OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VI/34/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Uchwała Nr VI/34/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Numer uchwały: 34
Numer sesji: 6
Rok: 2011


UCHWAŁA NR VI/ 34 /2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 22 marca 2011 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), art. 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) Rada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok o 390.306,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym kwotę dochodów bieżących o 390.306,00 złotych.
2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 55.920,00 złotych, które po zmianie wynoszą 66.920,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 27.534.562,00 złote, w tym dochodów bieżących 22.913.676,00 złotych i dochodów majątkowych 4.620.886,00 złotych.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok określoną w § 2 Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok o 390.306,00 złotych oraz dokonuje wnioskowanych przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały .
2. W wyniku dokonanych zmian wydatki bieżące zwiększa się o 390.306,00 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 21.382.994,00 złote, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 285.006,00 złotych i ogółem wynoszą 16.321.149,00 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 8.902,00 złote i ogółem wynoszą 10.692.163,00 złote,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 276.104,00 złote i ogółem wynoszą 5.628.986 ,00 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 1.202.672,00 złote,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 5.300,00 złotych i ogółem wynoszą 3.509.173,00 złote,
4)) wydatki na obsługę długu zwiększa się o 100.000 złotych i ogółem wynoszą 350.000,00 złotych.
3.Zmiana, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 55.920,00 złotych, które po zmianie wynoszą 66.920,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,


4. W wyniku dokonanych zmian w wydatkach majątkowych zmiania się klasyfikację budżetową zadania Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012", w wyniku czego ogólna kwota wydatków majątkowych nie zmienia się i stanowi 17.718.449,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
5. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 39.101.443,00 złote, w tym wydatków bieżących 21.382.994,00 złote i wydatków majątkowych 17.718.449,00 złotych.

§ 3. 1.Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów do wysokości 14.900.000,00 złotych, w tym:
1) kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 złotych,
2) kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 10.747.881,00 złotych,
3) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach w kwocie 819.000,00 złotych,
4) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 333.119,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych rozchodów do wysokości 3.333.119,00 złotych, w tym:
1) spłata kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 złotych,
2) pożyczka udzielona Gminnemu Ośrodkowi Kultury na sfinansowanie kosztów inwestycji w kwocie 333.119,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 14.566.881,00 złotych, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 3.000.000,00 złotych.

§ 5. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 złotych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.


Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór
Uzasadnienie:

1. W dochodach ( załącznik Nr 1 i 2 ) wprowadzono aktualizację zmniejszając część oświatową subwencji ogólnej o 124.954 złote, zwiększając wpływy z podatków o 454.840 złotych i wprowadzając dotację celową z Urządu Miasta Wschowa na podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 55.920 złotych oraz plan na środki alimentacyjne w kwocie 4.500 zlotych.
2. W wydatkach ( załącznik Nr 3,4, i 5 ) przydzielono środki jednostkom zaoszczędzone w roku ubiegłym oraz na dodatkowe zadania i tak dla:
1) ZS w Bukówcu Górnym 10.313 zł,
2) ZS w Dłużynie 39.746 zł,
3) ZS w Jezierzycach Kościelnych 40.518 zł,
4) ZS w Krzycku Wielkim 69.400 zł,
5) ZSO Włoszakowice -1.798 zł,
6) Przedszkole 26.292 zł,
7) ŚDS Włoszakowice 16.248 zł,
8) UG ( odsetki od kredytu i inne ) 189.587 zł.
W wydatkach ŚDS wydzielono wydatki realizowane w drodze porozumienia z OPS we Wschowie w kwocie 55.920 złotych umniejszając wydatki własne oraz w wydatkach majątkowych zmienono klasyfikację budżetową rozdziału z 92695 Pozostała działalność na 92601 Obiekty sportowe zadania Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" doprowadzając do zgodności z klasyfikacją obiecanych dochodów .
3. Wprowadza się pożyczkę dla Gminego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach w kwocie 333.119 złotych na sfinansowanie kosztów inwestycji podlegających refundacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przy realizacji projektu pn „ Poprawa stanu infrastruktury społeczno-kulturalnej w Gminie Włoszakowice poprzez remont świetlic wiejskich we wsiach: Boguszyn, Jezierzyce Kościelne, Sądzia i Zbarzewo”, przeznaczając na nią środki uzyskane z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W związku z wydłużającem się terminem uzyskania kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu wystąpiła potrzeba zwiększenia limitu kwoty krótkotrwałego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu z kwoty 1.000.000 do 3.000.000 złotych, do którego zaciągnięcia, w razie wystąpienia takiej potrzeby, upoważnia się Wójta.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-03-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06