OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Sesja Nr I/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r.

Sesja Nr I/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r.

Numer dokumentu: 1
Rok: 2010P r o t o k ó ł   Nr I/2010
-----------------------------------------------
z I Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy we Włoszakowicach w godzinach od 13.30 do 16.00.

Otwarcia I Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonał najstarszy wiekiem radny obecny na sesji Bronisław Elimer, informując, że sesję zwołana została zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym przez przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej zawierające zbiorcze wyniki wyborów zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw w dniu 24 listopada 2010 r.
Stwierdził ponadto, że w sesji uczestniczy pełny 15. osobowy skład Rady, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Prowadzący sesję radny Bronisław Elimer poinformował o zasadach przeprowadzenia ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych, prosząc najmłodszego wiekiem radnego Pana Ryszarda Nowaka, o odczytywanie z listy kolejno z imienia i nazwiska radnych Gminy Włoszakowice, a następnie każdego wyczytanego radnego poprosił o potwierdzenie swojej woli słowem “ŚLUBUJĘ”.
Poinformował, że każdy z radnych może dodatkowo wypowiedzieć formułę “Tak mi dopomóż Bóg”.
Następnie odczystał rotę ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”
Radni wywoływani kolejno powtierdzali swoją wolę słowem „ślubuję”i ponadto Tak mi dopomóż Bóg.

Radny Bronisław Elimer stwierdził, że wszyscy radni po złożonym ślubowaniu objęli mandat radnego Gminy Włoszakowice.

Po przeprowadzonym głosowaniu przyjęto następujący porządek obrad:

Porządek I Sesji Rady Gminy

1.Wybór przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice VI kadencji.
2.Przejęcie prowadzenia obrad przez przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice.
3.Wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice.
4.Powołanie Komisji Rewizyjnej.
5.Wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
6.Powołanie stałych komisji Rady i ich składów osobowych.
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Boszkowie-Letnisku przy ul. Turystycznej.
- określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
- wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy,
- w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszakowice.
- w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych w Gminie Włoszakowice.
8.Wyrażenie opinii w sprawie budowy nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skarżyń.
9.Wolne głosy i wnioski.
10.Zakończenie.

Ad. 1. Wybór przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice.
Prowadzący sesję radny Bronisław Elimer poinformował, że wybory przewodniczącego Rady Gminy są wyborami tajnymi. W tym celu zgłoszono kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Komisję powołano w następującym składzie: Paweł Marcinek, Leszek Jagodzik i Aniela Poloszyk.
Na funkcję przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice zaproponowano radną Irenę Przezbór. Kandydatka wyraziła zgodę. Innych propozycji nie było.
Karty do głosowania przygotowała oraz głosowanie przeprowadziła Komisja Skrutacyjna
Protokół Komisji Skrutacyjnej przedstawił przewodniczący Komisji Leszek Jagodzik.
Spośród ważnie oddanych głosów Irena Przezbór otrzymała 14 głosów, co stanowi bezwzględną większość i tym samym Irena Przezbór została wybrana przewodniczącą Rady Gminy Włoszakowice.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały o wyborze przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice.

Rada Gminy Włoszakowice podjęła
U C H W A Ł Ę Nr I/1/2010
---------------------------------------------------
Po dokonanym wyborze prowadzący sesję radny Bronisław Elimer przekazał prowadzenie dalszej części sesji Irenie Przezbór, która podziękowała za obdarzenie jej zaufaniem i wybór na funkcję przewodniczącej Rady Gminy Włoszakowice.

Ad. 2. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że wybory wiceprzewodniczącego Rady są także wyborami tajnymi.
W związku z tym dokonano wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie: Paweł Marcinek, Leszek Jagodzik, Aniela Poloszyk. Na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice zaproponowano radnego Stefana Lisa. Kandydat wyraził zgodę. Innych propozycji nie było.
Karty do głosowania przygotowała oraz głosowanie przeprowadziła Komisja Skrutacyjna
Protokół Komisji Skrutacyjnej przedstawił przewodniczący Komisji Paweł Marcinek.

Radny Stefan Lis otrzymał 13 głosów i został wybrany wiceprzewodniczącym Rady Gminy Włoszakowice. Protokół Komisji Skrutacyjnej przedstawił Paweł Marcinek. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały.

Rada Gminy Włoszakowice podjęła
U C H W A Ł Ę Nr I/2/2010
---------------------------------------------------


Ad. 3. Powołanie Komisji Rewizyjnej.
Radni zaproponowali powołać Komisję Rewizyjną w składzie:
Bronisław Elimer
Hanna Michalska
Aleksy Zaremba
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr I/3/2010
-------------------------------------------------


Ad. 4. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Radni na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zaproponowali Aleksego Zarembę, który wyraził zgodę na przyjęcie funkcji Przewodniczącego Komisji. Innych uwag i propozycji nie było.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr I/4/2010
-------------------------------------------------


Ad. 6. Powołanie komisji stałych Rady Gminy
Radni zaproponowali powołanie Komisji w następujących składach:

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
1.Paweł Marcinek
2.Krystyna John
3.Zofia Strzymińska
4.Leszek Jagodzik
5.Aniela Poloszyk


Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
1.Stefan Lis
2.Ryszard Lipowy
3.Krzysztof Poprawski
4.Mirosława Urbaniak
5.Zenon Poloch
6.Ryszard Nowak


Innych propozycji Radni nie wnieśli.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr I/5/2010
-------------------------------------------------

Ad. 7. Podjęcie uchawał w sprawach:

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Boszkowie-Letnisku przy ul. Turystycznej.


Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu III położonego w obrębie Włoszakowice, Boszkowo- Letnisko ul. Turystyczna wypłynął z inicjatywy Wójta Gminy Włoszakowice, w związku z wnioskami właścicieli działek. Obszar objęty planem obejmuje powierzchnię ok. 2,5 ha i położony jest w Boszkowie-Letnisko pomiędzy ul. Turystyczną, a jeziorem Dominickim.
Celem sporządzenia planu jest określenie przeznaczenia terenu pod: zabudowę rekreacyjną jednorodzinną, komunikację wewnętrzną i infrastrukturę techniczną oraz określenie sposobów jego zagospodarowania i zabudowy. Rysunek planu wykonany zostanie w skali 1: 1000.
Przewidywane rozwiązania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu III położonego w obrębie Włoszakowice, Boszkowo- Letnisko ul. Turystyczna nie powinny naruszać ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice. Zmiana Studium jest w trakcie sporządzania. Po zakończeniu procedury zostanie przedstawiona Radzie Gminy Włoszakowice do uchwalenia.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr I/6/2010
-------------------------------------------------

- określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
Sekretarz Gminy Monika Klemenska wyjaśniła, ze zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie Rada Gminy jet zobowiązana do określenia sposobu konsultacji z radami dzialallności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi tego typu podmiotami projektów aktów prawa miejscowego, które dotyczy dzialaności statutowej tych organizacji. Postanowiono konsultacje przeprowadzać w następujących formach:
spotkań z uczestnikami konsultacji,
pisemnych propozycji, opinii i uwag do projektu ogłoszonego w BIP-ie oraz na tablicy ogłoszeń.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr I/7/2010
-------------------------------------------------


- wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy
Rada Gminy wyraziła zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy na okres powyżej 3 lat dotyczących części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 411 położonej we Włoszakowicach ( ul. Kurpińskiego teren pod kioskiem).
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr I/8/2010
-------------------------------------------------- w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszakowice

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, przedsiębiorstwo ELEKROBUDOWA SA Oddział Spółki Rynek Dystrybucji Energii, będące pełnomocnikiem przedsiębiorstwa ENEA Operator Sp. z o.o. zwróciło się do Wójta Gminy Włoszakowice, o wyrażenie wstępnej zgody (w formie oświadczenia), na przejście napowietrznej linii WN 110 kV przez działkę nr 107/2 położoną w Krzycku Wielkim, stanowiącą własność Gminy Włoszakowice. Wstępnie określony obszar terenu pod linią wyniesie ok. 1280 m² tj. pas szerokości 16 m, na długości 80 m. Realizowana inwestycja stanowić będzie nieodłączną część inwestycji polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej WN/SN Włoszakowice.
Z tytułu ustanowionej służebności Gmina Włoszakowice otrzyma jednorazowe wynagrodzenie określone przez rzeczoznawcę majątkowego. Inwestor pokryje również szkody z tytułu prowadzenia prac na nieruchomości.
Rada Gminy wyraziła zgodę na ustanowienie służebności gruntowej, w wnioskowanym pasie gruntu na rzecz przedsiębiorstwa ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, na nieruchomości oznaczonej numerem działki 107/2, położonej w miejscowości Krzycko Wielkie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr I/9/2010
-------------------------------------------------


- w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych w Gminie Włoszakowice
Ustalono dietę miesięczną dla Przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice w wysokości 1.350 zł.
Ustalono także jednorazowe diety dla radnych za udział w sesjach rady, posiedzeniach komisji rady oraz innych czynnościach zlecanych przez Radę Gminy w wysokości:
1)posiedzenia rady:
a) wiceprzewodniczący 330 zł
b) radni 300 zł
2)posiedzenia komisji
a)przewodniczący komisji 330 zł
b)radni 300 zł
3)udział w innych zlecanych czynnościach 300 zł


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr I/10/2010
-------------------------------------------------

Ad. 8. Wyrażenie opinii w sprawie budowy nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skarżyń.

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że stan betonowej drogi w miejscowości Skarżyń wymaga uzupełnienia nawierzchnią asfaltową. Droga ta obsługuje wyłącznie ruch lokalny a w szczególności ma zapewnić dojazd do gruntów rolnych rolników z miejscowości Skarżyń i Bukówca Górnego.
Przystąpienie do realizacji budowy nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową na odcinku drogi o długości 550 metrów w miejscowości Skarżyń Rada uznała za zasadne. W dyskusji radni wyjaśnili, że odcinek przewidziany do inwestycji to droga od strony Szczepankowa do sali wiejskiej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
O P I N I Ę
-------------------------------------------------

Ad. 9. Wolne głosy i wnioski.
Nie było.

Ad. 10. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku I Sesji Rady Gminy przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady. Jednocześnie zwołując II Sesję Rady Gminy Włoszakowice za 15 minut tego samego dnia z następującym porządkiem obrad:
1.Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Włoszakowice.
2.Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Włoszakowice.
3.Zakończenie.


Przewodniczący Rady Gminy 

Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06