OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr V/28/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Włoszakowice

Uchwała Nr V/28/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 28
Numer sesji: 5
Rok: 2011


U C H W A Ł A NR V/28/2011


RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 17 lutego 2011


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Włoszakowice.


Na podstawie art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz.1485 z póź.zm./ Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Włoszakowice na 2011r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
R A D Y G M I N Y

I R E N A P R Z E Z B Ó R


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V /28 /2011
z dnia 17 lutego 2011r w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
dla gminy Włoszakowice na rok 2011.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
DLA GMINY WŁOSZAKOWICE NA ROK 2011


“Narkomania stanowi wyzwanie cywilizacyjne o zasięgu globalnym. Ogranicza możliwości rozwojowe krajów biednych, pochłania nieproporcjonalnie wielkie środki w krajach najbogatszych”.
Narkomania powoduje stały wzrost problemów społecznych. Stwarza zagrożenia i obniża ogólny poziom zdrowia społeczeństwa.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Włoszakowice na rok 2011 uwzględnia specyfikę zadań przypisanych ustawowo do struktur samorządowych, a także specyfikę problemów “narkotykowych” gminy Włoszakowice.

Podstawy prawne rozwiązywania problemów narkomanii:
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
- Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi,
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym;
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
I. Założenia merytoryczne programu
Cel główny programu:
Przeciwdziałanie rozszerzaniu się narkomanii oraz problemom jej towarzyszącym na
terenie gminy.
Na poziomie programu gminy cel ten realizowany będzie w trzech obszarach działania:
1.profilaktyka;
2.leczenie, rehabilitacja, reintegracja i ograniczanie szkód zdrowotnych osób uzależnionych;
3. monitoring, ewaluacja.
Czwarty obszar dot. ograniczenia podaży realizowany będzie przez struktury rządowe
(głównie policję).

Cele operacyjne:
1. zmniejszanie tempa wzrostu rozpowszechniania narkotyków;
2.ograniczanie szkód zdrowotnych osób uzależnionych;
3. rozwój i modernizacja usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin;
4. ograniczenie zakażeń HIV, HCV i innych chorób związanych z używaniem narkotyków.

Wskaźniki:
1.Zmniejszenie tempa wzrostu rozpowszechnienia używania narkotyków

a/ dane statystyczne dotyczące leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego;
b/ dane statystyczne dotyczące przestępczości związanej z narkomanią;

2.Rozwój i modernizacja usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.
a/ wyniki analiz jakościowych w ośrodkach i ambulatoriach

3.Ograniczenie zakażeń HIV, HCV i innych chorób związanych z używaniem narkotyków
a/ dane krajowego systemu monitoringu HIV;
b/ wyniki badań przesiewowych;
c/ dane z placówek wojewódzkich (SANEPID-u).
II. Profilaktyka problemów związanych z używaniem narkotyków
Cel ogólny:

Obniżenie wzrostu popytu na narkotyki, zwiększenie poziomu wiedzy na temat epidemiologii i
problemów związanych z narkomanią w gminie.

1.Cele szczegółowe i zadania:
1. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków
psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku.
Zadania:
a/ prowadzenie działalności informacyjnej głównie przez media, przez publikacje;
b/ uaktualnienie i publikowanie danych dotyczących używania środków psychoaktywnych,
epidemiologii i upowszechniania informacji na temat. działania placówek profilaktycznych;
c/ udział w kampaniach edukacyjnych /np.: z okazji Międzynarodowego Dnia
Przeciwdziałania Narkomanii/;
d/ współpraca z przedstawicielami mediów z zakresie prowadzenia polityki informacyjne
w dziedzinie problemów narkotykowych.
2. Wzrost zaangażowania społeczności lokalnej w działania profilaktyczne.
Zadania:
a/ uwzględnienie problematyki narkomanii w gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
b/ wspieranie lokalnych inicjatyw działań profilaktycznych (gminnych, na terenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych) kierowanych do dzieci, młodzieży, ich rodziców i wychowawców )
3. Wzrost liczby osób pracujących na rzecz profesjonalnej profilaktyki
Zadania:
a/organizowanie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji osób realizujących zadania profilaktyczne
/nauczycieli, pracowników socjalnych/
b/ pomoc merytoryczna dla tworzonych programów szkoleń z zakresu profilaktyki
narkomanii
4. Wzmocnienie pozycji lokalnych rozwiązań profilaktycznych
Coraz więcej powstaje programów profilaktycznych oferowanych centralnie, poza szkoleniami
realizatorów konkretnych programów mogą one być inspiracją dla budowy rozwiązań profilaktycznych
dla konkretnej szkoły, gminy, uwzględniających wszystkie indywidualne uwarunkowania określonej
społeczności.
5. Zintegrowanie działań profilaktycznych (młodzież, rodzice, wychowawcy)
Skierowanie działań profilaktycznych równolegle do wszystkich zainteresowanych tzn.: bezpośrednio
do młodzieży, ale i tych którzy tworzą proces wychowania: rodziców nauczycieli i wychowawców,
warunkuje ich skuteczność.
Zadania:
a/ wsparcie merytoryczne i finansowe programów profilaktycznych adresowanych
do wszystkich zainteresowanych równocześnie:młodzieży, rodziców, nauczycieli;
b/ wzmacnianie finansowe i merytoryczne programów adresowanych do rodziców;
6. Wzmocnienie oferty terapeutycznej dla osób zajmujących się profilaktyką II stopnia.
Programy adresowane dla całej populacji młodzieży nie sprawdzają się wobec tych, którzy już
spróbowali. Konieczne jest tworzenie specyficznej oferty programowej dla osób tzw. podwyższonego
ryzyka.
Zadania:
a/ wsparcie dla programów profilaktycznych adresowanych do osób z grupy zwiększonego
ryzyka (dla tych, którzy są po inicjacji narkotykowej);
b/ współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi
dla dzieci i młodzieży
III. Leczenie, rehabilitacja, reintegracja i ograniczenie szkód zdrowotnych.
Cel ogólny
Wzrost skuteczności leczenia, rehabilitacji, reintegracji oraz ograniczenie szkód zdrowotnych osób
biorących narkotyki (przy współudziale organizacji pozarządowych).
Cele szczegółowe i zadania:
1.Rozwój i modernizacja usług terapeutycznych dla osób leczących się.
Zadania:
a/ uaktualnienie i identyfikacja sieci placówek leczniczych i rehabilitacyjnych na poziomie
powiatu i województwa.
2.Ograniczenie rozpowszechniania zakażeń HIV w gminie.

Zadania:

a/ pomoc w upowszechnianiu wiedzy o HIV i AIDS wśród społeczeństwa;
b/ pomoc w zapewnieniu osobom żyjącym z HIV wsparcia psychicznego i socjalnego;
c/ udział w organizacji Światowego Dnia AIDS – 1 grudnia;
d/ programy ograniczania szkód zdrowotnych związanych z używaniem narkotyków.
IV. Epidemiologia, monitoring i ewaluacja w ramach realizacji strategii gminnej polityki społecznej.
Cel:
Zapewnienie informacji dla prowadzenia racjonalnej i akceptowanej społecznie polityki wobec
narkomanii na terenie gminy Włoszakowice.

Cele szczegółowe i zadania:
a/zbieranie, gromadzenie, wymiana informacji i dokumentacji w zakresie przeciwdziałania narkomani,
objętych działaniami statystycznymi statystyki publicznej;
b/formułowanie wniosków sprzyjających kształtowaniu adekwatnej do sytuacji strategii
reagowania na problemy narkomanii;
c/gromadzenie i udostępnianie publikacji na temat narkotyków i narkomanii.

V. Partnerzy samorządu gminy w realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
- Rada d/s Przeciwdziałania Narkomanii przy Prezesie Rady Ministrów,
- Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Krajowe Centrum ds AIDS Ministerstwa
Zdrowia,
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,
- Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Powiatu Leszczyńskiego,
- Instytucje oświatowe (Wielkopolskie Kuratorium Oświaty, szkoły),
- Instytucje pomocy społecznej,
- Policja (Rewir Dzielnicowych we Włoszakowicach, Komenda Wojewódzka i Powiatowa
Policji),
- Kościół Katolicki i inne związki wyznaniowe,
- Organizacje pozarządowe, organizacje młodzieżowe, fundacje i stowarzyszenia mające w
swoich zadaniach pomoc osobom uzależnionym,
- Zakłady Opieki Zdrowotnej,

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
R A D Y G M I N Y


I R E N A P R Z E Z B Ó RInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-03-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06