OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr III/16/2010 w sprawie „Programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2016

Uchwała Nr III/16/2010 w sprawie „Programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2016

Numer uchwały: 16
Numer sesji: 3
Rok: 2010UCHWAŁA NR III/16/2010
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 grudnia 2010 r.


w sprawie „Programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2016Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) i art.5a ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz.873 póź. zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:§ 1. Uchwala się Program współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2016 zwany dalej „programem”. Program stanowi załącznik do niniejszej uchwały.§ 2. Zlecanie zadań i udzielanie dotacji organizacjom oraz podmiotom, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały następować będzie na zasadach określonych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór

Załącznik
do uchwały Nr III/16/2010
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 29 grudnia 2010 rokuP R O G R A M W S P Ó Ł P R A C Y
GMINY WŁOSZAKOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z
DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE NA LATA 2011-2016

W S T Ę P

Art. 5a pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zmianami) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
Priorytetowym zadaniem władz samorządowych Gminy Włoszakowice jest rozwój gminy Włoszakowice oraz poprawa jakości życia mieszkańców. Dzięki działaniom podejmowanym dotychczas przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych zrealizowano na terenie gminy Włoszakowice wiele zadań.
Mając na celu określenie w sposób czytelny zasad i zakresu współpracy z organizacjami poprzez powierzanie bądź wspieranie przez Gminę ustawowych zadań niezbędne jest uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 -2016

Ilekroć w niniejszym programie mowa o:1.ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zmianami),
2.organizacji – należy przez to rozumieć organizację pozarządową w myśl art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3.innych podmiotach – należy przez to rozumieć podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
4.programie - należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Włoszakowice na lata 2011 – 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

5.Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Włoszakowice,
6.Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Włoszakowice,

7.Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Włoszakowice,

8.Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Włoszakowice


§ 1.

Cel główny i cele szczegółowe Programu

1 Celem głównym wprowadzenia Programu współpracy Gminy Włoszakowice z podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem
a organizacjami i innymi podmiotami, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu w miarę możliwości potrzeb
mieszkańców gminy.

2. Celami szczegółowymi Programu jest:
1)       poprawa jakości warunków życia poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy,
2)       racjonalne wykorzystywanie publicznych środków finansowych,
3)       otwarcie na innowacyjność w wykonywaniu zadań publicznych,
4)       integracja organizacji i innych podmiotów działających na rzecz gminy i jej mieszkańców,
5)       zwiększanie aktywności organizacji pozarządowych i innych podmiotów w ubieganiu się
o środki pomocowe zewnętrzne.

§ 2.

Zasady współpracy

1.     Program współpracy dotyczy działających na terenie gminy Włoszakowice organizacji i innych podmiotów.

2.     O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje i inne podmioty prowadzące działalność na rzecz Gminy i jej mieszkańców, które zaspokajają ich ważne potrzeby.


3.     Współpraca może odbywać się w formach:
1) finansowej poprzez:
a) powierzanie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
jego realizacji,
b) wspieranie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
2) pozafinansowej poprzez
a) współorganizowanie spotkań dotyczących współpracy gminy z organizacjami i innymi
podmiotami,
b) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji
w sferze zadań publicznych,
c) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń dotyczących pozyskiwania środków
zewnętrznych z funduszy Unii Europejskiej,
d) udostępnianie lokali w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych na spotkania organizacji
i innych podmiotów,
e) promocja działań poszczególnych organizacji na stronie internetowej Urzędu
www.wloszakowice.pl

§ 3.

Zakres przedmiotowy

Przedmiotem współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami i innymi podmiotami
w szczególności jest:
1)     realizacja zadań gminy określonych w ustawach,
2)     podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy,
3)     określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,
4)   konsultowanie aktów prawa miejscowego z zakresu działalności organizacji i innych podmiotów.


§ 4.

Formy współpracy

Gmina podejmuje współpracę z organizacjami i innymi podmiotami w formie:


1)       zlecania organizacjom i innym podmiotom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, w formie powierzania lub wspierania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie ich realizacji,
2)       wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,
3)       publikowania ważnych informacji na stronie internetowej Urzędu www.włoszakowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wloszakowice.pl
4)       organizowania spotkań dotyczących zasad współpracy,
5)       przekazywania informacji o dostępnych programach pomocowych, szkoleniach i konferencjach dotyczących organizacji i innych podmiotów,
6)       konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z zakresu działalności organizacji i innych podmiotów,
7)       tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji i innych podmiotów oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej,
8)       informowania o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku oraz o ogłaszaniu otwartych konkursów ofert,
9)       inicjowania lub współorganizowania szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji i innych podmiotów w sferze zadań publicznych,
10)   przekazywania organizacjom i innym podmiotom w miarę możliwości materiałów informacyjnych.


§ 5.

Priorytetowe zadania publiczne

Ustala się następujące zadania jako priorytetowe, które mogą być zlecane do realizacji organizacjom i innym podmiotom:


I. W sferze ochrony i promocji zdrowia:
- działania mające na celu poprawę stanu zdrowia mieszkańców gminy Włoszakowice,
- organizacja imprez i przedsięwzięć mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia.
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez aktywizację i integrację społeczną
oraz wspieranie działań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych


II.W sferze przeciwdziałania alkoholizmowi:
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych poprzez:

- działania propagujące trzeźwy styl życia,
- krzewienie trzeźwości,
- pomoc osobom uzależnionym i ich najbliższym w podjęciu leczenia oraz w utrzymaniu abstynencji.
- aktywizacja osób uzależnionych.
- promocja i profilaktyka życia bez nałogów.

III.W sferze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

- podtrzymywanie tradycji lokalnych, narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej.


IV. W sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:


Wspieranie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
- działania promujące kulturę fizyczną wśród dzieci i młodzieży z uwzględnieniem
rozgrywek międzyszkolnych,
- szkolenia sportowe dzieci i młodzieży w klubach sportowych,
- upowszechnianie kultury fizycznej poprzez działania o zasięgu powiatowym,
wojewódzkim i krajowym.
- wspieranie kultury fizycznej wśród osób niezrzeszonych.§ 6.

Okres realizacji programu

1.     Niniejszy program współpracy realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2016 roku z zastrzeżeniem ust. 2.
2.     Termin realizacji poszczególnych zadań oraz ich szczegółowy zakres określony zostanie w ogłoszeniach o otwartych konkursach ofert.


§ 7

Sposób realizacji programu

1.       Realizacja zadań publicznych odbywa się w trybie otwartych konkursów ofert, chyba że odrębne przepisy przewidują inny tryb zlecania.

2.       Przeprowadzanie otwartych konkursów ofert odbywa się według następujących zasad:
a) otwarty konkurs ofert ogłasza Wójt,
b) termin składania ofert nie może być krótszy niż  7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia,
c) otwarty konkurs ofert ogłasza się:
- w Biuletynie Informacji Publicznej,
- na stronie internetowej Urzędu www.wloszakowice.pl
- na tablicach ogłoszeń Urzędu.
d) oferty złożone w drodze otwartego konkursu ofert opiniuje Komisja Opiniująca,
e) decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt w drodze zarządzenia po zasięgnięciu opinii Komisji Opiniującej,
f) podjęte zarządzenie jest podstawą do zawarcia pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami
stron podejmujących współpracę pisemnych umów określających sposób i termin
przekazania dotacji oraz jej rozliczenia,
g) wyniki otwartych konkursów ofert publikowane są:
- w Biuletynie Informacji Publicznej,
- na stronie internetowej Urzędu www.wloszakowice.pl
- na tablicach ogłoszeń Urzędu.

3.       Organizacja lub inny podmiot może z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadania, zgodnie z art. 12 ustawy.

4. W przypadku złożenia oferty przez organizację lub inny podmiot z własnej inicjatywy, Wójt po otrzymaniu opinii Komisji Opiniującej, w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku:
1) Rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego przez organizację lub inny podmiot,
biorąc pod uwagę:
a) stopień, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym określonym
w niniejszym programie,
b) zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania,
c) środki dostępne na realizację zadań publicznych,
d) korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego.

2) Informuje o podjętym rozstrzygnięciu, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji
zadania publicznego informuje składającego ofertę o trybie zlecania zadania publicznego,
o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy oraz o terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

5. Środki przyznane organizacjom i innym podmiotom w ramach współpracy nie mogą być wykorzystywane na:
1)       dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacją kosztów,
3) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów itp. inwestycji,
4) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
5) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
6) działalność religijną i polityczną.

§ 8

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

Na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem przeznaczone zostaną środki finansowe w wysokości określonych w Uchwałach Budżetowych na poszczególne lata.

§ 9

Sposób oceny realizacji programu

1. W imieniu Wójta kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych realizowanych przez organizacje i inne podmioty sprawują wyznaczeni przez niego zarządzeniem pracownicy Urzędu w szczególności poprzez:
- ocenę realizacji zleconych zadań,
- analizę i ocenę przedkładanych przez organizacje i inne podmioty rozliczeń i sprawozdań
z realizacji zadań publicznych,
- poinformowanie Wójta o stwierdzonych nieprawidłowościach i ewentualnej konieczności wyegzekwowania wyjaśnień, zwrotu niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z umową dotacji.

2. Wójt w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku przedłoży Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji niniejszego programu za poprzedni roku.

§ 10

Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji

Projekt Programu współpracy utworzony został na bazie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873; ze zmianami) określającej podstawowe elementy jakie powinien on zawierać. Niniejszy projekt programu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu www.wloszakowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włoszakowice celem wniesienia ewentualnych propozycji, do programu, które zostaną rozpatrzone przez Wójta.


§ 11

Tryb powoływania i zasady działania komisji do opiniowania ofert

1.  Oferty złożone przez organizację lub inne podmioty opiniuje specjalnie do tego powołana Komisja Opiniująca.
2.  Komisję Opiniującą w drodze zarządzenia każdorazowo powołuje Wójt, ustalając jej skład osobowy,
3. Wybranymi członkami Komisji Opiniującej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert nie mogą być osoby związane z organizacjami oraz innymi podmiotami uczestniczącymi w otwartym konkursie ofert.


§ 12

Postanowienia końcowe

Wszelkie zmiany niniejszego programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06