OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Sesja Nr III/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Sesja Nr III/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Numer dokumentu: 3
Rok: 2010


P r o t o k ó ł Nr III/2010
--------------------------------------------------
z III Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 29 grudnia 2010 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

Otwarcia III Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.


Porządek posiedzenia:
1.Informacja Wójta o prac w okresie międzysesyjnym.
2.Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
3.Interpelacje radnych.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.
5.Uchwalenie budżetu gminy na rok 2011.
6.Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023.
7.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia lokalu użytkowego w Boguszynie.
8.Uchwalenie programu współpracy gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2016.
9.Podjęcie stanowiska w sprawie drogi ekspresowej S5.
10.Podjęcie stanowiska w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych.
11.Wolne głosy i wnioski.
12.Zakończenie.


Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
Do treści protokołów z I i II z sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokóły zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. 3. Interpelacje radnych.
Radny Leszek Jagodzik – wnioskował o uporządkowanie sprawy handlu obwoźnego i ewentualne ustalenie opłat.

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.
Skarbnik Gminy Maria Rolka poinformowała o konieczności zwiększenia kwoty dochodów budżetu na rok 2010 o 116.382,00 zł w tym kwotę dochodów bieżących o 76.782,00 zł i kwotę dochodów majątkowych o 39.600,00 zł
Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 24.030.058,00 zł, w tym dochodów bieżących 23.742.158,00 zł i dochodów majątkowych 287.900,00 zł.
Ponadto planowane jest zmniejszenie kwoty wydatków budżetu na 2010 rok o 761.480,00 zł.
Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 25.152.196,00 zł
W związku z tymi zmianami zmniejszony zostanie deficytu budżetu o 877.862,00 zł i wyniesie1.122.138,00 zł i zostanie sfinansowany z wolnych środków oraz nadwyżki z lat ubiegłych.
Na zwiększenie dochodów wpływ ma m.in. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego do budowy dróg gruntowych w kwocie 39.600 zł, zwiększenie dotacji Wojewody Wielkopolskiego, na wypłatę zasiłków rodzinnych 50.000,00 zł i na opłacenie składek ubezpieczenia podopiecznych OPS w kwocie 782 zł;
Wydatki zwiększone zostają dla Zespołu Szkół w Bukówcu Górnym o 2.000 zł i dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o 25.782 zł.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr III/12/2010
-------------------------------------------------

Ad. 5. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2011.
Przed przystąpieniem do uchwalania budżetu Gminy na 2011 rok radni zapoznali się z treścią Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Włoszakowice na 2011 rok (załącznik nr 3 do protokołu) oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Włoszakowce w 2011 r. (załącznik nr 4 do protokołu)
Projekt budżetu Gminy na 2011 r. przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór.
Radny Stefan Lis wyjaśnił sprawę finansowego udziału mieszkańców w inwestycjach komunalnych, a radna Krystyna John sprawę wysokości deficytu budżetowego. Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr III/13/2010
-------------------------------------------------

Uchwałą ustalono łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 27.080.100,00 zł i łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 38.646.981,00 zł.
Deficyt budżetu w kwocie 11.566.881,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Ad. 6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023.
Radni zapoznali sięz treścią Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włoszakowice (załącznik nr 6 do protokołu).
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr III/14/2010
-------------------------------------------------


Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia lokalu użytkowego w Boguszynie.
Rada Gminy wyraziła zgodę na nabycie lokalu użytkowego w Boguszynie znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym z przeznaczeniem na powiększenie zaplecza sali wiejskiej. Lokal nabywany składa się z dwóch pomieszczeń biurowych o pow. 37 m2.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr III/15/2010
-------------------------------------------------

Ad. 8. Uchwalenie programu współpracy gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2016.
Projekt programu oraz wyjaśnienia przedstawiła Sekretarz Gminy Monika Klemenska.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr III/16/2010
-------------------------------------------------


Ad. 9. Podjęcie stanowiska w sprawie drogi ekspresowej S5.
Rada Gminy Włoszakowice wyraziła protest w stosunku do zamiaru Ministra Infrastruktury wykreślenia z obowiązującego programu budowy autostrad i dróg ekspesowych drogi S5 z Poznania do Wrocławia.W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy podjęła jednogłośnie stanowisko.

Ad. 10. Podjęcie stanowiska w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych.
Rada Gminy Włoszakowice oceniła stan zimowego utrzymania dróg powiatowych, a utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych stwierdzając, że drogi powiatowe nie są utrzymywane na właściwym poziomie przejezdności. Na wielu odcinkach stan ten jest utzrymywany poniżej akceptowanego minimum. Rada apeluje do władz powiatu o pilne decyzje w wyniku których stan dróg powiatowych będzie doprowadzony do stanu poprawnego. Stanowisko zostało podjęte jednoglośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 11. Wolne głosy i wnioski.
Radny Aleksy Zaremba – zaproponował zorganizowanie spotkania z Posłem na Sejm RP Panem Łukaszem Borowiakiem.
Ponadto poinfomował o nałożonych na drogę w Boszkowie – Letnisku płytach. Przejazd jest utrudniony.
Ad. 12. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku III Sesji przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06