OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXXVI/2010 z dnia 30 lipca 2010 r.

Protokół Nr XXXVI/2010 z dnia 30 lipca 2010 r.

Numer dokumentu: 36
Rok: 2010


P r o t o k ó ł Nr XXXVI/2010
--------------------------------------------------

z XXXVI Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 30 lipca 2010 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach.

Otwarcia XXXVI Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 12 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy.
3.Interpelacje radnych.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania obszaru Ostoja Przemęcka.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w drodze zamiany w Grotnikach.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
7.Zmiana budżetu gminy na 2010 r.
8.Program Gospodarki Wodno-Ściekowej dla Gminy Włoszakowice do roku 2020.
9.Przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Krzycku Wielkim.
10.Sprawy bieżące.
11.Wolne głosy i wnioski.
12.Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta. Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z XXXVsesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3. Interpelacje radnych.
Radni z Bukówca Gónego: Krzysztof Poprawski i Paweł Marcinek interweniowali w sprawie niedrożności kanalizacji deszczowej w Bukówcu Górnym. Interpelacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Radna Krystyna John – wnioskowała o usunięcie chwastów z chodnika w Krzycku Wielkim ul. Prymasa A. Krzyckiego, na wysokości byłego wysypiska śmieci oraz o zasypanie dziur na poboczu przy skrzyżowaniu dróg w Krzycku Wielkim (skrzyżowanie: Krzycko Wielkie – Boguszyn – Sądzia). Interpelacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radny Leszek Jagodzik wnioskował o wystąpienie do Starosty Leszczyńskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przedstawienie warunków i terminu ogłoszenia konkursu na zagospodarowanie gruntu w pasie przybrzeżnym Jeziora Dominickiego. Interpelację poparli i podpisali radni obecni na sesji.Interpelacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Radny Bronisław Elimer wnioskował o utwardzenie demontowanymi płytami jomb dojazdu do zakładu p. Frankowskiego ul. Osady/Zachodnia we Włoszakowicach. Jest deklaracja pomocy ze strony p. Frankowskiego.
Radny Tadeusz Szalewski – wnioskował o obcięcie drzew w Dłużynie obok posesji p. Bok, które ograniczają przejazd.

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania obszaru Ostoja Przemęcka.
Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór przedstawiła treść pisma Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie zaopiniowania obszaru “Ostoja Przemęcka” jako obszaru dla właściwego stanu ochrony:
siedliska przyrodniczego - zmiennowilgotne łąki trzęślicowe,
selerów błotnych,
jelonka rogacza.
Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Zdaniem Rady Gminy Włoszakowice projekt obszaru "Ostoja Przemęcka" przedłożony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nie może zostać zaopiniowany pozytywnie. Większość projektowanego obszaru "Ostoja Przemęcka" w granicach gminy Włoszakowice została wyłączona z zakazów wpisanych do projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego.
W ocenie Rady Gminy Włoszakowice, bezzasadnym jest tworzenie powiększonych obszarów chronionych, na terenach gdzie takie formy ochrony już istnieją. Projektowany obszar "Ostoja Przemęcka" zawiera się bowiem w obszarze NATURA 2000 "Pojezierze Sławskie".
Stwierdzić należy, że część nieruchomości objętych propozycją obszaru "Ostoja Przemęcka", usytuowanych jest wokół jeziora Dominickiego i jeziora Krzywce. Biorąc pod uwagę znaczne przekształcenia terenu (zabudowa działek letniskowych), wprowadzanie proponowanej formy ochrony jest działaniem spóźnionym. Jednocześnie pozbawia właścicieli nieruchomości realnego władztwa nad swoją własnością i w znaczny sposób ogranicza możliwości korzystania z nieruchomości przez co obniża ich realną wartość, nie gwarantując jednocześnie stosownych odszkodowań z tytułu utraty wyżej wymienionej wartości nieruchomości.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXVI/251/2010
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w drodze zamiany w Grotnikach.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przzbór poinformowała, że w celu poszerzenia drogi gminnej oznaczonej numerem działki 573 łączącej Grotniki z drogą powiatową do Dłużyny wydzielone zostały, za zgodą właściciela gruntów przyległych, działki oznaczone numerami geodezyjnymi 566/1 i 710/3 o łącznej powierzchni 0,0677 ha
Właściciel powyższych nieruchomości wyraził zgodę na ich zbycie na rzecz gminy w zamian za nabycie działki nr 709 stanowiącej własność gminy o powierzchni 0.0900 ha w ewidencji gruntów oznaczonej jako droga biegnąca w poprzek jego pola, która oznaczona jest na mapie natomiast na gruncie faktycznie ta droga nie istnieje.
Ponieważ droga ta nie stanowi służebności dojazdowej do nieruchomości osób trzecich zatem jest gminie zbędna i nie ma przeszkód do jej zbycia w drodze zamiany tych nieruchomości.
W 2007 roku Rada Gminy podjęła podobną uchwałę załącznik nr 7 do protokołu, ale ze względu na zmianę właściciela niezbędne jest podjęcie nowej uchwały.

Rada Gminy Włoszakowice wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę polną oznaczonej numerem działki 709 o pow. 0,0900 ha, będącej własnością Gminy Włoszakowice w zamian za nabycie gruntu wydzielonego przy drodze gminnej w celu jej poszerzenia oznaczonego numerem działki 710/3 o pow. 0,0141 ha , numerem działki 566/1 o pow. 0,0536 ha będących własnością Lesława Misia.W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXVI/252/2010
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Przewodnicząca Irena Przezbór poinformowała, że Rada Gminy może wprowadzać w trakcie roku podatkowego zwolnienia podatkowe w granicach wyznaczonych ustawą z mocą wsteczną, jeżeli akt prawny nie pogarsza dotychczasowych pozycji prawnej podmiotu, a wprowadzenie zwolnienia podatkowego jest społecznie uzasadnione i korzystne dla podatników.
W związku z tym wprowadzono na obszarze Gminy Włoszakowice zwolnienie w podatku od nieruchomości obejmujące: nieruchomości oraz ich części (budynki, budowle, grunty) zajęte na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.
Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXVI/253/2010
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu
Ad. 7. Zmiana budżetu gminy na 2010 r.
Rada Gminy postanowiła o zwiększeniu kwoty dochodów i wydatków budżetu na 2010 rok o 78.353,00 zł. Po wprowadzonej zminie łączna kwota dochodów wynosi 23.434.208,00 zł., a wydatków 25.434.208,00 zł
Na zmianę dochodów wpływa otrzymana dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń pracowników OPS-u w kwocie 2.753,00 zł oraz wprowadzenie uaktualnień dochodów własnych w oparciu o analizę ich wykonania w I półroczu w kwocie 75.600,00 zł.
Zmiana w wydatkach dotyczyła: zadań OPS w kwocie 2.753,00 zł, urządzenia mieszkania w Dominicach, prace w mieszkaniach w Zbarzewie i Jezierzycach, prace remontowe na budynkach po gorzelni w Zbarzewie, urządzenie oddzielnej kotłowni dla NZOZ w Krzycku Wielkim w kwocie 75.600,00 zł.
3) dokonaniu przeniesień w ramach posiadanych środków w ZDG oraz UG zgodnie ze złożonymi przez przez te jednostki wnioskiami, przeznaczając przyznane środki na zadania inne niż pierwotnie zaplanowano.
W wydatkach inwestycyjnych wprowadzono dwa nowe zadania ( zakup pieca dla NZOZ w Krzycku Wielkim - 8.400,00 zł oraz zakup silnika dla łodzi MAK - 5.100 złoych wykorzystując na to środki przeznaczone na zakup innych urządzeń w Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie w kwocie 5.100,00 złotych oraz środków przeznaczonych na ogrodzenie boiska w Dłużynie w kwocie 10.000,00 złotych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXVI/254/2010
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu


Ad. 8. Program Gospodarki Wodno-Ściekowej dla Gminy Włoszakowice do roku 2020.
Przewodnicząca Irena Przezbór poinformowała, że Rada Gminy Włoszakowice dnia 16 listopada 2005 roku przyjęła Program Gospodarki Wodno-Ściekowej Gminy Włoszakowice na lata 2006-2015, jednakże ze względu na zmieniające się uwarunkowania wymaga zaktualizowania w wersji przedstawionej niniejszą uchwałą.
Aktualizacja programu jest zgodna ze Strategią Rozwoju Gminy Włoszakowice oraz Planem Rozwoju Lokalnego.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXVI/255/2010
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołu

Ad. 9. Przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Krzycku Wielkim
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że na podstawie wniosku Firmy Werner Kenkel Sp z o.o dotyczącego sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Krzycko Wielkie został Radzie Gminy przedłożony przez Wójta Gminy Włoszakowice projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Niniejszy teren w miejscowym planie zogospodarowania funkcjonuje jako teren działalności gospodarczej, a zmiana dotyczy zapisów dotyczących działalności gospodarczej.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXVI/256/2010
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 12 do protokołu

Ad. 10. Sprawy bieżące.
Wójt przedstawił treść pisma jakie przedłożył Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. Komendantowi Miejskiej Policji w Lesznie w sprawie nie zastosowania sie do obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 11. Wolne głosy i wnioski.
Radny Leszek Jagodzik wnioskował o przeczyszczenie przepustu pod mostkiem na ul. Zalesie we Włoszakowicach, poinformował o demontażu pomostu na Pudełkowie oraz bałaganie przy Sezamie w Boszkowie – Letnisku. Wniosek stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 12. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku XXXVI Sesji przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.

Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-12-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06