OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IV/18/2011 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Włoszakowice

Uchwała Nr IV/18/2011 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 18
Numer sesji: 4
Rok: 2011

UCHWAŁA NR IV/18/2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 21 stycznia 2011 roku

w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Włoszakowice

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1a, ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy uchwala:

§ 1
Uchyla się uchwałę nr XXXVIII/265/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Włoszakowice.

§ 2
Zmienia się uchwałę nr XXXV/273/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 11 sierpnia 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Włoszakowice (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2006r. Nr 158 poz. 3724) w następujący sposób:

1) § 2 pkt 17 otrzymuje brzmienie:
“17) worku firmowym – należy przez to rozumieć czarny lub szary worek do gromadzenia odpadów resztkowych o pojemności od 60 litrów do 240 litrów, oznaczony logo firmy wywozowej oraz ewentualnie kuponem kontrolnym,”

2) § 9 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
“3) utrzymanie czystości dróg i przyległych rowów w granicach pasa drogowego.”

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący Rady Gminy:
Irena Przezbór

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Włoszakowice.Przychylając się do postulatów przedsiębiorstwa EKO – SKÓRTEX Sp. z o.o. które uzyskało zezwolenie Wójta Gminy Włoszakowice na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Włoszakowice, w zakresie umożliwienia właścicielom nieruchomości dokumentowania korzystania z usług nie tylko poprzez kupony kontrolne, ale również na podstawie faktur i dowodów zapłaty, zasadnym jest zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach, w sposób umożliwiający odpowiednie dokumentowanie korzystania z usług.
Przychylając się do wniosku Zarządu Powiatu Leszczyńskiego skierowanego do Rady Gminy Włoszakowice w sprawie usunięcia naruszeń prawa poprzez uchylenie treści artykułów regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach zawartych w rozdziale V Szczególne obowiązki zarządców dróg publicznych, zasadnym jest zmiana części zapisów uchwały niezgodnych z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 236, poz. 2008 ze zmianami)
W związku z faktem, że uchwała nr XXXVIII/265/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Włoszakowice, zawierała błędnie określone paragrafy, uchwały zmienianej, zatem zasadnym jest jej uchylenie.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06