OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr III/13/2010 w sprawie budżetu na 2011 rok

Uchwała Nr III/13/2010 w sprawie budżetu na 2011 rok

Numer uchwały: 13
Numer sesji: 3
Rok: 2010

UCHWAŁA NR III/ 13 /2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 grudnia 2010 roku
w sprawie: budżetu na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) Rada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 27.080.100,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 22.459.214,00 złotych,
- dochody majątkowe w kwocie 4.620,886,00 złotych.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.102.877,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 11.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
3) dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 4.411.286,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 38.646.981,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały , w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 20.934.532,00 złote, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15.987.987,00 złotych, w tym:
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10.686.752,00 złote,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5.301.235,00 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.202.672,00 złote,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.493.873,00 złote,
d) wydatki na obsługę długu w wysokości 250.000,00 złotych.
2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w wysokości 17.712.449,00 złotych, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17.705.849,00 złotych, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 7.740.849,00 złotych,
b) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 6.600,00 złotych, . .
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.102.877,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 11.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
3) wydatki na realizację programów finansowanych z udzialem środków europejskich w wysokości 4.226.605,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 11.566.881,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11.566.881,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.490.021,00 złotych,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.990,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 6. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z opłat produktowych w kwocie 55.000,00 złotych przeznacza się na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 55.000,00 złotych.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150.000,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 148.000,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 złotych.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 12.566.881,00 złotych, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 złotych,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 11.566.881,00 złotych,

§ 9. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 złotych,
2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 11.566.881,00 złotych.
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu
a) w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi,
b) w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 57.860,00 złotych,
2) celową
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55.000 złotych,
b) na zabezpieczenie spłaty gwarantowanego poręczenia MZO w Lesznie w kwocie 20.468, 00 złotych.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór


Uzasadnienie - wyjaśnienia:

W przedkładanej uchwale budżetowej wprowadzono nieliczne zmiany względem uchwały załączonej do projektu budżetu.
Wynikają one ze wskazań Regionalnej Izby Obrachunkowej lub zostały spowodowane zmianami sytuacji mających wpływ na dane ujęte w budżecie i są następujące:
1) Zmniejsza się kwota przewidzianych do pobrania pożyczek i kredytów w związku z niemożnością pokrycia nimi planowanej pożyczki dla GOK-u na sfinansowanie kosztów inwestycji podlegającej refundacji z PROW; pożyczka będzie możliwa do udzielenia w przypadku uzyskania środków z nadwyżki z lat ubiegłych.
2) Zmniejszono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w związku ze zmianą kwoty planowanego zadłużenia.
3) Doprowadzono do zgodności nazewnictwa i kwot zadań inwestycyjnych występujących w różnych załącznikach i dokumentach.
4) Prawidłowo sklasyfikowano środki przeznaczone na pomoc finansową dla powiatu wynikające z Uchwały Nr XXX/213/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 21 stycznia 2010 roku.
5) Kwoty dotyczące "Kompleksowej usługi oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Włoszakowice" na poszczególne lata ulegają systematycznemu zwiększeniu i w tych realnych kwotach występują w WPI oraz budżetach poszczególnych lat.
6) Zmieniono tytuły załączników Nr 3 i 8 dprowadzając do zgodności określeń wynikających z "nowej" ustawy o finansach publicznych.
7) Wprowadzono porównywalny wygląd załączników Nr 2 i 3 oraz 7 i 8 zawierających cząstkowe dochody i wydatki poprzez ujęcie równych kolumn.
8) Wskazano realne kwoty dochodów z tytułu dofinasowania z Wiekopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zgodne z umową i uwzględniające wydatki niekwalifikowalne równoważąc je dochodami wypracowanymi przez Zarząd Dróg Gminnych, co utrzymało planowaną ogólną kwotę dochodów wynoszącą 27.080.100 złotych.
9) Ujęto i wykazano aktualne zadania inwestycyjne; rezygnując z jednych, wprowadzając inne oraz uszczegóławiając nazwy , klasyfikację i kwoty innych, co spowodowało zmniejszenie kwoty ogólnej wydatków majątkowych z 18.028.753 złote na 17.712.449 złotych.
11) W związku z nierozpoczęciem prac inwestycyjnych w GOK-u, dotację na zadania inwestycyjne na rok 2011 zwiększono o środki planowane do wykorzystania w roku 2010, umniejszając jednocześnie w roku 2011 dotację na zadania bieżące. Ogólna kwota dotacji nie zmieniła się.
12) Wprowadzono środki na wynikłe w ostatnim okresie niezbędne sprawy z zakresu ochrony zabytków w kwocie 10.000 złotych oraz na zagospodarowanie terenu przy ZSO w związku z prowadzoną inwestycją w kwocie 70.000 zł ( środki przydzielone ZSO ) umniejszając jednocześnie inne wydatki.







Informacje powiązane:




Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06