OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała I/10/2010 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych w Gminie Włoszakowice

Uchwała I/10/2010 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych w Gminie Włoszakowice

Numer uchwały: 10
Numer sesji: 1
Rok: 2010

U C H W A Ł A NR I/10/2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 2 grudnia 2010r.

w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych w Gminie Włoszakowice
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 3 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 roku Nr 61, poz. 710) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się dietę miesięczną dla Przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice w wysokości 1.350 zł.
§ 2
Ustala się jednorazową dietę za udział w sesjach rady, posiedzeniach komisji rady oraz innych czynnościach zlecanych przez Radę Gminy w wysokości:
1)posiedzenia rady:
a) wiceprzewodniczący 330 zł
b) radni 300 zł
2)posiedzenia komisji
a)przewodniczący komisji 330 zł
b)radni 300 zł
3)udział w innych zlecanych czynnościach 300 zł


§ 3
Za udział w pracach wymienionych w § 2 nie otrzymuje diety Przewodniczący Rady Gminy.
2. Podstawę do wypłacenia diety radnemu stanowi podpis na liście obecności lub innym dokumencie urzędowym potwierdzającym uczestnictwo radnego w czynnościach o jakich mowa w § 2.
§ 4
Traci moc Uchwała Nr II/12/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych w Gminie Włoszakowice i Uchwała Nr XXIV/181/2009 z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany diety Przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr I/10/2010
z dnia 2 grudnia 2010 r.Planowana działalność Rady Gminy i jej Komisji w ciągu miesiąca jak i uchwalone wysokości diet radnych uwzględniają zasady zawarte w art. 25 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym i w § 3 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.

Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-12-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-07
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06