te dotyczą przede wszystkim spraw spoza upoważnienia Wójta, a więc przesunięcia między działami, między wydatkami bieżącymi i majątkowymi itp.
6) utworzenie nowych zadań inwestycyjnych ( zakup kserodrukarki oraz budowa ORLIKA ) oraz zmniejszenie środków na już zrealizowane ( ZDG i ZS w Bukówcu Górnym ),
7) Urealnienie kwot i zadań zawartych w WPI, tj. wprowadzenie "Budowy kompleksu sportowego " Moje Boisko - ORLIK 2012 " oraz przesunięcie terminu realizacji z 2013 na 2011 " Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Grotnikach.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06