OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr I/6/2010 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu III położonego w obrębie Włoszakowice, Boszkowo- Letnisko ul. Turystyczna.

Uchwała Nr I/6/2010 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu III położonego w obrębie Włoszakowice, Boszkowo- Letnisko ul. Turystyczna.

Numer uchwały: 6
Numer sesji: 1
Rok: 2010


U C H W A Ł A NR I/6/2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 2 grudnia 2010 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu III położonego w obrębie Włoszakowice, Boszkowo- Letnisko ul. Turystyczna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami)
Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1.
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu III położonego w obrębie Włoszakowice, Boszkowo- Letnisko ul. Turystyczna, zwanego dalej „planem”.

§ 2.
Granice obszaru objętego projektem planu przedstawia mapa sytuacyjna w skali 1: 1 000, stanowiąca załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3.
Zakres ustaleń planu obejmuje problematykę określoną w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i może zostać rozszerzony o ustalenia określone w art. 15 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 5 ww. ustawy.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr I/6/2010 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 2 grudnia 2010 r.

Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu III położonego w obrębie Włoszakowice, Boszkowo-Letnisko ul. Turystyczna podejmuje się z inicjatywy Wójta Gminy Włoszakowice, w związku z wnioskami właścicieli działek. Obszar objęty planem obejmuje powierzchnię ok. 2,5 ha i położony jest w Boszkowie-Letnisku pomiędzy ul. Turystyczną, a Jeziorem Dominickim.
Celem sporządzenia planu jest określenie przeznaczenia terenu pod: zabudowę rekreacyjną jednorodzinną, komunikację wewnętrzną i infrastrukturę techniczną oraz określenie sposobów jego zagospodarowania i zabudowy. Rysunek planu wykonany zostanie w skali 1: 1000.
Przewidywane rozwiązania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu III położonego w obrębie Włoszakowice, Boszkowo-Letnisko ul. Turystyczna nie powinny naruszać ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice (Zmiana Nr 3 Studium). Zmiana Nr 3 Studium jest w trakcie sporządzania. Po zakończeniu procedury określonej w art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostanie przedstawiona Radzie Gminy Włoszakowice do uchwalenia.

Biorąc powyższe pod uwagę Wójt Gminy Włoszakowice wnioskuje o podjęcie niniejszej uchwały.


Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Dominik Sieciński
Opublikowany dnia: 2010-12-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-01
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06