OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXXVII/2010 z dnia 21 września 2010 r.

Protokół Nr XXXVII/2010 z dnia 21 września 2010 r.

Numer dokumentu: 37
Rok: 2010


P r o t o k ó ł Nr XXXVII/2010
--------------------------------------------------

z XXXVII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 21 września 2010 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach.

Otwarcia XXXVII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 12 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek posiedzenia:
1.Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
2.Informacja z posiedzenia Komisji.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy.
4.Interpelacje radnych.
5.Uchwalenie stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
6.Ustalenie miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej.
7.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Boszkowo-Letnisko.
8.Zgoda na zwrot aktualnej wartości pieniężnej na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych.
9.Zmiana uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
10.Zmiana budżetu gminy na 2010 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Włoszakowice.
12.Sprawy bieżące.
- 20 lat samorządu gminnego w Polsce
- opinia o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku.
13.Wolne głosy i wnioski.
14.Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta. Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.W związku z odpowiedzią Starosty Leszczyńskiego na interpelację dotyczącą stanu kanalizacji deszczowej w Bukówcu Górnym na ul. Powstańców Wlkp., która była przyczyną zalania drogi podczas ulewy. Starosta stwierdził, że niedopuszczalne jest podłączenie do kanalizacji sanitarnej dróg powiatowych innych dróg bez uzgodnienia z zarządcą drogi sugerując, że do kanalizacji przy przedmiotowej drodze podłączono drogi gminne.
Radni, szczególnie z Bukówca Górnego stwierdzili, że kanalizacja ta zarówno przy obecnej drodze gminnej jak i powiatowej została budowana w latach 1950 r.- 1960 r. podczas czynów społecznych realizowanych przez mieszkańców wsi Bukówiec Górny. Całą dokumentację, która powinna zainteresować służby drogowe powiatu posiada sołtys wsi Bukówiec Górny. Dokumenty te zawierają również wszelkie wymagane w tym okresie uzgodnienia.
Powiaty wraz z służbami zarządczymi dróg, o których wspomina Starosta w swojej odpowiedzi, funkcjonują od 1999 r. przejmując do zarządzania już istniejące drogi wraz z m.in. sieciami kanalizacji deszczowej.
Ad. 2. Informacje z posiedzeń komisji.
Przewodniczący Komisji przedstawili protokoły z posiedzeń Komisji stałych Rady Gminy Włoszakowice, które odbyły się w okresie miedzysesyjnym.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z XXXVII sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radna Irena Przezbór wnioskowła o ustawienie znaku zakazu zatrzymywania się we Włoszakowicach na ul. Zalesie przed apteką “Różna”.
Radny Bronisław Elimer wnioskował o możliwość zatrzymywania przy przedszkolu na ul. Spokojnej we Włoszakowicach.
Radny wnioskował również o usunięcie progu zwalniającego na ul. Zachodniej we Włoszakowicach.
Radna Hanna Michalska wnioskowała poinformowała o wyrwach w asfalcie na zatoce autobusowej w Jezierzycach Kościelnych.
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Radni zaproponowali następujące wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok jak w załączniku nr 2 do protokołu.
1) od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,60 zł
od 1m2 powierzchni,
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych- 4,15zł
od 1 ha powierzchni,
c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,15zł
od 1m2 powierzchni,
d/ pozostałych, w tym zajętych pod drogi wewnętrzne oznaczonych w ewidencji gruntów
jako drogi, a niezaliczonych do żadnej kategorii dróg publicznych 0,02 zł
2) od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych - 0,65 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 16,50
zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 9,82 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,
d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,27 zł
od 1m 2 powierzchni użytkowej,
e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,00 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej
3)od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice
UCHWAŁĘ Nr XXXVII/257/2010
-----------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu

Ad. 6. Ustalenie miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych w Boszkowie-Letnisku i Dominicach pobierana jest opłata miejscowa.
Miejscowości w których pobierana jest taka opłata winny posiadać korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki pobytowe.

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia uznała, że minimalne warunki umożliwiające pobyt w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych jest spełniony ze wszlędu na bazę noclegowej w obiektach hotelarskich i innych obiektach.
Rada Gminy ustaliła się na terenie Gminy Włoszakowice następujące miejscowości, w których pobierana będzie opłata miejscowa: Boszkowo-Letnisko, Boszkowo, Dominice.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice
UCHWAŁĘ Nr XXXVII/258/2010
-----------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu

Ad. 7. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Boszkowo-Letnisko.
Wójt Gminy Włoszakowice przedłożył Radzie Gminy Włoszakowice niniejszą uchwałę, celem której jest uporządkowanie ładu przestrzennego i zagospodarowanie terenów w granicach Przemęckiego Parku Krajobrazowego w powiązaniu z obszarami już objętymi ( fragmentarycznie) miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego . Zainicjowana procedura planistyczna ma na celu zachowanie walorów krajobrazowych poprzez jednoznaczne określenie granic aktywności budowlanych i infrastrukturalnych w granicach opracowania. W toku prac planistycznych z obszaru opracowania wyłączone zostaną obszary objęte MPZP niewymagające zmian struktury zabudowy i przeznaczenia terenów. W razie konieczności, dla zachowania spójności zagospodarowania przestrzennego podjęte zostaną uchwały o przystąpieniu do zmiany już obowiązujących.
Rada miny przystępiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Przemęckiego Parku Krajobrazowego.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice
UCHWAŁĘ Nr XXXVII/259/2010
-----------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu

Ad. 8. Zgoda na zwrot aktualnej wartości pieniężnej na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych.
Rada Gminy Włoszakowice wyraziła zgodę na zwrot aktualnej wartości pieniężnej na rzecz Agencji NieruchomościRolnych Oddziału Terenowego w Poznaniu z tytułu przejetych nieruchomości w Zbarzewie, w związku z ich niewykorzystaniem na cele wykonywania zadań własnych gminy.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice
UCHWAŁĘ Nr XXXVII/260/2010
-----------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu

Ad. 9. Zmiana uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
Rada Gminy postanowiła wprowadzić zmianę w § 1 Uchwały Nr XXXII/232/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego poprzez dodanie zadania inwestycyjnego: - wykonanie tymczasowego chodnika w Zbarzewie w kierunku na Jezierzyce Kościelne.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice
UCHWAŁĘ Nr XXXVII/261/2010
-----------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu

Ad. 10. Zmiana budżetu gminy na 2010 rok.
Postanowiono zwiększyć dochody i wydatki budżetu na rok 2010, o 41.991,00 zł. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 23.476.963,00 zł, a wydatków 25.476.963,00 zł.
Zmiana dochodów wynika z dotacji z Głównego Urzędu Statystycznego na dofinansowanie prac związanych z Powszechnym Spisem Rolnym w kwocie 1.991,00 złotych oraz z wprowadzeniem dodatkowych środków uzyskanych z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów akloholowych w kwocie 40.000,00 złotych.
Zmiana wydatków dotyczy: pokrycia zadań wymienionych przy przekazaniu środków z budżetu państwa w kwocie 1.991,00 zł; zwiększeniu wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych o dodatkowe środki w kwocie 40.000,00 zł; zwiększeniu środków dla Zarządu Dróg Gminnych o 115.480,00 złotych, Przedszkola o 800,00 złotych, Zespołu Szkół w Bukówcu Górnym o 7.500,00 złotych, Urzędu Gminy o 2.420,00 złotych; zmniejszeniu środków dla Zespołu Szkół w Dłużynie w związku z przesunięciem wymniany dachu na rok następny o 126.200,00 złotych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice
UCHWAŁĘ Nr XXXVII/262/2010
-----------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Włoszakowice.
Skarbnik Gminy Maria Rolka wyjaśniła, że w związku z nową ustawą o finansach publicznych należy ustalić tryb prac nad projektem uchwały budżetowej. Do przedłozonego projektu uchwały radni uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice
UCHWAŁĘ Nr XXXVII/263/2010
-----------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu


Ad. 12. Sprawy bieżące.
- 20 lat samorządu gminnego w Polsce
Radni zapoznali się z powyższym opracowaniem. Stanowi on załącznik nr 10 do protokołu.
- opinia o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku.
Skarbnik Gminy przedstawiła powyższą opinię – załącznik nr 11 do potokołu.

Ad. 13. Wolne głosy i wnioski.
Nie było.

Ad. 14. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku XXXVII Sesji przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-12-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06