OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Sesja Nr IV/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r.

Sesja Nr IV/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r.

Numer dokumentu: 4
Rok: 2011


P r o t o k ó ł Nr IV/2011
--------------------------------------------------
z IV Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 21 stycznia 2011 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

Otwarcia IV Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy cały 15. osobowy skład Rady, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek posiedzenia:
1.Informacja Wójta o prac w okresie międzysesyjnym.
2.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3.Informacja z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 4.Interpelacje radnych.
5.Odmowa uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Samorządowego Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Przemęckiego Parku Krajobrazowego.
6.Zmiana w regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Włoszakowice.
7.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
8.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Włoszakowice, Boszkowo-Letnisko ul. Turystyczna.
9.Uchwalenie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych przynależnych Gminie Włoszakowice.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.
11.Przystąpienie do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zgospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice.
12.Wolne głosy i wnioski.
13.Zakończenie.


Przed rozpoczęciem realizacji porządku obrad Wójt Gminy Stanisław Waligóra złożył życzenia i gratulacje p. Irenie Michalewicz kierującej Caritas Włoszakowice i za jej pośrednictwem członkom organizacji w związku z 20 rocznicą dzialalności.

Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Do treści protokołu z III sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r. radni nie zgłosili uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3. Informacja z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Informacje z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa złożył przewodniczący Komisji Ryszard Lipowy.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Leszek Jagodzik – wnioskował o naprawę uszkodzonej barierki na mostku – ul. Zachodnia we Włoszakowicach.
Radny Krzysztof Poprawski – poinformował o braku pokryw na studzienkach kanalizacji deszczowej w Bukówcu Górnym ul. Sokołowicka. Przekazał także pismo mieszkańców o zainstalowanie oświetlenia na ul. Pawłowskiego w Bukówcu Górnym.
Radna Aniela Poloszyk – poinformowała o trudnościach z wyjazdem w Dłużynie z nieruchomości położonych przy drodze polnej szczególnie dotyczy to nieruchomości p. Grochowych. Rozwiązaniem byłoby utwardzenie drogi w jednym kierunku do asfaltu na drodze w kierunku Bucza lub do asfaltu w kierunku wsi.
Radny Aleksy Zaremba – wnioskował o usunięcie topoli w Dominicach przy przystanku autobusowym i założenie krawężników przy drodze w Dominicach przy posesji p. Rogowskiego (ograniczyć spływ wody z ulicy na posesję).
Radna Mirosława Urbaniak zgłosiła brak drożności przepustu pod drogą na ul. Boszkowskiej w Grotnikach. Woda ze stawów przelewa się drogą.

Ad. 5. Odmowa uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Samorządowego w sprawie utworzenia Przemęckiego Parku Krajobrazowego
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że Marszałek Województwa Wielkopolskiego przekazał do Rady Gminy Włoszakowice projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Przemęckiego Parku Krajobrazowego celem uzgodnienia niniejszego projektu uchwały. Projekt stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Rada Gminy Włoszakowice odmówiła uzgodnienia przedłożonego projektu, ponawiając argumentację zawartą w uchwale Nr XXXIV/244/10 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 21 maja 2010r. w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego.
Do przesłanego projektu uchwały sejmiku województwa wielkopolskiego nie przedłożono rzeczowego i merytorycznego uzasadnienia oraz analiz, które by uzasadniały podjęcie uchwały takiej treści.
Projekt uchwały wprowadza zakazy na obszarze całego parku oraz wprowadza obszary parku na których niektóre z nich nie obowiązują. Zakazy te jak i obszary na których wyłączono ich stosowanie wyznacza się w sposób dowolny bez rzetelnej analizy, bez podania motywów jakimi kieruje się Sejmik proponując ich ustanowienie. Uwaga ta dotyczy również granic Parku (w żaden sposób nie uzasadniono przebiegu wyznaczonych granic Przemęckiego Parku Krajobrazowego, ani argumentów czy założeń przyjętych podczas ich określania).
Kolejna uwaga Rady Gminy odnosi się do wprowadzenia na całości obszaru Przemęckiego Parku Krajobrazowego zakazu realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - niedopuszczalne należy uznać arbitralne wprowadzenia zakazu na terenie całego Parku.
Przekazana do uzgodnienia uchwała pozbawia właścicieli nieruchomości realnego władztwa nad swoją własnością i w znaczny sposób ogranicza możliwości korzystania z nieruchomości oraz obniża ich realną wartość.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr IV/17/2011
-------------------------------------------------

Ad. 6. Zmiana w regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Włoszakowice.
Rada Gminy przychylając się do postulatów przedsiębiorstwa EKO – SKÓRTEX Sp. z o.o. które uzyskało zezwolenie Wójta Gminy Włoszakowice na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Włoszakowice, w zakresie umożliwienia właścicielom nieruchomości dokumentowania korzystania z usług nie tylko poprzez kupony kontrolne, ale również na podstawie faktur i dowodów zapłaty, zasadnym jest zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach, w sposób umożliwiający odpowiednie dokumentowanie korzystania z usług.
Zmiana ta jest też realizacją wniosku Zarządu Powiatu Leszczyńskiego skierowanego do Rady Gminy Włoszakowice w sprawie usunięcia naruszeń prawa poprzez uchylenie treści artykułów regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach zawartych w rozdziale V Szczególne obowiązki zarządców dróg publicznych.
Projekt zmiany został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr IV/18/2011
-------------------------------------------------


Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła informację dotyczącą pobierania opłaty opłaty miejscowej. Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Radni w dyskusji negowali wysokość uzyskiwanych środków z opłat sugerując przeprowadzenie kontroli w ośrodkach zobowiązanych do ich pobierania.
Innych uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr IV/18/2011
-------------------------------------------------


Ad. 8. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Włoszakowice, Boszkowo-Letnisko ul. Turystyczna.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że przedkładany pod obrady sesji Rady Gminy Włoszakowice projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu II położonego w obrębie Włoszakowice, Boszkowo- Letnisko ul. Turystyczna, jest realizacją uchwały Nr XXVI/187/09 Rady Gminy Włoszakowic z dnia 30 września 2009 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu II położonego w obrębie Włoszakowice, Boszkowo- Letnisko ul. Turystyczna. Teren II obejmuje obszar o powierzchni 0,67 ha położony bezpośrednio wzdłuż ul. Turystycznej w Boszkowie- Letnisku, oddalony ponad 100 m od jeziora Dominickiego.
Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów pod zabudowę rekreacyjną jednorodzinną i drogi wewnętrzne oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.
Dla potrzeb projektu planu zebrano materiały wejściowe, sporządzono inwentaryzację zagospodarowania terenu (stan władania - działki gruntu, stan władania - nieruchomości rolne, inwentaryzacja obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej, użytkowanie terenu), wykonano analizy i studia do planu w zakresie uwarunkowań zewnętrznych, uwarunkowań wewnętrznych, zagadnień dotyczących samowoli budowlanych oraz sporządzono opracowanie ekofizjograficzne.

W ramach projektu planu wykonano prognozę oddziaływania na środowisko oraz prognozę skutków finansowych uchwalenia planu. Prognoza oddziaływania na środowisko wykazała, że ze strony planowanego zagospodarowania terenu nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko biotyczne. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwi zahamowanie procesu niekontrolowanej degradacji terenu. Plan zawiera ustalenia zmierzające do ochrony środowiska między innymi poprzez: zapisy dotyczące rozwiązania gospodarki ściekowej (warunek realizacji zabudowy), zagospodarowanie odpadów zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami, określenie dopuszczalnego poziomu hałasu dla omawianego terenu. Dla poprawy retencji preferuje się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w granicach działek.
Plan jest zgodny z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice przyjętymi uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 15 grudnia 2005 r. oraz Zmianą Nr 1 Studium, przyjętą uchwałą Nr XXXII/228/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 8 kwietnia 2010 r.
Zatwierdzony plan miejscowy stanowić będzie akt prawa miejscowego. Będzie on podstawą do rozstrzygania szczególnie w sprawach dotyczących zgłoszeń i pozwoleń na budowę oraz podziałów nieruchomości.
Rada Gminy wprowadziła w §12 ust.3 pkt 4 zapis o wysokości rzędnej dla poziomu zerowego budynku – tj. 62,4 m npm ze względu na podmokły teren.
Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr IV/20/2011
-------------------------------------------------

Ad. 9. Uchwalenie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych przynależnych Gminie Włoszakowice.
Rada Gminy przyjęła zasady i sposób umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pienięznych przypadających gminie lub jej jednostkom.Należności cywilnoprawne mogą zostać umorzone w całości lub w części, na wniosek dłużnika wyłącznie w przypadku uzasadnionym ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, w szczególności jeżeli terminowe spłacenie należności cywilnoprawnych mogłoby zagrażać istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu lub gdy jest to uzasadnione szczególnie ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr IV/21/2011
-------------------------------------------------

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła że planuje się zwiększenie dochodów budżetu gminy w związku z: uzyskaniem dotacji na dożywianie w kwocie 2.000 zł, wpływem z darowizn w kwocie 38.800 zł; wpływem z usług turystycznych w kwocie 3.200 zł; wpływem podatku od środków transportowych w kwocie 7.800 zł.
Wydatki planuje się zwiększyć o koszty audytu w GZK sp. z o.o. w kwocie 45.000 zł. Swoje uwagi zgłosił radny Stefan Lis, który wnioskował o wyjaśnienie co jest powodem sporządzania audytu w spółce i czy wykonujący audyt zostanie wyłoniony w drodze przetargu. Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy.W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr IV/22/2011
-------------------------------------------------


Ad. 11. Przystąpienie do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zgospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice.
Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice wyjaśniła, że teren będący przedmiotem uchwały położony jest na jeziorem Dominickim w Dominicach i stanowi łąkę wykorzystywaną obecnie jako teren rekreacyjny.
Zmianę studium uzasadnia istniejąca już na tym obszarze zabudowa letniskowa, dostępność komunikacyjna i mozliwość uzbrojenia terenu poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej miejscowości Dominice.
Radni proponowali zapis w uchwale odnoszący się do obejścia jeziora. Wyjaśniono, że Studium to dokument określający w sposób ogólny planowany sposób zagospodarowania terytorium gminy, zawierający informacje o przebiegu ciagów komunikacyjnych, terenów chronionych, infrastruktury technicznej. Plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego muszą być zgodne z planownym sposobem zagospodarowania terytorium przedstawionym w Studium.
Pasy ograniczające zabudowę mogą znaleźć się dopiero w planie, ale tylko w przypadku kiedy taki wymóg stawia prawo.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr IV/23/2011
-------------------------------------------------

Ad. 12. Wolne głosy i wnioski.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór – w imieniu Izby Życia “Nadzieja” i osób korzystających z rehabilitacji o przydzielenie pomieszczenia po pogotowiu energetycznym. Ze względu na ilość osób korzystających z usług Izby zasadne byłoby właśnie przydzielić jej wnioskowane pomieszczenie.

Ad. 13. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku IV Sesji przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór


m
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06