OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IV/23/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice,

Uchwała Nr IV/23/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice,

Numer uchwały: 23
Numer sesji: 4
Rok: 2011UCHWAŁA Nr IV/23/2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 21 stycznia 2011 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku, Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 9 ust.1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice u c h w a l a , co następuje :
§ 1 Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 15 grudnia 2005 r., zmienionego Uchwałą Nr XXXII/228/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 8 kwietnia 2010 r.

§ 2 1. Obszar objęty zmianą Studium zlokalizowany jest w obrębie miejscowości Dominice , gmina Włoszakowice.
2. Granice obszaru objętego zmianą Studium oznaczono na mapie sytuacyjnej w skali 1:5000 stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 3 Przedmiotem zmiany Studium jest wprowadzenie na ww. obszarze zabudowy letniskowej.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice .

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/23/2011
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 21 stycznia 2011r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice.


Teren zmiany Studium będący przedmiotem uchwały położony jest nad jeziorem Dominickim w letniskowej miejscowości Dominice.
Jest to łąka klasy V wykorzystywana obecnie jako zagospodarowany w części teren rekreacyjny.
Zmianę Studium uzasadnia istniejąca już na tym obszarze zabudowa letniskowa, dostępność komunikacyjna i możliwość uzbrojenia terenu poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej miejscowości Dominice.
Proponowana zmiana stanowić będzie w przyszłości źródło dodatkowych dochodów podatkowych dla Gminy oraz korzystnie wpłynie na rozwój miejscowości.


Wójt Gminy Włoszakowice
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06