OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr V/24/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr V/24/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Numer uchwały: 24
Numer sesji: 5
Rok: 2011


Uchwała Nr V/24/2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 17 lutego 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust.1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zmianami) i rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz.U. z 2006 r. Nr 127 poz. 886) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


§ 1
Na wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. we Włoszakowicach złożony w dniu 20 stycznia 2011 r. zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Taryfy zatwierdzone niniejszą uchwałą obowiązują od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 31 marca 2012 r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór

 

 

Załącznik do uchwały Nr V/24/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

 

 

 

 

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE

W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści :

 

 

 1. Informacje ogólne

 

 1. Rodzaj prowadzonej działalności

 

 1. Taryfowe grupy odbiorców usług

 

 1. Rodzaje i wysokość cen

 

  1. Wysokość cen za dostarczoną wodę

 

  1. Wysokość cen za odebrane ścieki

 

 1. Warunki rozliczeń

 

 1. Warunki stosowania cen

 

  1. Zakres świadczenia usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

 

    1. Zaopatrzenia w wodę

 

    1. Odprowadzania ścieków

 

  1. Standardy jakościowe obsługi usług

 

 

 

1. Informacje ogólne

 

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie gminy Włoszakowice na okres 12 miesięcy: od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 31 marca 2012 r.

 

Taryfa została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zmianami), zwanej dalej Ustawą oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r. nr 127, poz. 886 ze zmianami), zwanego dalej Rozporządzeniem.

 

Taryfowe ceny dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. zwanym dalej zakładem, z wyłączeniem odbiorców i dostawców hurtowych, wód opadowych i roztopowych odprowadzanych wydzieloną kanalizacją deszczową oraz usług świadczonych przy użyciu wozów asenizacyjnych.

 

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

 

 

2. Rodzaj prowadzonej działalności

 

Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Wójta Gminy Włoszakowice Nr OŚ.Z. 7062/4/04 z dnia 15.03.2004 r.

 

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności zakładu stanowi:

 

 1. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych,

 2. w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie i odprowadzanie ścieków dostarczanych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.

 

 

3. Taryfowe grupy odbiorców usług

 

Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi.

 

Uwzględniając zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dokonano podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy odbiorców usług:

 

 

L.p.

Taryfowa grupa

odbiorców usług

Charakterystyka taryfowej grupy

odbiorców usług

0

1

2

1.

Zaopatrzenie w wodę ( ZW ) :

1.1.

Budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, placówki usługowo-handlowe, zakłady przemysłowe i pozostali odbiorcy usługi

ZW

Odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia, na cele socjalno-bytowe, na potrzeby produkcji i inne.

Odbiorcy rozliczani za ilość zużytej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub o wskazania wodomierzy zainstalowanych w lokalach.

2.

Odprowadzanie ścieków ( OŚ ) :

2.1.

Budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, placówki usługowo-handlowe i pozostali odbiorcy usługi nie wymienieni w pkt.2.2. i 2.3.

OŚB

Odbiorcy usług odprowadzający ścieki komunalne.

Odbiorcy usług rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków określoną na podstawie wodomierza głównego i dodatkowego określającego ilość wody bezpowrotnie zużytej.

 

2.2.

 

 

 

 

 

Zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego,

zakłady przemysłowe,

myjnie samochodowe

 

OŚP

Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe.

Odbiorcy usług rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków określoną na podstawie zużytej wody ustalonej w oparciu o wskazanie wodomierza głównego.

2.3.

Budynki letniskowe, ośrodki wczasowe, placówki usługowo-handlowe, gastronomiczne działające sezonowo.

 

OŚS

Odbiorcy usług odprowadzający ścieki komunalne w okresie sezonu letniego.

Odbiorcy usług rozliczani za ilość odprowadzonych

ścieków określoną na podstawie wodomierza

głównego i dodatkowego określającego ilość wody

bezpowrotnie zużytej.

 

 

 

Użyte w tabeli określenia oznaczają:

 

 1. wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym,

 2. wodomierz zainstalowany w lokalu - przyrząd pomiarowy zainstalowany w lokalu przed punktami czerpalnymi,

 3. wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany dodatkowo poza wodomierzem głównym, mierzący ilość wody zużytej na podlewanie ogródków, terenów zieleni itp., spływającej bezpośrednio do gleby (gruntu).

 4. ścieki przemysłowe – ścieki powstałe z procesów produkcyjnych, których ładunek zanieczyszczeń nie powinien przekraczać: BZT5 – 600 mg/l, CHZT – 1000 mg/l, zawiesina ogólna – 350 mg/l, fosfor ogólny – 30 mg/l, chlorki – 400 mg/l.

 

4. Rodzaje i wysokość cen

 

W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny oraz zasady ich stosowania.

 

W rozliczeniach za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki zakład stosuje cenę wyrażoną w złotych za 1 m3 dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków. Do ceny i stawki opłaty abonamentowej dolicza się podatek VAT w wysokości 8% wprowadzony odrębnymi przepisami.

 

4.1. Wysokość ceny i stawki opłaty za dostarczaną wodę

 

L.p.

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka

miary

netto

z VAT

0

1

2

3

4

5

 

1

 

ZW

 

cena za dostarczoną wodę

 

2,20

 

2,376

 

zł/m3

 

opłata abonamentowa

 

2,50

 

2,700

 

zł/odb./m-c

 

 

4.2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków

 

L.p.

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka

miary

netto

z VAT

0

1

2

3

4

5

 

1

 

 

OŚB

 

 

1. cena za odprowadzone ścieki

 

3,90

 

4,212

 

zł/m3

 

2. opłata abonamentowa

 

2,50

 

2,700

 

zł/odb./m-c

 

2

 

 

OŚP

 

 

1. cena za odprowadzone ścieki

 

7,60

 

8,208

 

zł/m3

 

2. opłata abonamentowa

 

2,50

 

2,700

 

zł/odb./m-c

 

3

 

 

OŚS

 

 

1. cena za odprowadzone ścieki

 

5,78

 

6,2424

 

zł/m3

 

2. opłata abonamentowa

 

2,50

 

2,700

 

zł/odb./m-c

 

 

5. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-

kanalizacyjnych.

 

 1. Wysokość stawki opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego wynosi 80,00 zł netto.

 

 1. Powyższa stawka zawiera koszty przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług zgodnie z § 5 ust. 7 Rozporządzenia.

 

 1. Do w/w opłaty przyłączeniowej dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

 

6. Warunki rozliczeń

 

6.1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.

 

6.2. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na

warunkach i w terminach określonych w umowie.

 

6.3. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań

wodomierza głównego. Także na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się,

jako ilość równą dostarczonej wody, ilość odebranych ścieków z nieruchomości.

 

6.4. Ilość odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy

zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalona jest w wysokości

różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.

 

6.5. Jeżeli zakład świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest

urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi

przeciętnych norm zużycia wody.

 

6.6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość

pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy

przed stwierdzeniem nieprawidłowości działania wodomierza, a gdy nie jest to

możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku

ubiegłego lub iloczynu średnio miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby

miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

 

 

 

7. Warunki stosowania cen

 

7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

 

7.1.1. Zaopatrzenie w wodę

 

Symbol taryfowej

grupy odbiorców usług

Zakres świadczonych usług

0

1

ZW

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnianie, dostarczanie) budynków dla celów spożycia, socjalno-bytowych, na potrzeby produkcji i inne

 

 

 

 

 

 

7.1.2. Odprowadzanie ścieków

 

Symbol taryfowej

grupy odbiorców usług

Zakres świadczonych usług

0

1

OŚB

Zbiorowe odprowadzanie ścieków ( oczyszczanie, odprowadzanie ) z budynków mieszkalnych i socjalno-bytowych

OŚP

Zbiorowe odprowadzanie ścieków ( oczyszczanie, odprowadzanie )

z zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, zakładów przemysłowych, myjni samochodowych, wytwarzające ścieki przemysłowe

OŚS

Zbiorowe odprowadzanie ścieków ( oczyszczanie, odprowadzanie )

z budynków letniskowych, ośrodków wczasowych, placówek usługowo-handlowych, gastronomicznych działających sezonowo

 

 

7.2. Standardy jakościowe obsługi usług

 

Określone w Taryfie ceny są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie uchwalonym przez Radę Gminy we Włoszakowicach uchwałą Nr XXIX/240/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. Jakość wody produkowanej przez zakład jest zgodna z normami krajowymi i europejskimi.

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr V/24/2011

Rady Gminy Włoszakowice

z dnia 17 lutego 2011 r.

 

 

 

 

Postanowiono przyjąć taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków proponowane we wniosku Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. we Włoszakowicach.

 

W przypadku ścieków komunalnych dla taryfowej grupy odbiorców usług określonej w taryfie symbolem “OŚB” postanowiono obniżyć taryfę z 4,50 zł/1 m3 (netto) do 3,90 zł/1 m3 (netto) zgodnie z wnioskiem Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i w tym zakresie Rada Gminy podejmie odrębną uchwałę.

 

 

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-03-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06