OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IV/22/2011 w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.

Uchwała Nr IV/22/2011 w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.

Numer uchwały: 22
Numer sesji: 4
Rok: 2011

 

UCHWAŁA NR IV/ 22 /2011

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 21 stycznia 2011 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), art. 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) Rada uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok o 51.800,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym kwotę dochodów bieżących o 51.800,00 złotych0.

2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 27.131.900,00 złotych, w tym dochodów bieżących 22.511.014,00 złotych i dochodów majątkowych 4.620.886,00 złotych.

 

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok określoną w § 2 Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok o 51.800,00 złotych oraz dokonuje wnioskowanych przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały .

2. W wyniku dokonanych zmian wydatki bieżące zwiększa się o 51.800,00 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 20.986.332,00 złote, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 49.800,00 złotych i ogółem wynoszą 16.037.787,00 złotych, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 3.989,00 złotych i ogółem wynoszą 10.682.763,00 złote,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 53.789,00 złotych i ogółem wynoszą 5.355.024,00 złote,

2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 1.202.672,00 złote,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 2.000,00 złotych i ogółem wynoszą 3.495.873,00 złote,

4)) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 250.000,00 złotych.

3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 38.698.781,00 złotych, w tym wydatków bieżących 20.986.332,00 złote i wydatków majątkowych 17.712.449,00 złotych

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

1. Dochody - załacznik Nr 1 - zwiększenie środków z tytułu dotacji na dożywianie w kwocie 2.000 złotych, wpływów z usług turystycznych w kwocie 3.200 złotych, darowizn z "gestamp eolica polska" w kwocie 38.800 złotych oraz wpływów z podatku od środków transportowych 7.800 złotych.

2. Wydatki - załącznik Nr 2

-wprowdzenie środków na przeprowadzenie audytu w GZK Sp. z o.o. w kwocie 45.000 złotych ( UG ), wprowadzenie środków na umowy zlecenia w kwocie 4.800 złotych ( UG i ZSO ) oraz zwiększenie środków na dożywianie o 2.000 złotych ( OPS ),

- przeniesienia między paragrafami na wniosek Urzędu Gminy oraz Zespołu Szkół Ogólnokszałcących.

 

 

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06