OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IV/17/2011 w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Przemęckiego Parku Krajobrazowego.

Uchwała Nr IV/17/2011 w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Przemęckiego Parku Krajobrazowego.

Numer uchwały: 17
Numer sesji: 4
Rok: 2011


UCHWAŁA Nr IV/17/11
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 21 stycznia 2011 r.

w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Przemęckiego Parku Krajobrazowego.

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 151 poz. 1220 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR.III.052-6/10 z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Przemęckiego Parku Krajobrazowego, Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1

Odmawia się uzgodnienia przedłożonego projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Przemęckiego Parku Krajobrazowego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr IV/17/11 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 21 stycznia 2011 r.

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
Przepis art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 151 poz. 1220; ze zmianami), stanowi, że projekt uchwały sejmiku województwa w sprawie utworzenia, zmiany granic lub likwidacji parku krajobrazowego wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy oraz właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
Zdaniem Rady projekt uchwały sejmiku województwa wielkopolskiego przedłożony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego nie może zostać uzgodniony. Ponawiając argumentację zawartą w uchwale Nr XXXIV/244/10 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 21 maja 2010r. w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego stwierdzić należy, że projekt uchwały sejmiku województwa wielkopolskiego został ponownie przedłożony przez podmiot nieuprawniony. Jak wskazano powyżej uchwałę podejmuje właściwy sejmik województwa tymczasem projekt przesłanej do uzgodnienia uchwały został przedłożony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W ocenie Rady Gminy Włoszakowice właściwym do przesłania takiego projektu jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Do przesłanego projektu uchwały sejmiku województwa wielkopolskiego nie przedłożono rzeczowego i merytorycznego uzasadnienia oraz analiz, które by uzasadniały podjęcie uchwały takiej treści.
Przede wszystkim należy zauważyć, że wprowadza się zakazy na obszarze całego parku oraz wprowadza obszary parku na których niektóre z nich nie obowiązują. Podkreślić jednak należy, że tak zakazy te jak i wspomniane obszary na których wyłączono ich stosowanie wyznacza się w sposób dowolny bez rzetelnej analizy nie podając organowi uzgadniającemu motywów jakimi się kieruje Sejmik je ustanawiając. Powyższą uwagę odnieść można także do całości granic Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Projekt uchwały sejmiku województwa wielkopolskiego w żaden sposób nie uzasadnia przebiegu wyznaczonych granic Przemęckiego Parku Krajobrazowego, ani argumentów czy założeń przyjętych podczas ich określania.
Adekwatnie sytuacja wygląda w przypadku wprowadzenia na całości obszaru Przemęckiego Parku Krajobrazowego zakazu realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2008r. Nr 199 poz. 1227).
Projekt uchwały sejmiku województwa wielkopolskiego wyłącza spod zakazu realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy, realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę parku krajobrazowego. Tym nie mniej ze względu na duży zakres przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U z 2010r. Nr 213, poz. 1397) za niedopuszczalne należy uznać arbitralne wprowadzenia zakazu na terenie całego Parku.
Niezależnie od powyższego mając na uwadze fakt, że część nieruchomości położonych poza obszarami określonymi w uchwale tj. poza obszarem 3A, 3B, 2C, została objęta zakazami określonymi w projekcie uchwały sejmiku województwa wielkopolskiego, pozbawia właścicieli nieruchomości realnego władztwa nad swoją własnością i w znaczny sposób ogranicza możliwości korzystania z nieruchomości oraz obniża ich realną wartość.
Na marginesie należy stwierdzić, że głównymi źródłami dochodów mieszkańców Gminy Włoszakowice nie jest turystyka (sezon letni trwa od czerwca do końca sierpnia), lecz funkcjonujący tu przemysł i rolnictwo. Projekt uchwały sejmiku województwa wielkopolskiego w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego, znacznie ograniczy możliwości rozwoju tych dziedzin na terenie Gminy Włoszakowice (większość gminy położona jest na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego) bez zapewnienia rekompensaty dla gminy i jej mieszkańców,
Ze względu na negatywe skutki dla właścicieli nieruchomości, jakie wynikną z wprowadzenia przedmiotowego projektu uchwały sejmiku województwa wielkopolskiego, powinna zostać zapewniona możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie społeczeństwa np. poprzez referendum lub konsultacje społeczne.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06