OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr III/12/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

Uchwała Nr III/12/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

Numer uchwały: 12
Numer sesji: 3
Rok: 2010

UCHWAŁA NR III/ 12 /2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 grudnia 2010 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), art. 211, 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) oraz art.166, 184 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ) Rada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się kwotę dochodów budżetu na rok 2010, określoną w § 1 uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok o 116.382,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym kwotę dochodów bieżących o 76.782,00 złote i kwotę dochodów majątkowych o 39.600,00 złotych.
2. Zwiększenie dochodów, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności zwiększenie dotacji celowch na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 50.000,00 złotych, co daje ogólną kwotę dotacji w wysokości 3.638.479,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 24.030.058,00 złotych, w tym dochodów bieżących 23.742.158,00 złotych i dochodów majątkowych 287.900,00 złotych.

§ 2. 1. Zmniejsza się kwotę wydatków budżetu na 2010 rok, określoną w § 2 uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok o 761.480,00 złotych oraz dokonuje wnioskowanych przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian wydatki bieżące zwiększa się o 41.050,00 złotych i po zmianie stanowią kwotę 19.864.378,00 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 24.724,00 złote i stanowią 15.032.681,00 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 26.948,00 złotych i wynoszą 9.729.808,00 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 51.672,00 złote i wynoszą 5.302.873,00 złote.
2) dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o 12.720,00 złotych i wynoszą ogółem 1.068.980,00 złotych,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 39.046,00 złotych i ogółem wynoszą 3.762.717,00 złotych,
4) środki na obsługę długu zmniejsza się o 10.000,00 złotych i aktualnie nie występują.
3. Wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, zmniejsza się o 802.530,00 złotych i po zmianie wynoszą 5.287.818,00 złotych, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o 802.530,00 złotych i wynoszą 4.901.718,00 złotych, z czego 379.380,00 złotych dotyczy wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp
4. Uaktualnia się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
5. Zmiany wydatków, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) zwiększenie wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 50.000,00 złotych, co daje ogólną kwotę tych wydatków w wysokości 3.638.479,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
2) przesunięcia między paragrafami w wydatkach związanych z realiazacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
3) wyodrębnienie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 404.530,00 złotych, w tym środków niekwalifikowalnych niezbędnych do wykonania zadania, w kwocie 35.150,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
6. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 25.152.196,00 złotych, w tym wydatków bieżących 19.864.378,00 złotych i wydatków majątkowych 5.287.818,00 złotych.

§ 3 Zmniejsza się deficyt budżetu o 877.862,00 złote, aktualnie wynosi on 1.122.138,00 złotych i zostanie sfinansowany z wolnych środków oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.122.138,00 złotych, zgodnie z załacznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały, gdzie:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się 13.020,00 złotych i obecnie stanowią 1.072.980.,00 złotych,
2) dotacje dla jednostek spoza finansów publicznych zwiększa się o kwotę 300,00 złotych i obecnie stanowią 6.000,00 złotych.

§ 6. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 1.000.000,00 złotych, z przeznaczeniem jej na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy .

§ 7. Eliminuje się upoważnienie Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 roku, określoną w § 10 pkt. 2 uchwały Nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.


Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór
Uzasadnienie:

1. Dochody ( załącznik Nr 1 i 2 )
1) Zwiększenie z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego do budowy dróg gruntowych ( specjalny fundusz ) w kwocie 39.600 złotych,
2) Zwiększenie dotacji Wojewody Wielkopolskiego:
a) na wypłatę zasiłków rodzinnych 50.000,00 złotych,
b) na opłacenie składek ubezpieczenia podopiecznych OPS w kwocie 782 złote,
3) Zwiększenie dochodów własnych:
a) darowizna dla policji 1.000 złotych,
b) środki z prowadzonych usług w Boszkowie 10.000 złotych,
c) środki z opłat drogowych w kwocie 15.000 złotych.
2. Wydatki ( załącznik Nr 3 )
1) Zwiększenie środków dla:
- Zespołu Szkół w Bukówcu Górnym o 2.000 złotych,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o 25.782 złote.
2) Zmniejszenie środków dla:
- Gminnego Ośrodka Kultury o 71.250 złotych,
- Zarządu Dróg Gminnych o 410.000 zlotych,
- Urzędu Gminy o 308.012 złotych.
3) Przesunięcia w ramach przyznanych środków na wnioski złożone przez jednostki organizacyjne ( ZSO we Włoszakowicach, ZS w Jezierzycach Kościelnych, ZS w Krzycku Wielkim, ZDG we Włoszakowicach, ŚDS we Włoszakowicach, Przedszkole we Włoszakowicach, GOPS we Włoszakowicach, UG ). Przesunięcia te dotyczą przede wszystkim spraw spoza upoważnienia Wójta, a więc przesunięcia między działami, między wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz wszystkie wynikłe w miesiącu grudniu.
4) Urealnienie wydatków na zadania zlecone i powierzone poprzez wprowadzenie kwot dodatkowych oraz dokonanie przesunięć między paragrafami ( załącznik Nr 6 i 7 ).
5) wyodrębnienie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( termomodernizacja, przebudowa ulicy Wańskiego ) - załącznik Nr 8 ).
6 ) Uporządkowanie zadań majątkowych ( wyeliminowanie nierozpoczętych, urealnienie kwot do potrzeb i możliwości itp. ) - załącznik Nr 4 ).
7) Urealnienie kwot i zadań zawartych w WPI poprzez przesunięcia w niektórych zadaniach ( przedudowa ulicy Wańskiego, budowa sali ) kwot w latach, urealnienie nazwy zadania ( przebudowa i modernizacja oświetlenia ) oraz wykreślenie z planu przebudowy ulicy Słowiańskiej w związku z nieotrzymaniem dofinansowania - zadanie podzielono na dwa odrębne etapy ( załącznik Nr 5 ).
8) Wynikiem powyższych zmian jest zmiejszenie deficytu, możliwość pokrycia go środkami własnymi ( wolne i nadwyżka z lat ubiegłych ) oraz odstąpienie od kredytu, co wiąże się ze zmianą upoważnień Wójta ( załącznik Nr 9 ).
9) Dokonano zmian w dotacjach ( dla powiatu na uregulowanie stanu prawnego własności przy drogach powiatowych w kwocie 50.000 złotych przesunięto na rok 2011, dla GOK-u dotację na zadania inwestycyjne w kwocie 108.230 złotych przesunięto na rok przyszły, jednocześnie zwiększono dotację na działalność bieżącą w kwocie 36.980 złotych oraz dla WIR w Poznaniu zwiększono o 300 złotych ( załącznik Nr 10 ).

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06