OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VI/33/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów najmu i umów dzierżawy oraz kolejnych umów najmu i umów dzierżawy na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony

Uchwała Nr VI/33/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów najmu i umów dzierżawy oraz kolejnych umów najmu i umów dzierżawy na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony

Numer uchwały: 33
Numer sesji: 6
Rok: 2011

UCHWAŁA Nr VI/33/2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 22 marca 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów najmu i umów dzierżawy oraz kolejnych umów najmu i umów dzierżawy na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu, a po jej zakończeniu kolejnych umów najmu, dotyczących lokali użytkowych położonych we Włoszakowicach przy ul. K. Kurpińskiego 29, o łącznej powierzchni 88,15 m² na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

§ 2
Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu, a po jej zakończeniu kolejnych umów najmu, dotyczących lokali użytkowych położonych we Włoszakowicach przy Pl. 21 Października 4, o łącznej powierzchni 205,56 m² na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

§ 3
Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na zawieranie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy dotyczących nieruchomości zabudowanych sklepem, położonych w Boszkowie – Letnisku przy ul. Turystycznej, oznaczonych numerami ewidencyjnym działki 639/2 i 638/46 o łącznej powierzchni 529 m², na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr VI/33/2011
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 marca 2011r.


Na podstawie wniosku o zawarcie umowy najmu lokali użytkowych, złożonego przez dotychczasowego użytkownika – Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o, w związku z faktem, że aktualnie wnioskodawca przeznaczone do wynajęcia lokale wykorzystuje na cele prowadzonej działalności statutowej, proponuje się zawarcie umowy najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Na podstawie wniosku o zawarcie umowy najmu lokali użytkowych, złożonego przez dotychczasowego najemcę – Stowarzyszenie Izba Życia – Nadzieja we Włoszakowicach, które aktualnie prowadzi w nich działalność statutową o charakterze społecznym, proponuje się zawarcie umowy najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Na podstawie wniosku o zawarcie umowy dzierżawy, złożonego przez dotychczasowego dzierżawcę Pana Henryka Jagodzika, który prowadzi w nich działalność gospodarczą, jest wieloletnim dzierżawcą przedmiotowej nieruchomości proponuje się wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.


Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zastrzega do wyłącznej właściwości rady gminy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczący zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, ze zmianami) upoważnia odpowiednią radę do wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-03-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06