OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr V/30/2011 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2011 - 2023

Uchwała Nr V/30/2011 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2011 - 2023

Numer uchwały: 30
Numer sesji: 5
Rok: 2011

UCHWAŁA NR V/30/2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 17 lutego 2011 roku
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice
na lata 2011 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami ) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1
Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice obejmującą:
1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2
Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3
Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4
Traci moc Uchwała Nr III/14/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2011-2023.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
Przyg. M. Rolka, M. Ławecka, K. Nowak Przewodniczący Rady Gminy

Irena PrzezbórZałącznik Nr 2
do uchwały Nr V/30 /2011
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 17 lutego 2011 roku


Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włoszakowice

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007 - 2009, założenia polityki finansowej państwa, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy.
Jako podstawę sporządzenia wykazu przedsięwzięć wykorzystano obowiązujący aktualnie Wieloletni Program Inwestycyjny, uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych tak z tytułu zobowiązań jak i udzielenia poręczenia wekslowego. Wyznacznikiem wymagalnego okresu opracowania WPF była Uchwała Nr XVII/124/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/108/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 kwietnia 2008 roku dotyczącej zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego, zgodnie z którą poręczenie wekslowe obejmuje okres 13 lat, tj. od 2011 do 2023 roku. Wykazane kwoty poręczeń i gwarancji w poszczególnych latach wynikają właśnie z tej uchwały.
Jak uzasadniono w materiałach do projektu budżetu na rok 2011 przedstawiony projekt wydatków majątkowych znacznie odbiega od lat ubiegłych. Rok 2011 jest rokiem przełomowym w zakresie realizacji dużych inwestycji. Nagromadziło się wiele znacznych zadań, o dofinansowanie których Gmina bezskutecznie wnioskowała w ubiegłych latach do różnych funduszy, ale zadania te ciągle znajdowały się w WPI, były przesuwane na lata następne i przedstawiane do dofinansowania ze środków unijnych. Rok 2010 stał się rokiem przełomowym, po kolejnej odmownej decyzji o uzyskaniu środków z zewnątrz podjęto decyzję o budowie sali we Włoszakowicach ze środków własnych, przy przyrzeczeniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego o częściowym dofinansowaniu w końcowej fazie budowy. Uzyskano informację o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku na dofinansowanie Projektu pt. „Termomodernizacja obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i we Włoszakowicach”, na okoliczność czego dnia 16 września 2010 roku podpisano umowę nr UDA-RPWP.03.02.02-30-078/10-00 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Projektu pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 712640P wraz z kanalizacją deszczową ciągiem pieszym, ścieżką rowerową oraz oświetleniem ulicznym w Bukówcu Górnym”, na co dnia 30 września 2010 roku podpisano umowę nr UDA-RPWP.02.02.02-30-023/10-00 w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. W tej sytuacji należało przystąpić do realizacji długo oczekiwanych zadań. Pozytywnie też zaopiniowano wniosek o dofinansowanie programu „Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice„ , na co nie podpisano jeszcze umowy, gdyż nie ma możliwości fizycznego zapewnienia gotówki. Jak znajdą się pieniądze do podziału, nastąpi realizacja. W tej sytuacji należało zadanie ująć w budżecie po stronie wydatków, nie rekompensując go choć częściowo po stronie dochodów. Naglącym zadaniem jest też " Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni, w związku z ciągle zmieniającymi się parametrami wymogów. Wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych są bezowocne. Jedynym rozwiązaniem na obecną chwilę, po rozmowach w WFOŚiGW w Poznaniu, okazała się możliwość uzyskania pożyczki pod warunkiem realizacji zadania w latach 2011- 2012, przesuwając je z okresu 2012-2013. W tej kwestii też podjęto decyzję pozytywną. W ten sposób Gmina podejmuje olbrzymie wyzwanie i będzie robić wszystko aby przy zachowaniu wszystkich niezbędnych wymogów ostrożnościowych móc zrealizować zaplanowane zadania.
Wobec przedstawionej sytuacji widać niezbicie, że historyczne dane mogą być wytycznymi z zasadzie tylko do wysokości dochodów i częściowo wydatków, do czego też je wykorzystano przy pracach planistycznych. Bezwzględną wielkością, którą należało przewidzieć, uwzględnić i wyszacować są coroczne kwoty zadłużenia i możliwości spłaty zaciągniętego długu, szczególnie w latach 2011, 2012 i 2013. Jak wiadomo, w tym okresie w sprawie określenia maksymalnej kwoty spłaty długu jak i wielkości zadłużenia się obowiązują jeszcze zasady z poprzedniej ustawy o finansach publicznych. Od roku 2014 następuje systematyczny spadek zadłużenia, jednak możliwe do spłaty w poszczególnych latach kwoty należało wyliczyć i wykazać w wysokościach zachowujących zasadę art. 243 obecnie obowiązującej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
W tej sytuacji w dalszych latach ujętych w prognozie nie ma możliwości wprowadzania znacznych zadań ani projektów inwestycyjnych. Następne dziesięć lat to dla Gminy okres przyhamowania, wyjścia z długu, ograniczenia wydatków majątkowych do niezbędnego minimum i prowadzenia bardzo rozważnej i oszczędnościowej gospodarki finansowej.
Wszystkie omówione powyżej okoliczności wywarły wpływ na przygotowaną i przedstawioną Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Włoszakowice na lata 2011 - 2023, przy czym należy się spodziewać, że jakiekolwiek nawet nieznaczne odchylenia od założonych i przyjętych kwot mogą spowodować konieczność wprowadzenia zmian do przedkładanej WPF.Uzasadnienie - wyjaśnienie:

I. Różnice względem projektu WPF
Oprócz objaśnień załączonych do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, należy wyjaśnić, że w związku ze zmianami związanymi z uwzględnieniem danych aktualnych na chwilę obecną i wprowadzonymi do uchwały budżetowej na rok 2011 przygotowanej do podjęcia należało zmienić również niektóre dane wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ponadto kolumnę z danymi z wykonania budżetu za III kwartał 2010 roku zastąpiono dwoma - Plan na III kwartał 2010 roku i Przewidywane wykonanie za 2010 rok. W obecnych załącznikach do przedkładanej uchwały uwzględniono również wskazania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, tzn.
1) Doprowadzono do zgodności dane w zakresie "wydatków majątkowych objętych limitem" w poszczególnych latach w załączniku Nr 1 i w załączniku Nr 3 do uchwały .
2) Wykazane kwoty gwarancji i poręczeń wobec MZO "przekwalifikowano" jako podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp, wycofując je jednocześnie z wiersza "Wydatki bieżące objęte limitem z art.226 ust. 4 ufp".
3) Dokonano nieznacznych korekt aby wyraźniej wykazać wskaźniki świadczące o zgodności z art. 243 ufp.
4) W załączniku Nr 3 uzupełniono dane z zakresu limitu zobowiązań na poszczególne przedsięwzięcia z zakresu wydatków majątkowych.
5) Doprowadzono do zgodności nazewnictwo poszczegolnych zadań wykazanych w przedsięwzięciach, poprzednio w WPI, w wydatkach majątkowych oraz innych dokumentach.

II. Zmiana WPF w związku z Uchwałą Nr 3/193/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 lutego 2011 roku.
1. W treści uchwały usunięto pkt.2 § 3 w brzmieniu "Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy".
2. W załączniku nr 1:
a/ usunięto kolumny zawierające dane historyczne za lata 2008-2010,
b/ uzupełniono dane w pozycji 2e dotyczące wydatków bieżących na poręczenia i gwarancje,
c/ uaktualniono pozycję 13b dotyczącą wyłączeń spłaty zobowiązań zgodnie z art. 169 ust.3 sufp,
3. W załączniku nr 3: uaktualniono limity zobowiązań w poszczególnych latach i łączne przy poszczególnych przedsiewzięciach, zmieniono jednostkę koordynującą zadanie "Budowa sali środowiskowo-sportowej przy ZSO Włoszakowice" oraz poprawiono błąd rachunkowy.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-03-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06