OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » SesjaNr V/2011 z dnia 17 lutego 2011 r.

SesjaNr V/2011 z dnia 17 lutego 2011 r.

Numer dokumentu: 5
Rok: 2011


P r o t o k ó ł Nr V/2011
--------------------------------------------------
z V Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 17 lutego 2011 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

Otwarcia V Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczyło 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek posiedzenia:
1.Informacja Wójta o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
2.Informacja z posiedzeń Komisji.
3.Interpelacje radnych.
4.Uchwalenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków .
5.Uchwalenie dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług określonych symbolem “OŚB”.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ul. Myśliwskiej we Włoszakowicach do kategorii dróg gminnych.
7.Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
8.Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
10.Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice.
11.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.
12.Zmiana nazewnictwa ulicy w Krzycku Wielkim.
13.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Lesznie za 2010 rok.
14.Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej.
15.Sprawy bieżące.
16.Wolne głosy i wnioski.
17.Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta. Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Do treści protokołu z IV sesji Rady Gminy z dnia 21 stycznia 2011 r. radni nie zgłosili uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3. Informacja z posiedzeń Komisji.
Informację ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej złożył Ryszard Lipowy.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Ryszard Nowak – wnioskował o wykonanie łagodnego łuku na skrzyżowaniu ul. Kaczmarka z ul. Prymasa A. Krzyckiego w Krzycku Wielkim. Właściciel narożnikowej działki wyraził zgodę na przekazanie gruntu na poszerzenie łuku. Interpelacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Radny Leszek Jagodzik – poinformował o wystających śrubach na progach zwalniających (szczególnie Włoszakowice ul. Zalesie).

Radna Irena Przezbór – wnioskowała o utwardzenie placu parkingowego za placem targowym we Włoszakowicach.
Radna Zofia Strzymińska – wnioskowała o ustawienie koszy na śmieci na ul. Leszczyńskiej we Włoszakowicach.

Ad. 4. Uchwalenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków .
Rada Gminy przeanalizowała wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz zapoznała się z opinią Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej w tej sprawie. Wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. z dnia 20 stycznia 2011 r. stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
GZK sp. z o.o. we wniosku podała ponoszone koszty związane z dostarczeniem wody i oczyszczeniem ścieków:
- za dostarczanie wody – 2,20 zł/m3 (netto)
- za odprowadzane ścieki komunalne - 4,50 zł/m3 (netto)
- za odprowadzane ścieki przemysłowe – 7,60 zł/m3 (netto)
- za odprowadzane ścieki sezonowo – 5,78 zł/m3 (netto)
Wysokość opłaty abonamentowej za gotowość dostarczania wody i odbioru ścieków pozostała w wysokości dotychczas obowiązującej:
- 2,50 zł/miesiąc dla odbiorcy wody,
- 2,50 zł/miesiąc za dostarczanie ścieków.
Komisje zaproponowały obniżkę taryfy za odprowadzanie ścieków komunalnych z kwoty 4,50 zł/m3 do kwoty 3.90 zł/m3. Obniżenie opłaty ponoszonej przez mieszkańców Gminy, wymaga dopłaty brakującej kwoty 0,60 zł/m3 do każdego m3 z budżetu gminy. Rada Gminy Włoszakowice przychyliła się do wniosku i postanowiła o obniżeniu taryfy za odprowadzanie ścieków komunalnych we wnioskowanej wysokości.
Innych uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr V/24/2011
-------------------------------------------------

Ad. 5. Uchwalenie dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług określonych symbolem “OŚB”.
Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. we Włoszakowicach złożyła wniosek do Rady Gminy Włoszakowice wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Kalkulacja cen została sprawdzona pod względem prawidłowości opracowania przez Wójta Gminy.
Rada Gminy Włoszakowice poprzednią uchwałą obniżyła wnioskowaną taryfę dla taryfowej grupy odbiorców usług określonej w taryfie symbolem “OŚB”z kwoty 4,50 zł/m3 do kwoty 3.90 zł/m3. Obniżenie opłaty ponoszonej przez mieszkańców Gminy, wymaga dopłaty brakującej kwoty 0,60 zł/m3 do każdego m3 z budżetu gminy.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr V/25/2011
-------------------------------------------------

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ul. Myśliwskiej we Włoszakowicach do kategorii dróg gminnych.
Rada Gminy postanowiła zaliczyć się do kategorii dróg gminnych w Gminie Włoszakowice ulicę Myśliwską położoną we Włoszakowicach o długości 320,0 mb. zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych: - obręb Włoszakowice dz. nr 130/2 i dz. Nr 210/5. Wcześniej, zgodnie z przepisami wystąpiono do Zarządu Powiatu Leszczyńskiego o zaopiniowanie projektu uchwały. Uzyskano pozytywną opinię.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr V/26/2011
-------------------------------------------------


Ad. 7. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Do projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych radni nie mieli uwag.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr V/27/2011
-------------------------------------------------


Ad. 8. Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Do projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii radni uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr V/28/2011
-------------------------------------------------


Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała o proponowanych przeniesieniach w budżecie gminy na wniosek jednostek organizacyjnch tj. Środowiskowy Dom Samopomocy, Przedszkole, Urząd Gminy. Innych zmian nie było. Ogółem wydatki budżetu gminy na 2011 r. wynoszą 38.698.781 zł.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr V/29/2011
-------------------------------------------------


Ad. 10. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice.
W związku z orzeczeniem nieważności części Uchwały Nr III/14/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu - przedstawiono Radzie Gminy poprawioną wersję Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice.
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Do przedłożonego projektu uchwały radni uwag nie zgłosili.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr V/30/2011
-------------------------------------------------


Ad. 11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.
Główny księgowy Urzędu Gminy Monika Ławecka przedstawiła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.
Sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 12. Zmiana nazewnictwa ulicy w Krzycku Wielkim.
W sprawie zmiany nazwy ulicy Gołanickiej na ul. Jana Pawła II w Krzycku Wielkim wystąpił proboszcz parafii Krzycko Małe. Mieszkańcy zameldowani przy ul. Gołanickiej wyrazili na taką zmianę zgodę. Negatywną opinię wyraziła sołtys i rada sołecka. Podobnie Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisja Rewizyjna negatywnie zaopiniowały proponowaną zmianę. Zdaniem radnych obecna nazwa polnej drogi w kierunku Gołanic jest nazwą właściwą gdyż określa jej położenie geograficzne. Rada Gminy Włoszakowice wyraża opinię iż oddawanie czci i szacunku osobie Jana Pawła II jest jak najbardziej wskazane, lecz wymaga brania pod uwagę szczególnych i wyjątkowych obiektów lub miejsc.

Ad. 13. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Lesznie za 2010 rok.
Radni zapoznali się z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Lesznie za 2010 r. Informację przedłożył Komendant Miejski Policji w Lesznie.


Ad. 14. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Komisji Aleksy Zaremba. Rada Gminy przyjęła plan pracy komisji jednogłośnie. Stanowi on załącznik nr 16 do protokołu.

Ad. 15. Sprawy bieżące.

Wójt poinformował, że dnia 16 lutego 2011 r. dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury podpisał umowę na remont sal w Zbarzewie, Jezierzycach Kościelnych, Sądzi i Boguszynie.
Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
Wybrano ofertę – Firmy Ogólnobudowlanej Piotr Ratajczak, Kazimierz Konieczny Krzycko Wielkie za kwotę – 427.127,39 zł brutto. Planowany termin zakończenia robót – 31 maja 2011r.
Ponadto poinformował o spotkaniu z przedstawicielem Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa w Poznaniu na temat zadania pod nazwą: “ Gazyfikacja Gminy Włoszakowice” obejmującego wsie: Krzycko Wielkie, Sądzia, Bukówiec Górny, Włoszakowice i Grotniki i rozprowadzania wniosków o przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej.
Wójt zapoznał radnych z treścią pisma wójta Gminy Przemęt do dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w sprawie wspólnych działań poszczególnych gmin objętych Przemęckim Parkiem Krajobrazowym dla wypracowania jednolitej i spójnej koncepcji funkcjonowania Parku. Radni odpowiedź przyjęli.


Ad. 16. Wolne głosy i wnioski.
Radny Ryszard Lipowy – wnioskował o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych o naprawę drogi Włoszakowice- Bukówiec Górny oraz Bukówiec Górny – Machcin. Ponadto wnioskował o zorganizowanie spotkania rolników, których grunty zostały zalane w sprawie ewentualnego wspólnego występowania o odszkodowania.
Radna Aniela Poloszyk – prosiła o wyjaśnienie dlaczego w programie gazyfikacji pominięto miejscowość Dłużynę. Wójt wyjaśnił, że wybór miejscowości zależy i rentowności inwestycji sprawdzanej przez przedsiębiorcę.
Ponadto wójt wyjaśnił, że nie planuje się utwardzenia parkingu przy placu targowym. Zaplanowane inwestycje na rok bieżący przekraczają dochody budżetu gminy, stąd niezbędne będą kredyty i pożyczki. Dodatkowe zadania ze względu na koszty nie będą realizowane.


Ad. 17. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku V Sesji przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06