OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IV/19/2011 w sprawie opłaty miejscowej

Uchwała Nr IV/19/2011 w sprawie opłaty miejscowej

Numer uchwały: 19
Numer sesji: 4
Rok: 2011
U C H W A Ł A nr IV/19/2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 21 stycznia 2011 roku
w sprawie opłaty miejscowejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 17 ust. 1 i art. 19 pkt. 1 litera b i pkt. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U z 2010 roku. Nr 95 poz. 613 ze zmianami) oraz uchwały nr XXXVII/258/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 21 września 2010 roku w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2010 roku Nr 229 poz.4237) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się stawkę opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach Boszkowo-Letnisko, Boszkowo, Dominice uznanych za miejscowości posiadające korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach w wysokości 1,50 zł za każdy dzień pobytu od jednej osoby.

§ 2.

1. Pobór opłaty miejscowej odbywa się w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się:
1) kierowników ośrodków wypoczynkowych,
2) kierowników pól campingowych i namiotowych
3) kierowników hoteli,
4) sołtysa wsi Dominice,
5) osoby fizyczne wynajmujące kwatery w celach zarobkowych.
3. Opłata miejscowa winna być wpłacana przez inkasentów na rachunek bankowy lub konto Urzędu nie rzadziej niż raz w miesiącu
§ 3.

Za pobieranie opłaty miejscowej osoby wymienione w § 2 otrzymują wynagrodzenia za inkaso w wysokości 15 % skasowanych kwot. Rozliczenie z tytułu inkasa następuje w terminie 14 dni po zakończeniu miesiąca.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XXXVII /288/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24 października 2006 roku w sprawie opłaty miejscowej.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Irena PrzezbórUzasadnienie do uchwały nr IV/19/2011
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 21 stycznia 2011 roku.
w sprawie opłaty miejscowej.


W uchwale Rady Gminy Włoszakowice nr XXXVII/258/2010 z dnia 21 września 2010 roku zostały ustalone miejscowości spełniające warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej.
Do miejscowości tych zalicza się: Boszkowo-Letnisko, Boszkowo, Dominice.
W związku z powyższym zachodzi potrzeba ustalania stawki opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w w/w miejscowościach.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06