OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VI/37/2011 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Uchwała Nr VI/37/2011 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Numer uchwały: 37
Numer sesji: 6
Rok: 2011


U C H W A Ł A Nr VI/ 37 /2011
----------------------------------------------------
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 22 marca 2011 r.


w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz § 23 ust. 1 Statutów Sołectw - przyjętych Uchwałą Nr VII/52/91 Rady Gminy Włoszakowice w dniu 30 stycznia 1991 z późniejszymi zmianami i Uchwałą Nr XII/114/2000 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24 lutego 2000 r. uchwala się co następuje:

§ 1

Zarządza się wybory sołtysów i rad sołeckich w następujących sołectwach na terenie Gminy Włoszakowice:
1)Boguszyn
2)Boszkowo
3)Bukówiec Górny
4)Charbielin
5)Dłużyna
6)Dominice
7)Grotniki
8)Krzycko Wielkie
9)Sądzia
10)Skarżyń
11)Zbarzewo


§ 2

Terminarz zebrań wyborczych i termin wyborów sołtysa określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


Wyciąg
ze statutu Sołectw w sprawie zasad i trybu wyborów sołtysa, rady sołeckiej

I. Uchwalony terminarz zebrań powinien być podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej 10 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

II.
1.Wybory członków rady sołeckiej przeprowadza się na zebraniu wyborczym.
2.Upoważnionymi do udziału w zebraniu są wszyscy mieszkańcy posiadający czynne prawo wyborcze do rady gminy.
3.Wyboru sołtysa dokonuje sołectwo w tajnych wyborach powszechnych w wyznaczonym terminie i miejscu spośród kandydatów zgłoszonych na zebraniu wyborczym lub wcześniej przewodniczącemu zebrania wskazanemu przez Radę Gminy bądź też przewodniczącej Rady Gminy.
4.Prawo wybierania przysługuje tylko tym osobom, które stale zamieszkują na terenie sołectwa.
5.Wybory sołtysa i rady sołeckiej są bezpośrednie tzn. głosować można tylko osobiście.

III.
1.Dla wykonania ważnego wyboru rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania.
2.O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbędnego quorum wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu.

IV.
1.Wybory przeprowadza komisja wyborcza w składzie 3 - 5 osobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
2.Do zadań komisji należy:
- rejestracja zgłoszeń;
- przeprowadzenie głosowania;
ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania;
sporządzenie protokółu o wynikach wyborów rad sołeckich, który podpisują przewodniczący zebrania i członkowie komisji wyborczej;
sporządzenie protokółu o wynikach wyborów sołtysa, który podpisuje wyznaczony radny i członkowie komisji wyborczej.

V.
1.Sołtys, członkowie rady sołeckiej wybierani są spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zgłaszanych przez uprawnionych uczestników zebrania bądź wcześniej pisemnie radnemu wskazanemu przez Radę Gminy na przewodniczącego zebrania wyborczego lub przewodniczącej Rady Gminy.
2.Rada sołecka jest wybierana na zebraniu wyborczym.
3.Sołtys wybierany jest przez ogół mieszkańców sołectwa w wyborach powszechnych z zastosowaniem tajności wyborów.
4.Zgłoszony kandydat na sołtysa i członka rady sołeckiej musi wyrazić zgodę na kandydowanie pisemnie bądź ustnie na zebraniu wiejskim.
5.Funkcji sołtysa i członka rady sołeckiej nie należy łączyć.
6.W przypadku zgłoszenia i wyboru na sołtysa wcześniej już wybranego członka rady sołeckiej musi nastąpić z jego strony rezygnacja z członkostwa w radzie.
7.Skład rady sołeckiej uzupełnia kolejny kandydat, który uzyskał największą ilość głosów na zebraniu wyborczym.

VI.
1.Zgłaszanie kandydatów i głosowanie odbywa się oddzielnie:

na stanowisko sołtysa;
na członków rady sołeckiej.

2.W przypadku zgłoszenia jednego kandydata na sołtysa wyborów dokonuje się na tym samym zebraniu wiejskim.

VII.
1.Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się w głosowaniu tajnym.
2.Komisja przygotowuje odpowiednio oznaczone kartki do głosowania zawierające nazwiska zgłoszonych kandydatów na członków rady sołeckiej w dniu zebrania wyborczego oraz na sołtysa na wyznaczony termin wyborów, wskazując sposób oddania głosu.

VIII.

1.Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się tych, którzy otrzymali największą ilość głosów.
2.Za wybranego sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą ilość głosów w wyborach powszechnych całego sołectwa jeżeli nie nastąpił wybór sołtysa na zebraniu wiejskim.
3.W przypadku równej ilości głosów w wyborach – sołtysa, członka rady sołeckiej wyłania komisja wyborcza poprzez losowanie.Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-03-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06