OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXXVIII/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.

Protokół Nr XXXVIII/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.

Numer dokumentu: 38
Rok: 2010


P r o t o k ó ł Nr XXXVIII/2010
--------------------------------------------------

z XXXVIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 9 listopada 2010 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach.

Otwarcia XXXVIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady były prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek posiedzenia:
1.Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2.Informacja z pracy komisji.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Interpelacje radnych.
5.Uchwalenie stawek podatku od środków transportowych.
6.Przyjęcie zmian do regulaminu utrzymania czystości i porządku.
7.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w Bukówcu Górnym.
8.Wyrażenie zgody na wydzierżawienie garażu we Włoszakowicach.
9.Uchylenie uchwały w sprawie wpółpracy z Powiatem Leszczyńskim.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
11.Sprawozdania dotyczące oświadczeń majątkowych.
12.Raport z działalności Gminy Włoszakowice.
13.Informacja o realizacji zadań oświatowych.
14.Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta. Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Informacje z posiedzeń komisji.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Stefan Lis przedstawił wspólny protokoł z posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy Włoszakowice.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z XXXVII sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radni z Bukówca Górnego – złożyli interpelację (jak w załączniku nr 2 do protokołu) w sprawie naprawy nawierzchni kortu tenisowego w Bukówcu Górnym.
Radny Leszek Jagodzik – poinformował o rozerwanej siatce ogrodzeniowej w parku we Włoszakowicach oraz o luźnych, wystających śrubach mocujących progi zwalniających.


Ad. 5. Uchwalenie stawek podatku od środków transportowych.
Propozycje stawek podatku od środków transportowych przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór. Ponadto Komisje dokonały analizy propozycji stawek na swoich posiedzeniach.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice
UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/264/2010
-----------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu

Ad. 6. Przyjęcie zmian do regulaminu utrzymania czystości i porządku.
Przychylając się do postulatów przedsiębiorstwa EKO – SKÓRTEX Sp. z o.o. które uzyskało zezwolenie Wójta Gminy Włoszakowice na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Włoszakowice, w zakresie umożliwienia właścicielom nieruchomości dokumentowania korzystania z usług nie tylko poprzez kupony kontrolne, ale również na podstawie faktur i dowodów zapłaty, zasadnym jest zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach, w sposób umożliwiający odpowiednie dokumentowanie korzystania z usług.
Przychylając się do wniosku Zarządu Powiatu Leszczyńskiego skierowanego do Rady Gminy Włoszakowice w sprawie usunięcia naruszeń prawa poprzez uchylenie treści artykułów regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach zawartych w rozdziale V Szczególne obowiązki zarządców dróg publicznych, zasadnym jest zmiana części zapisów uchwały.
Projekt uchwały został przeanalizowany na posiedzeniach komisji.
Innych uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice
UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/265/2010
-----------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w Bukówcu Górnym.
Rada Gminy wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Bukówcu Górnym o pow. 0,0088 ha. Nieruchomość ta nabywana jest z przeznaczeniem pod budowę chodnika.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice
UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/266/2010
-----------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu

Ad. 8. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie garażu we Włoszakowicach.
Rada Gminywyraziła zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy garażu o pow. 16 m we Włoszakowicach przy Pl. 21 Października.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice
UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/267/2010
-----------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu

Ad. 9. Uchylenie uchwały w sprawie wpółpracy z Powiatem Leszczyńskim.
Rada Gminy postanowiła uchylić Uchwałę Nr XXIII/169/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie współpracy z Powiatem Leszczyńskim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P Włoszakowice – Jezierzyce Kościelne i drogi powiatowej nr 4759P w m. Włoszakowice”. Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice
UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/268/2010
-----------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Postanowiono zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2010 o 516.335,00 zł. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 23.860.722,00 zł. Natomiast wydatki zwiększono o 340.335,00 zł.
Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 25.860.722,00 zł.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice
UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/269/2010
-----------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu

Ad. 11. Sprawozdania dotyczące oświadczeń majątkowych.
Informacje dotyczące składanych oświadczeń majątkowych za rok 2009 przekazane Radzie Gminy Włoszakowice przez Przewodniczącego, Wójta, Wojewodę Wielkopolskiego i Naczelnika Urzędu Skarbowego przedstawiła przewodnicząca Irena Przezbór.
Informacje stanowią załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 12. Raport z działalności Gminy Włoszakowice.
Rada Gminy przyjęła raport z działalności Gminy Włoszakowice w latach 2006-2010 (jak w załączniku nr 10 do protokołu)

Ad. 13. Informacja z realizacji zadań oświatowych.
Informacja z realizacji zadań oświatowych została przyjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 14. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku XXXVIII Sesji przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2010-12-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06