OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 10/2011 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Zarządzenie Nr 10/2011 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Numer dokumentu: 10
Rok: 2011

ZARZĄDZENIE Nr 10/2011
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 24 marca 2011 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rokNa podstawie artykułu 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) zarządzam co następuje:
§ 1


Przedstawiam Radzie Gminy Włoszakowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2010, stanowiące załącznik do zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Wójt Gminy

mgr Stanisław Waligóra

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY WŁOSZAKOWICE

ZA 2010 ROK

 

Planowana do uzyskania kwota dochodów wynosiła 24.030.058 złotych, z czego zrealizowano 23.476.072,45 złotych, co stanowi 97,69 %. Na całość wpływów składają się następujące pozycje:

 

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” kwotę 405 złotych stanowią wpływy za podłączenie się do sieci wodociągowej, kwotę 2.160,37 złotych wpływy za dzierżawę terenów łowieckich oraz 259.889,88 złotych dotacja Wojewody na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa. Łącznie w tym dziale uzyskano 262.455,25 złotych, co stanowi 98,15 % planu.

 

W dziale 600 „Transport i łączność” wpływy w wysokości 17.849,80 złotych wypracował Zarząd Dróg Gminnych. Zostały one uzyskane z przygotowywania i obsługi technicznej imprez, utrzymania porządku na placu zabaw we Włoszakowicach ( wykaszanie, odśnieżanie ), sprzedaży złomu i płytek chodnikowych, z zatrzymanego wadium wykonawcy, który mimo że wygrał nie podpisał umowy na wykonawstwo oraz odsetek bankowych. Wypracowane dochody stanowią 89,25 % planu. Ponadto uzyskano dotację z funduszu celowego na dofinansowanie napraw i modernizacji dróg stanowiących dojazd do gruntów rolnych w kwocie 39.600,00 złotych. Ogółem dochody tego działu zamknęły się kwotą 57.449,80 złotych i stanowią 96.39 % planu.

 

W dziale 630 „Turystyka” wykazane dochody w kwocie 38.771,89 złotych zostały uzyskane z działalności turystycznej ( wynajem sprzętu pływackiego, cumowanie łodzi, rejsy łodzią, korzystanie z wody pitnej i energii elektrycznej ) i stanowią 104,79 % planu.

 

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” kwotę 216.589,12 złotych uzyskano z czynszów za mieszkania, lokale użytkowe oraz wydzierżawiony grunt, 124.879,66 złotych ze sprzedaży mienia, a więc działek budowlanych, rolnych, na powiększenie nieruchomości itp., 87.949,52 złotych z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, 9.188,93 złotych za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności działek w Boszkowie, 11.618,00 złotych z opłaty planistycznej, 752,00 z odpłatności za ogrzewanie i 902,68 złote z odsetek od nieterminowych wpłat. Łącznie z majątku uzyskano 451.879,91 złotych, co stanowi 82,78 % planu. Niższe niż zakładano wykonanie wystąpiło w związku z niezrealizowaniem planowanych sprzedaży mienia (62 %) oraz uzyskaniem wpływów z opłat planistycznych ( 29 % ).

 

W dziale 750 „Administracja publiczna” na wpływy Urzędu Gminy w kwocie 77.288,98 składają się uzyskane odsetki bankowe w kwocie 16.645,94 złotych, wpływy z usług ( ogrzewanie, telefony, oświetlenie jednostek korzystających z pomieszczeń w pałacu i prywatne rozmowy telefoniczne pracowników ) w kwocie 15.958,67 złotych, wpływy ze sprzedaży książek, płyt, płytek i drewna w wysokości 428,18 złotych, ze sprzedaży samochodu strażackiego 3.000,00 złotych, wpływy z darowizn na paliwo dla Policji oraz inne wyniosły 36.257,80 złotych oraz odszkodowania i rozliczenia z lat ubiegłych 4.998,39 złotych. Dotacja Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej (USC, meldunki, prowadzenie rejestru działalności gospodarczej i inne) wyniosła 64.900 złotych, prowizja z pobranych dochodów od zadań zleconych ( udostępnianie danych USC ) 1,55 złotych i dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu rolnego 16.309,17 złotych. Łącznie w dziale “750” uzyskano 158.499,70 złotych, co stanowi 93,06 % planu.

 

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” kwotę 1.404,00 złote stanowią środki uzyskane z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców, kwotę 20.599,69 złotych środki z dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i kwotę 18.972,78 złotych środki z dotacji na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyboru wójta. Łączna kwota wpływów to 40.976,47 złotych, co stanowi 75,14 % planu. Zaniżone wykonanie jest wynikiem niewystąpienia konieczności przeprowadzania drugiej tury wyborów Wójta.

 

Następny dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem ” stanowi podstawę dochodów gminy i tak na kwotę 7.658.660,47 złotych składają się następujące wpływy:

   1. podatek rolny 277.870,75 zł

   2. podatek leśny 85.393,80 zł

   3. podatek od nieruchomości 2.095.055,23 zł

   4. podatek od środków transportowych 255.165,00 zł

   5. podatek od spadków i darowizn 36.954,90 zł

   6. opłata skarbowa 26.498,00 zł

   7. podatek w formie karty podatkowej 12.228,53 zł

   8. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.603.824,00 zł

   9. udział w podatku dochodowym od osób prawnych 561.094,71 zł

   10. podatek od czynności cywilnoprawnych 266.011,20 zł

   11. opłata miejscowa 17.362,20 zł

   12. opłata targowa 21.875,80 zł

   13. opłata za zajęcie pasa drogowego pobierana przez ZDG 20.367,00 zł

   14. opłata eksploatacyjna 14.457,59 zł

   15. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 155.239,28 zł

   16. rekompensata utraconych dochodów w podatkach 1.193.244,00 zł

   17. wpływy z innych opłat lokalnych i opłat różnych 6.597,20 zł

   18. odsetki za zwłokę 9.421,28 zł

Ogólne wykonanie w stosunku do planu zrealizowano w 95,62 %, co nie znaczy, że w każdym rodzaju podatku czy opłaty takie ono było. Najniższe wpływy wystąpiły w planowanych odsetkach za zwłokę ( 48,56 % ), opłacie miejscowej ( 60,50 % ) oraz opłacie skarbowej ( 79,10 % ). Wielkości te są trudne do oszacowania, nie ma też żadnej reguły określającej spodziewane wpływy. Planowane kwoty przewiduje się w oparciu o dane z roku ubiegłego, a realizacja może przebiegać zupełnie inaczej. Ta sama przyczyna, tzn. trudność w oszacowaniu spodziewanych wielkości spowodowała znaczne przekroczenie planu w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ( 122,29 % ), w różnych opłatach ( 131,94 % ), w opłacie eksploatacyjnej ( 240,96 % ). Realizacja tych pozycji w stosunku do lat ubiegłych nie ma określonego trendu, w przeważającej mierze są to tzw. należności nieprzypisane i stopień ich wykonania jest różny w poszczególnych okresach roku i kształtuje się niejednokrotnie na jego końcu. Realizacja pozostałych pozycji podatków i opłat oscyluje na wysokości planu i wynosi około 90 - 100 %.

 

W dziale 758 „ Różne rozliczenia” dochody stanowi subwencja otrzymana z budżetu państwa w wysokości 11.071.732,00 złote, w tym część oświatowa 8.018.125,00 złotych i część wyrównawcza 3.053.607,00 złotych, które zostały zrealizowane w 100 %.

 

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na dochody w kwocie 200.330,51 złotych składają się dotacje Wojewody Wielkopolskiego na urządzenie kącika zabaw i zajęć w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach w ramach programu „Radosna Szkoła” w kwocie 12.000,00 złotych i na dofinansowanie wynagrodzeń członków komisji przeprowadzających egzaminy na wyższy stopień awansu nauczycieli 468,00 złotych oraz dochody uzyskane bezpośrednio przez szkoły (odsetki bankowe, opłaty za wtórniki świadectw, opłaty za wynajem, sprzedaż, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania itp.) 7.470,00 złotych, odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach 161.159,40 złotych i za pobyt w oddziałach przedszkolnych w szkołach 8.745,00 złotych, odsetki bankowe w przedszkolach 194,44 złote, odszkodowanie od ubezpieczyciela 773,67 złotych oraz dofinansowanie z Gminy Święciechowa do dzieci sześcioletnich z jej terenu, uczęszczających do przedszkola w Krzycku Wielkim 9.520 złotych. Ogólnie w stosunku do planu dochody zrealizowano w 94,92 %.

 

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na działalność w Ośrodku Pomocy Społecznej tytułem wykonywania zadań zleconych Wojewoda Wielkopolski przekazał 2.873.472,76 złotych, z czego 2.866.262,76 złotych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i 7.210,00 złotych na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych. Ponadto kwota 36.245,73 złotych uzyskana z budżetu państwa stanowi dofinansowanie do wypłaconych zasiłków z zakresu zadań własnych, 1.300,00 złotych na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych z zakresu zadań własnych, 14.256,00 złotych dofinansowanie do działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i 4.200,00 złotych dofinansowanie do dożywiania dzieci szkolnych. Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy od Wojewody uzyskano dofinansowanie na prowadzenie działalności bieżącej w kwocie 335.518,84 złotych. Za prowadzone usługi ŚDS uzyskał 47.932,66 złotych, jako dofinansowanie z urzędu miasta Wschowa na podopiecznych z tego terenu otrzymał 53.124,00 złote i ze Starostwa na zorganizowanie imprezy 1000,00 złotych. Z tytułu ściągniętych przez komornika środków z zaliczki i funduszu alimentacyjnego 6.654,94 złote. Z odsetek na rachunkach bankowych w tych dwóch jednostkach uzyskano 602,09 złotych. Łączne dochody w dziale 852 wynoszą 3.374.307,02 złotych i zostały zrealizowane w 98,85 %. Zaniżone wykonanie po stronie niektórych dotacji zrekompensowały pozycje wykonane w stu procentach.. Wszystkie dotacje zostały ośrodkowi przekazane w deklarowanych ( kwoty planu ) wysokościach, ale w związku z niemożliwością wykorzystania zwrócono środki na świadczenia rodzinne w kwocie 33.837,24 złotych oraz na pozostałe zasiłki w kwocie 3.009,27 złotych. Z dotacji na działalność w ŚDS zwrócono 1,16 złotych.

 

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” uzyskano tytułem dotacji Wojewody Wielkopolskiego 26.956,00 złotych na pomoc materialną dla uczniów z terenów wiejskich w ramach wyrównywania szans ( stypendia ) oraz 20.000,00 złotych na zakup podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej i II klasy gimnazjum z terenu Gminy oraz uczniów niepełnosprawnych. Łącznie otrzymano 46.956,00 złotych, co stanowi 95,51 % planu i jest całość wpływów w tym dziale. W tym przypadku kwota zrealizowana jest różnicą planu umniejszonego o zwroty, które wyniosły w przypadku podręczników 2.210,00 złotych. Kwota wykorzystana okazała się wystarczająca do wykonania celu, na który była przeznaczona.

 

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” uzyskano 8.064,00 złote jako udział ludności w budowie kanalizacji sanitarnej, 4.482,09 złote z tytułu opłaty produktowej, 69.196,41 złotych z likwidacji konta GFOŚiGW i 32.310,93 jako należne gminie środki związane z ochroną środowiska przekazane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski. Łączne wpływy wyniosły 114.053,43 złote. Realizacja względem planu wyniosła 81,47 %, co wynika z 45 procentowego wpływu opłaty produktowej i 27% wpływu środków z tytułu deklarowanego udziału na budowę kanalizacji sanitarnej.

 

Ogólny poziom wykonania dochodów, jak wspomniano na wstępie, wyniósł 97,69 %. Różnie to jednak wygląda w odniesieniu do poszczególnych źródeł. Jak wiadomo plan dochodów to prognoza ich wielkości i przyjmuje się, że rozbieżności w wykonaniu do 10 % w dół lub górę są traktowane jako planowane, a zarazem zrealizowane prawidłowo. Występują jednak pozycje gdzie te różnice są większe. Zwrócono na nie uwagę w trakcie omawiania poszczególnych rodzajów wpływów według działów klasyfikacji budżetowej. W dziale 700, 751 i 900 wystąpiło wykonanie niższe niż 90 %. W większości przypadków realizacja kształtuje się w wysokości 90 - 100 %, a w dziale 630 jest to 105% i równe sto w dziale 758. Wypracowane dochody można podzielić na dwie grupy. Są to dochody bieżące oraz majątkowe. Te drugie zrealizowano w wysokości 185.310,59 złotych i stanowią 0,79 % całości dochodów, a zarazem 64,37 % planu. Dochody bieżące to różnica, a więc 23.290.761,86 złotych i 99,21 % ogółu i jednocześnie 98,10 % planu. W roku 2010 w ramach działań związanych z wyegzekwowaniem nieuregulowanych w terminie należności z tytułu podatków i opłat wystawiono 1.374 upomnień, 73 tytuły wykonawcze, 1 wezwanie do zapłaty oraz wystawiono 59 postanowień i 74 decyzje określające wysokość zobowiązań i 17 wezwań do złożenia deklaracji. Wysokość zaległości na koniec 2010 roku wynosi 402.460,50 złotych, zaś na koniec roku 2009 stanowiła kwotę 329.813 złotych, a więc w stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 22 %. Istniejące zaległości dotyczą jak w roku ubiegłym czterech zasadniczych grup należności, a więc podatków i opłat w kwocie 166.208,16 złotych, zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 146.105,11 złotych, opłat majątkowych w kwocie 68.175,40 złotych oraz odpłatności za usługi 21.971,83 złote. Generalnie wzrosły wszystkie pozycje poza wpłatami za usługi. Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 1.

 

Z dochodów uzyskanych z wyżej wymienionych źródeł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych i tzw. wolnych środków zrealizowano w 2010 roku wydatki w kwocie 24.240.746,69 złotych, co stanowi 96,38 % planu, który wynosił po zmianach 25.152.196,00 złotych. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków przedstawia załącznik nr 2, zgodnie z którym środki wydatkowano według poniższego omówienia.

 

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” z budżetu wydatkowano 622.443,22 złote. Na sprawy geodezyjne, szacunki, mapy, wyrysy, wypisy, podziały, wznowienia granic nabywanych działek, zmiany planu zagospodarowania 64.374,23 złote, na dofinansowanie do utrzymania urządzeń melioracyjnych w prawie wszystkich wsiach Gminy wydatkowano 29.755,14 złotych, na rzecz izb rolniczych jako obowiązkowe składki w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę dotyczących tego zakresu, rozliczając jednocześnie końcówkę roku 2009, odprowadzono 5.685,62 złotych, na zorganizowanie jarmarku rolniczego, likwidację nielegalnych wysypisk odpadów, urządzenie pomieszczenia dla związku hodowców koni, postęp biologiczny ptaków wydatkowano 21.228,88 złotych, na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego od paliw rolniczych wraz z obsługą 259.889,88 złotych; w czym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 5.294,99 złotych, na zadania z zakresu rozbudowy wodociągów ( Boszkowo, Dominice, Włoszakowice ) 241.509,47 złotych. Realizacja całości w stosunku do planu wynosi 95,23 %.

 

W dziale 600 „Transport i łączność” wydatkowano kwotę 4.229.640,26 złotych. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 524.410,80 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 13.592,81 złotych, na prace inwestycyjne na drogach powiatowych ( przebudowa chodnika w Bukówcu Górnym, w Dłużynie, w Jezierzycach Kościelnych i Zbarzewie, poszerzenie ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach, wykonanie projektu parkingu oraz budowa kanalizacji deszczowej w Zbarzewie ) 220.452,18 złotych i na drogach gminnych w Boguszynie, Boszkowie-Letnisku, Bukówcu Górnym, Dłużynie, Grotnikach, Jezierzycach Kościelnych, Krzycku Wielkim, Sądzi, Skarżyniu, Włoszakowicach i Zbarzewie 2.712.417,15 złotych. Na zakup pługa wirnikowego wydatkowano 30.747,99 złotych, kosiarki samojezdnej 19.900 złotych i odśnieżarki 7.998 złotych. Na zakup paliw, olejów i smarów, części do napraw maszyn, urządzeń, środków transportowych, materiałów do remontów cząstkowych nawierzchni dróg, chodników, ogrodzeń i budynków, kamienia polnego, żwiru i soli do zimowego utrzymania dróg, znaków drogowych, pilarki, nożyc do żywopłotu, laptopa, kosy spalinowej, opryskiwacza, narzędzi i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności 175.845,32 złote. Prace remontowe ( naprawy maszyn, urządzeń, środków transportowych, remonty i naprawy nawierzchni dróg, chodników, wjazdów, ogrodzeń, poboczy, przyłączy wodnych, regulacja studzienek, kanalizacji deszczowej, przystanków autobusowych i inne ) pochłonęły 205.704,05 złotych. Na pozostałe usługi ( zimowe utrzymanie dróg, wywóz śmieci, ścinka poboczy, obcinanie i usunięcie drzew z terenu gminy, usługi transportowe, ładowanie towaru, czyszczenie kanalizacji deszczowej i studni melioracyjnych, kruszenie kamienia i gruzu, wynajem i montaż świątecznego oświetlenia, usługi bankowe, usługi geodezyjne, sprzątanie ziemi z ulic, spychanie i wyrównywanie ziemi, oczyszczenie rowów melioracyjnych, malowanie znaków drogowych, opracowanie projektu organizacji ruchu oraz iluminacji świetlnej, usługi pocztowe i kurierskie, zdrowotne oraz inne ) wydatkowano 298.278,45 złotych. Pozostałe wydatki osobowe to kwota rzędu 13.647,90 złotych, a na prowadzenie biura oraz należne opłaty wydatkowano 6.645,61 złotych. Wydatki w ty dziale zostały zrealizowane w 96,69 %.

 

W dziale 630 „Turystyka” wydatki wiążą się z Boszkowem i wynoszą 76.492,82 złote, z czego kwota 2.521,38 złotych to wynagrodzenia z pochodnymi, 36.775,20 złotych przeznaczono na szklenie okien, remont pomostu i łodzi, wycinkę drzew, naprawy, wywóz odpadów, nieczystości, zakup środków czystości, kwiatów, silnika do łodzi MAK oraz inne prace związane z prowadzoną działalnością ( przegląd gaśnic, koszenie trawy, sprzątanie, inne bieżące ) w Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie. Zakup energii i wody to kwota 30.543,65 złotych, opłaty ubezpieczeniowe 526,20 złotych, 6.126,39 złotych. Realizacja wydatków z tego zakresu wyniosła 87,62 %. Przyczyną zaniżonego wykonania względem planu jest nie wykonanie planowanych remontów budynków na Ośrodku Żeglarskim oraz wypłacone niższe niż w roku ubiegłym wynagrodzenie za obsługę tegoż ośrodka.

 

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatkowano 260.158,59 złotych, z czego na operaty szacunkowe gruntów, naprawy, materiały do nich, remonty i urządzanie mieszkań w budynkach gminnych ( Zbarzewo, Jezierzyce Kościelne, Krzycko Wielkie, Dominice ) 208.110,99 złotych oraz na zużycie energii elektrycznej 5.125,68 złotych, opłaty sądowe 2.075 złotych, zakup gruntu 8.940 złotych, urządzenie kotłowni i montaż pieca do sali w Krzycku Wielkim 30.592,20 złotych, na zakup zniczy, kwiatów i wiązanek na groby i miejsca pamięci 1.500,75 złotych, podatek VAT uzyskany od dochodów z tego zakresu 3.813,97. Wykonanie wydatków na zadania z tego zakresu wynosi 94,20 %.

 

W dziale 750 „Administracja publiczna” wydatki stanowią kwotę 2.351.818,00 złotych. Dla obsługujących stanowiska zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 97.021,62 złotych, pozostałe koszty osobowe 2.796,85 złotych, odpis na ZFŚS 2.095,68 złotych, pozostałe wydatki ( zakup kwiatów i upominków na jubileusze, śluby, zakup druków, książek, publikacji oraz ich przesyłka, zakup wentylatora, urządzenia ups, jubilatów ) 3.833,62 złote. Razem na zadania z tego zakresu wydatkowano 105.747,77 złotych. Wydatki Rady Gminy to diety radnych i przewodniczącego w wysokości 59.667,95 złotych oraz koszty zakupu artykułów spożywczych, kwiatów, serwetek i usług przewozu, tłumaczenia, ubezpieczenia, grawerowania itd. ( poczęstunek, przyjęcie przez radę delegacji z Niemiec, wyjazd delegacji do Niemiec ) 18.919,52 złotych oraz wynagrodzenie przewoźnika 1.438,07 złotych. Wydatki Urzędu Gminy to wynagrodzenia pracowników stałych oraz pracowników na umowy-zlecenia wraz z pochodnymi, ( to jest z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkami rentowymi, emerytalnymi i chorobowymi, składkami na fundusz pracy) w kwocie 1.383.599,06 złotych, pozostałe wydatki osobowe ( ekwiwalent, nagrody jubileuszowe, koszty wyjazdów służbowych i wypłacanych ryczałtów, szkolenia ) wynoszą 42.226,17 złotych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 37,5% przeciętnego wynagrodzenia za rok ubiegły od etatu stanowi 29.776,12 złotych, opłaty za wodę i energię elektryczną 51.079,49 złotych, opłaty ubezpieczeniowe i inne 4.153,52 złote, koszty badań zdrowotnych nowoprzyjmowanych pracowników 257,00 złotych, usługi telekomunikacyjne 24.410,17 złotych, usługi za korzystanie z Internetu 6.780,50 złotych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu kserograficznego oraz akcesoriów komputerowych 22.516,63 złotych, zakup kserokopiarki 10.211,40 złotych, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, lamp, żarówek, druków, książek, czasopism, prasy, kwiatów, wyposażenia biur, okien, opału (olej i węgiel) dla kotłowni Urzędu, znaczków, pieczątek, materiałów do napraw i remontów oraz innych przedmiotów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu pochłonęły 228.676,37 złotych, opłaty za przesyłki pocztowe, za usługi kominiarskie, kurierskie, za naprawy maszyn i ksero, komputerów, drukarek, montaż nagłośnienia, za pranie firan, opłaty prowizji od wypłat gotówkowych, za opiekę autorską, koszty egzekucyjne, za usługi planistyczne, prawnicze, transportowe, elektryczne, z zakresu zagospodarowania przestrzennego, remonty pomieszczeń i naprawy sprzętu, ekspertyzy itd. zapłacono 276.394,61 złotych i na podatek VAT 1.641,49 złotych. Wynagrodzenia sołtysów wypłacane jako ryczałty i diety za dojazdy do Urzędu oraz korzystanie z własnych telefonów to wydatek rzędu 30.600 złotych, inne wydatki związane z działalnością sołectw 2.149,83 złotych, na opłaty składek do organizacji, w których Gmina uczestniczy wydatkowano 8.095,80 złotych. Na promocję Gminy ( długopisy, książki, mapy, torby, teczki, krawaty, kalendarzyki i czekoladki ) wydatkowano 27.167,36 złotych. Ponadto poniesiono jeszcze wydatki na przeprowadzenie spisu rolnego zleconego przez GUS, które wyniosły 16.309,17 złotych, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.921,96 złotych. Całość w omawianym dziale wykonano w 93,81 %.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatkowano 1.404 złote na aktualizację rejestru wyborców, 20.599,69 złotych na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z czego 10.923,04 złotych na diety i podróże służbowe członków komisji, 6.341,59 złotych na wynagrodzenia i pochodne osób odpowiedzialnych za ich przeprowadzenie oraz 3.335,06 złotych na pozostałe, czyli zakupy materiałów na wyposażenie lokali i przeprowadzenie wyborów, usług i koszty przejazdów pracowników oraz 18.972,78 złotych na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i wyborów Wójta, z czego 9.312,97 złotych na diety i podróże służbowe członków komisji, 5.797,95 złotych na wynagrodzenia i pochodne osób odpowiedzialnych za ich przeprowadzenie i 3.861,86 złotych na pozostałe, czyli zakupy materiałów na wyposażenie lokali i przeprowadzenie wyborów, usług i koszty przejazdów. Ogółem na zadania z tego zakresu wydatkowano 40.976,47 złotych, co stanowi 75,14 % planu. Tak niskie wykonanie planu jest wynikiem przeprowadzenia tylko jednej tury wyborów na wójta, w której został wybrany. Plan przewidywał wydatki na obsługę także drugiej tury.

 

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” znajdują się wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 224.642,09 złotych. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców i opiekuna gminnego i wynoszą 27.340,78 złote, ekwiwalenty za udział w akcjach 26.048,98 złotych, ubezpieczenia pojazdów i osób 6.554,30 złotych, koszty zużycia energii i wody w remizach 12.451,69 złotych, na wypłatę za tłumaczenia, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, za zakup paliw, części zamiennych do pojazdów, opału, na organizowane zawody, zakup umundurowania do prawie wszystkich jednostek, wyposażenia ( Włoszakowice - szafki szatniowe ), środków czystości, naprawy i remonty obiektów strażackich ( Włoszakowice - garaże, pomieszczenia gospodarcze, Krzycko Wielkie - wymiana bramy i okien w remizie ), gaśnic, samochodów, motopomp i innego sprzętu p-poż, ich przeglądy wydatkowano 152.246,34 złote. Na zakup paliwa, materiałów do remontu sanitariatów, odnowienia budynku oraz konserwację ksero i montaż okien dla Posterunku Policji z Włoszakowic przeznaczono 18.532,63 złote. W roku 2010 nie poniesiono wydatków związanych z obroną cywilną, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba. Nie uruchomiono też rezerwy z zarządzania kryzysowego, której plan wynosił 49.100 złotych. To właśnie jest efektem zaniżonego wykonania planu w omawianym dziale, które ogółem wynosiło 243.174,72 złote, co stanowi 75,73 %.

 

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” wydatkowano 20.697,14 złotych na zakup druków, książek, komputera, programu komputerowego, pieczątki, koszty odbioru gotówki, koszty dostarczania nakazów i upomnień, koszty szkoleń i koszty komornicze oraz 11.862,38 złote na wypłatę prowizji od pobieranych podatków i opłat przez inkasentów. Łącznie wydatkowano 32.559,52 złotych, co stanowi 82,64 %. Nie zrealizowano zakładanych wydatków związanych z zakupem sprzętu, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, korzystano z tańszych szkoleń oraz pomocy ( książek ), składkę za ubezpieczenie gotówki zaksięgowano w kosztach urzędu wraz z opłatami za inne ubezpieczenia, a planowano ją w wysokości 1.000 złotych właśnie w tym dziale.

 

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowano 8.700.759,11 złotych. Na dowozy szkolne (wynajem dwóch autobusów, wynagrodzenie konwojentów, ubezpieczenie) wydatkowano łącznie 201.298,51 złotych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 36.975,65 złotych i na odpis na FŚS 1.882,18 złotych. Na prowadzenie liceum wydatkowano 428.282,44 złote, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 351.431,92 złote, na pozostałe wydatki osobowe 15.679,14 złotych, na zakup materiałów (opał, środki czystości) i wyposażenia 26.679,00 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 17.719,00 złotych, na zakup pomocy dydaktycznych i książek 266,38 złotych, na naprawy 3.487,00 złotych, na korzystanie z internetu i usług telekomunikacyjnych 2.520,00 złotych, na zakupy akcesoriów komputerowych 2.000,00 złotych oraz na zakup energii i wody 8.500,00 złotych. Na prowadzenie szkoły zawodowej wydatkowano 123.411,66 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 89.005,67 złotych, na odpis na ZFŚS 4.201 złotych, na inne wydatki osobowe 5.854 złote, na zakupy niezbędnych materiałów 2.000 złotych oraz 22.350,99 złotych na zakup usług, a w szczególności na zapewnienie nauki zawodu poza szkołą ( kursy wyjazdowe ). Na prowadzenie gimnazjów wydatkowano 2.224.368,47 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.865.876,93 złote, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 105.483 złote, na pozostałe wydatki osobowe 124.863,38 złotych, na wyposażenie, utrzymanie, naprawy i remonty 87.950,20 złotych, na zakup energii i wody 16.387,16 złotych, pomocy dydaktycznych 9.008,06 złotych, za dostęp do sieci Internet i opłaty telekomunikacyjne 5.090,55 złotych, na zakup akcesoriów komputerowych oraz papieru do drukarek i ksero 1.698,29 złotych, na opłacenie składek ubezpieczeniowych 1.056,90 złotych oraz na dobudowanie altanki w Zespole Szkół w Bukówcu Górnym 6.954 złote. Na prowadzenie szkół podstawowych wydatkowano 4.423.133,85 złotych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.471.429,98 złotych, na odpis na ZFŚS 204.760 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 224.161,92 złote, na opłatę za energię i wodę 46.732,34 złote, na składki ubezpieczeniowe 5.368,80 złotych, na zakup pomocy dydaktycznych 14.748,17 złotych, dostęp do Internetu i opłaty telekomunikacyjne 11.048,53 złote, zakupy opału, środków czystości, okien, farb, abonament, zakupy wyposażenia, mebli i inne zakupy bieżące oraz do napraw i remontów 303.310,86 złotych, remonty i modernizacje 102.220,55 złotych, pozostałe usługi bieżące 35.555,41 złotych, zakup akcesoriów komputerowych oraz papieru do drukarek i ksera 3.797,29 złotych. Na prowadzone oddziały przedszkolne przy szkołach w Dłużynie i Jezierzycach Kościelnych wydatkowano 141.034,17 złotych, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 114.547,04 złote, odpis na ZFŚS 6.006 złotych, pozostałe wydatki osobowe 7.451,81 złotych oraz koszty utrzymania i prowadzenia ( materiały, towary, wyposażenie, usługi, energia, woda, pomoce, opłaty, internet, telefony ) 13.029,32 złote. Z wyżej wymienionych kwot wydanych przez Zespoły Szkół, w poszczególnych placówkach zostały zrealizowane następujące zadania związane z utrzymaniem substancji majątkowej; w Bukówcu Górnym zakupiono ekran, tablice korkową, opryskiwacz, rolety, szafę katalogową, wyremontowano piec, wymieniono 10 drzwi i 1 okno, zabudowano wnękę na sali, ułożono płytki przy wjeździe na boisko, wyremontowano i przebudowano korytarz, archiwum, klasy do nauczania indywidualnego i zaplecze gospodarcze za łączną kwotę 59.808,17 złotych, w Dłużynie pomalowano kuchnię, korytarz, klasę, ławki na boisku, naprawiono podłogi w klasach, wymieniono wykładzinę, pozostałe wykładziny wyczyszczono i zakonserwowano, naprawiono sufit w sali gimnastycznej, zakupiono meble do pokoju nauczycielskiego, ogrzewacz przepływowy, do klas tablice, stoliki, krzesła, szafkę i blaty na stoły, ławkę gimnastyczną, projektor, 2 komputery i monitory za 36.658,54 złote, w Jezierzycach Kościelnych wyremontowano pokój nauczycielski, sekretariat i gabinet dyrektora, zakupiono płyty betonowe na płot, stoliki i ławki, płytki schodowe, lampy oraz wyremontowano niezbędne elementy CO za 21.992,92 złote, w Krzycku Wielkim wyremontowano łazienkę, zmodernizowano sekretariat i gabinet dyrektora, zmodernizoawno salę gimnastyczną z częścią socjalną, utworzono salę lekcyjną z zapleczem i sanitariatami, wymalowano klatkę schodową, elewację zewnętrzną kuchni, zakupiono kopiarkę, komplet mebli do 4 klas, 3 tablice interaktywne oraz usunięto awarię rurociągu za 121.899,56 złotych i we Włoszakowicach zakupiono wyposażenie sal, pomoce, dydaktyczne, książki do biblioteki, pług, zasilacz, drukarkę, tablicę, głośniki i statywy mikrofonowe, pomalowano ściany, konserwowano podłogi za 29.367,57 złotych oraz znaczną kwotę tj. 82.564,70 złotych przeznaczono na zakup opału. Na prowadzenie pozostałych przedszkoli wydatkowano 1.126.859,31 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 775.764,53 złote, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 48.520,66 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 54.871,51 złotych, na wyposażenie, zakup obiadów dla oddziałów 9-cio godzinnych, utrzymanie bieżące, naprawy, remonty 167.477,26 złotych, z czego 9.249,40 na prace remontowe i zakup materaca w Krzycku Wielkim, 11.361,55 na prace remontowe w budynku, na placu zabaw oraz zakup dywanów i materaca w Bukówcu Górnym i 43.484,43 złote na zakup i wymianę kotła CO, remont podłóg, zakup mebli, materaca i dywanów do budynku na ul. Spokojnej oraz na zakup moskitier, szafek, wieszaków, programów komputerowych, materaca i sprzętu na plac zabaw oraz remont części sal i kuchni w związku z wyburzeniem pieca w budynku na ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach. Ponadto na zakup energii i wody wydatkowano 11.420,24 złote, pomocy dydaktycznych .785,02 złote, na ubezpieczenie 442 złote, na dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne 4.293,18 złotych, na zakup akcesoriów komputerowych i papieru do drukarek i ksera 5.791,49 złotych oraz 50.900,52 złote przekazano do Gminy Przemęt na prowadzone oddziały przedszkolne w Starkowie i Buczu, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy i 2.592,90 złotych na to samo zadanie do Miasta Leszna. Na dokształcanie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano 21.714,70 złotych. Ekspertom za przeprowadzenie egzaminów na wyższy stopień specjalizacji nauczycieli wypłacono 778 złotych oraz na wstępne prace z zakresu termomodernizacji obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i Włoszakowicach przeznaczono 9.878 złotych. Zadania z zakresu oświaty zostały wykonane w stosunku do planu w 97,52 %.

 

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatkowano kwotę 175.885,24 złotych, którą przeznaczono na sfinansowanie działalności z zakresu zwalczania narkomani i profilaktyki przeciwalkoholowej; szkolenia, posiedzenia komisji, dofinansowanie wypoczynku dzieci, zakup artykułów spożywczych, sprzętu sportowego, urządzenie placu zabaw we Włoszakowicach, pokrycie kosztów pogadanek i spektakli z zakresu zwalczania alkoholizmu i narkomani, przewozy na leczenie, na zajęcia na basenie, badania i opinie psychologiczne, organizowanie świetlic oraz zajęć terapeutycznych i wyrównawczych, dofinansowanie imprez o wydźwięku antyalkoholowym ( festyny), organizowanie zajęć kulturalno-rozrywkowych, z czego na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 94.206,91 złotych. Ponadto dofinansowano zakup laparoskopu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w kwocie 10.000 złotych. Zadania z tego zakresu zostały wykonane według zestawienia w 90,20 % co pozwoliło na wykonanie planowanych zadań i w oparciu o występujące potrzeby.

 

W dziale 852 „ Pomoc społeczna” na świadczenia rodzinne z dodatkami oraz obsługą ( wynagrodzenia wraz z pochodnymi 70.816,45 złotych, zakup komputera, programu, biurka itp. 12.844,87 złotych ), zasiłki obligatoryjne oraz opłacenie składek za ubezpieczenie zdrowotne od niektórych podopiecznych ze środków Wojewody wydatkowano 2.911.018,49 złotych, na zasiłki i pomoc ze środków Gminy 140.086,85 złotych, na dopłatę do pobytu mieszkańców naszej gminy w domach pomocy 22.733,40 złotych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 205.770,18 złotych, na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.191,36 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 5.267,06 złotych, na zakup materiałów, oświetlenia, ogrzewania, sprzątania pomieszczeń, opłaty pocztowe i telefoniczne, za badania lekarskie, utrzymanie samochodu POLONEZ oraz na zakup programu komputerowego, papieru do urządzeń itp. 18.546,64 złotych, na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej ze środków wojewódzkich wydatkowano 4.200 złotych oraz ze środków własnych 9.513,01 złotych. Dodatki mieszkaniowe wypłacono w kwocie 31.166,54 złotych. Na działalność Gminnego Centrum Samopomocy wydatkowano 2.845,65 złotych. Łącznie GOPS wydatkował 3.3.55.339,18 złotych. W ramach pomocy społeczeństwu w ubiegłym roku wypłacono 13.843 zasiłków rodzinnych, 7.069 różnorakich dodatków do zasiłków rodzinnych, 2.799 zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, 121 jednorazowych zapomóg dla nowo narodzonych dzieci, 473 świadczeń alimentacyjnych, 481 składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 78 zasiłków stałych dla 10 osób, 93 zasiłki okresowe dla 22 osób, 252 zasiłki celowe dla 192 osób, 146 dodatków mieszkaniowych dla 16 rodzin oraz sfinansowano 3.561 posiłków dla 30 uczniów. Na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 499.198,06 złotych, w tym ze środków dotacji Wojewody 335.518,84 złotych. Na ogólną kwotę składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 384.660,35 złotych, odpis na ZFŚS w wysokości 13.709,31 złotych, pozostałe wydatki osobowe pracowników 2.829,75 złotych, wydatki na zakupy potrzebnych materiałów i wyposażenia do pracowni gospodarstwa domowego ( zlewy, garnki, naczynia ) do pracowni plastyczno-technicznej ( komody ), do pracowni informatycznej, do pracowni muzyczno-teatralnej, do salki rehabilitacyjnej ( SOLARIS - urządzenie do terapii światłem, rolety okienne ), zakup aparatu cyfrowego, niszczarki do dokumentów, zestawu wypoczynkowego do świetlicy, zakup opału, części do samochodu, środków żywności, leków, pomocy dydaktycznych, papieru itd. oraz produktów niezbędnych do organizacji wyjazdów na wycieczki ( Wschowa, Leszno, Zielona Góra, Czechy ) wynoszą 59.106,99 złotych, zakup energii elektrycznej i wody 5.880,91 złotych, wydatki na zakup usług zdrowotnych, dostępu do internetu, telekomunikacyjnych, przewozowych, transportowych, rehabilitacyjnych, przeglądu i napraw samochodu, sprzętu, dotyczących organizowanych imprez i wyjazdów oraz innych niezbędnych 29.685,75 złotych, opłaty składek ubezpieczeniowych 3.325 złotych. Łącznie na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczono 3.854.537,24 złotych i wydatkowano je w 98,06 % względem planu.

 

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza” na stypendia i pomoc dla uczniów z terenu Gminy wypłacono 66.534 złote, z tego na zakup podręczników 20.000 złotych ( sfinansowane ze środków Wojewody ) i 46.534 złote na stypendia wypłacane zarówno ze środków własnych w szkołach oraz ze środków własnych i środków Wojewody w urzędzie. Na prowadzenie świetlicy szkolnej w ZSO we Włoszakowicach wydatkowano 35.134,26 złote, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 30.753,66 złotych i na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2.981 złotych oraz na inne wydatki 1.399,60 złotych. Łączne wydatki w tym dziale wynoszą 101.668,26 złotych i zostały zrealizowane w 96,87 %.

 

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatkowano 1.268.658,18 złotych, z czego na zakup krzewów i roślin ozdobnych do nasadzeń i uzupełnień, kwiatów, trawy, piasku na plażę w Dominicach oraz jego rozgarnięcie, wykaszanie trawy, wycinkę, podcinanie i pielęgnowanie zadrzewień, prace pielęgnacyjne przy zieleni na skwerach, w parku oraz przy budynkach gminnych, zaprojektowanie terenów zielonych przy Zespole Szkół w Jezierzycach Kościelnych, Zespole Szkół w Dłużynie, rondzie we Włoszakowicach, urządzenie Alei Zasłużonych w parku we Włoszakowicach, zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Bukówcu Górnym oraz zakup ławostołów, nożyc do żywopłotów, wykaszarki, koszy na śmieci i innych niezbędnych do pielęgnacji terenów zielonych przeznaczono 97.140,40 złotych, na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego 174.201,59 złotych, na konserwację, naprawy i modernizację oświetlenia ulicznego w całej gminie 299.500,52 złotych, na zakup dokumentacji projektowej na unowocześnienie oświetlenia drogowego oraz budowę oświetlenia w Dominicach 31.244,20 złotych na koszty związane z odbiorem ścieków ( dopłata ) 117.937,54 złotych, na wykonanie ekspertyz z tego zakresu 6.710 złotych, na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie schroniska w Dominicach 27.600 złotych, na udział w zadaniu realizowanym przez MZO w Lesznie w związku z budową wspólnego zakładu składowania odpadów 386.100 złotych, na utrzymanie porządku na terenie Gminy, a w szczególności w Boszkowie 70.223,93 złote oraz na zadania do roku 2009 finansowane z GFOŚiGW ( zagospodarowanie składowiska odpadów, zakup worków i pojemników oraz ich instalacja do selekcyjnej zbiórki śmieci, działalność Gminnego Centrum Ochrony Środowiska, itp.) 58.000 złotych. Realizacja z zakresu zadań komunalnych i spraw z zakresu ochrony środowiska została wykonana w 92,88 %.

 

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zawiera wydatki związane z działalnością kulturalną, która w Gminie prowadzona jest przez dwie instytucje kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną. Jednostki te z budżetu otrzymały dotacje podmiotowe; GOK 801.000 złotych i GBP 198.800 złotych. Szczegółowe sprawozdania z działalności tych instytucji stanowią odrębną informację. Łącznie w tym dziale wydatkowano kwotę 999.800 złotych i stanowi ona 100 % wykonania planu.

 

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” wydatkowano 1.282.175,06 złotych. Z działalności bieżącej na dofinansowanie do opłacenia sędziów, kosztów przejazdów oraz opłat statutowych i badań zawodników piłkarskich, prowadzenia zajęć w okresie letnim, do równania i wykaszania boisk sportowych ( Grotniki, Włoszakowice, Bukówiec Górny ), do zakupu nagród, strojów, pucharów, medali, statuetek, petard, kwiatów, do organizowanych zawodów masowych takich jak bieg Sokoła, zawody konne w powożeniu, powitanie lata, „Hubertus”, przejazd z okazji 11 Listopada, mecze piłkarskie, złazy oraz inne imprezy sportowe i rekreacyjne wydatkowano 225.552,56 złotych, w tym wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 13.494 złote oraz na zadania inwestycyjne 1.056.622,50 złotych, z czego na budowę sali środowiskowo-sportowej przy ZSO we Włoszakowicach 855.292,40 złotych, na budowę kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" 18.739,15 złotych, na modernizację boiska w Grotnikach 9.744,14 złotych, na budowę trybun na boisku we Włoszakowicach 50.898,76 złotych, na modernizację boiska w Boguszynie 104.124,79 złotych i na budowę sanitariatów na boisku w Bukówcu Górnym 17.823,26 złotych. Kwota wydatkowana na działalność z zakresu sportu i kultury fizycznej stanowi 97,16 % planu.

 

Część składową budżetu stanowią zadania wykonywane z uzyskanych dotacji. Swe odzwierciedlenie mają tak po stronie dochodów jak i wydatków. Wpływ dotacji przedstawia załącznik nr 3, natomiast ich wydatkowanie załącznik nr 4. Prawie wszystkie dotacje, wpłynęły w deklarowanych wysokościach, łącznie w kwocie 3.808.220,51 złotych. Cząstkowe pozycje odzwierciedla wielkość planu. Tylko w dotacji na wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie realizacja względem planu była o 13.546 złotych niższa w związku z przeprowadzeniem tylko I Tury wyborów wójta, w której został wybrany, w dofinansowaniu uczęszczania dzieci z Gminy Święciechowa do "zerówki" w Krzycku Wielkim o 680 złotych niższa w związku z uczęszczaniem od września jednego dziecka mniej niż planowano i w dotacji dla rolników na zrekompensowanie kosztów akcyzy przy paliwie o 1,49 złotych w związku z tym, że plan ustalano w złotówkach, a przelew realizowano w groszach. W związku z niewydatkowaniem pełnych kwot na określone zadania, dokonano zwrotu niewykorzystanych środków ( rozliczenie w stosunku do rzeczywistych przelewów ). Po stronie wykonania znajdują się faktycznie wykorzystane środki, w łącznej kwocie 3.769.136,85 złotych, co stanowi 98,61 % planu. W tej też kwocie zostały one wydatkowane, a wszystkie niewykorzystane środki z poszczególnych dotacji celowych zostały zwrócone w obowiązującym terminie, w czerwcu, sierpniu i grudniu 2010 roku oraz ostatnie dotyczące pomocy społecznej wydatkowane przez GOPS dnia 7 stycznia 2011 roku. Łącznie była to kwota 39.083,66 złotych.

 

Reasumując, wykonanie budżetu gminy za rok 2010 wygląda następująco:

Na pokrycie wydatków w kwocie 24.240.746,69 złotych wykorzystano środki z uzyskanych dochodów w kwocie 23.476.072,45 złote, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 389.674,24 złote i z tzw. wolnych środków w kwocie 375.000,00 złotych. Mimo, że pierwotnie planowano, nie było potrzeby zaciągnięcia kredytu, a spowodowane to zostało niższym niż planowano wykonaniem wydatków. Po ostatniej zmianie budżetu na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.122.138,00 złotych wystarczające były przychody własne stanowiące 1.216.044,50 złotych. Przychody budżetu przedstawia załącznik nr 5.

 

Na zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Gminnych (pług, odśnieżarka, kosiarka ) i Urzędu Gminy (kserokopiarka, grunt, silnik do łodzi ) wydatkowano 82.867,39 złotych. Na realizowane zadania inwestycyjne wydatkowano odpowiednio: na budowę i modernizację dróg gminnych 2.712.417,15 złotych, na budowę i modernizację dróg powiatowych 220.452,18 złotych, na prace z zakresu rozbudowy sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody 191.509,47 złotych, na wymianę bramy wjazdowej i okien w remizie w Krzycku Wielkim 10.497,46 złotych, na montaż pieca na sali w Krzycku Wielkim 30.592,20 złotych, na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dominicach 27.600 złotych,, na budowę, przebudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie 280.043,66 złotych, na budowę sali środowiskowo-sportowej we Włoszakowicach 855.292,40 złotych, na budowę kompleksu sportowego w Krzycku Wielkim 18.739,15 złotych, na modernizację i urządzanie boisk sportowych w Boguszynie, Włoszakowicach i Grotnikach 164.767,69 złotych, na termomodernizację obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i Włoszakowicach 9.878 złotych, na urządzanie i upiększanie terenów zielonych 59.269,46 złotych, na budowę altanki w Zespole Szkół w Bukówcyu Górnym 6.954 złote i na budowę sanitariatów na boisku w Bukówcu Górnym 17.823,26 złotych. Dodatkowo z wydatków majątkowych zrealizowano wpłatę udziałów do MZO na współfinansowanie zadania “Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie” w kwocie 386.100 złotych oraz wpłatę na dofinansowanie zakupu laparoskopu dla WSZ w Lesznie w kwocie 10.000 złotych. Łącznie na wydatki majątkowe wydatkowano 5.084.803,47 złotych, co stanowi 20,98 % całości wydatków i 96,16 % planu wydatków majątkowych, który po zmianach wynosił 5.287.818 złotych. Różnie natomiast kształtowała się realizacja w poszczególnych zadaniach i wynosiła od 42,70 % ( jako najniższe wykonanie ) przy planowanych pracach inwestycyjnych w parku do 100 % przy dofinansowaniu zakupu laparoskopu i budowy zakładu przerobu odpadów. Tabelaryczne zestawienie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 6.

 

Niektóre z zadań majątkowych są realizowane w ciągu kilku lat i mają swoje odzwierciedlenie w wieloletnich programach inwestycyjnych. Realizacja ich wygląda różnie, obejmuje lata 2006-2013. W roku bieżącym nie poniesiono wydatków na "Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Grotnikach" przesuwając kontynuację prac na lata 2011 i 2012, w związku z możliwością otrzymania w tych latach pożyczki na realizację z WFOŚiGW w Poznaniu. Zaczęto natomiast dalsze prace przy “Przebudowie drogi gminnej nr 712640P wraz z kanalizacją deszczową, ciągiem pieszym, ścieżką rowerową oraz oświetleniem ulicznym w Bukówcu Górnym” i "Termomodernizacji obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i Włoszakowicach" w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Pierwsze zadanie ma być zakończone w roku 2011, drugie natomiast w 2012. W związku z podpisaniem umów na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych w przypadku tych dwóch zadań w ostatnim kwartale roku rozdzielono ich wydatkowanie według odpowiedniej proporcji dodając odpowiednią czwartą cyfrę ( siedem i dziewięć zamiast zera ) do paragrafu. Do końca 2010 roku nie otrzymano deklarowanej rekompensaty i wskazane wydatki poniesiono ze środków własnych. Zadania o mniejszym obciążeniu finansowym tj. “Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Włoszakowice" i “Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie” są realizowane zgodnie z założeniami już od kilku lat systematycznie. Zakończenie pierwszego przewiduje się na rok 2013, natomiast drugiego na 2011. W roku ubiegłym, po wcześniejszym przygotowaniu dokumentacji zaczęto “Budowę sali środowiskowo-sportowej przy ZSO Włoszakowice”, która ma być zakończona w roku 2012 i aktualnie realizowana jest ze środków własnych. Budowa stacji uzdatniania wody, a więc "Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice" zrealizowano w planowanym zakresie opracowania dokumentacji, dalsze prace przesunięto na lata 2011-2012 uzależniając ich kontynuację od momentu podpisania umowy o dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Odstąpiono od planowanej na lata 2008-2012 "Budowy mieszkań socjalnych" w związku z przygotowaniem potrzebnych lokali mieszkaniowych w Krzycku Wielkim i Dominicach. Wprowadzono natomiast nowe zadanie na lata 2010-2011 pod nazwą "Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012", na realizację którego otrzymamy dofinansowanie z budżetu państwa i od Marszałka. Wykonanie wydatków dotyczących roku 2010 w WPI przedstawia załącznik nr 7, a wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich załącznik nr 8.

 

Wydatki bieżące stanowią kwotę 19.155.943,22 złote. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 9.583.905,33 złote, co stanowi 39,54 % całości wydatków i 50,03 % wydatków bieżących. Nie było potrzeby zaciągnięcia wstępnie planowanego kredytu, nie spłacano więc też odsetek. Rezerwę ogólną wykorzystano w całości, zaś rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe nie było potrzeby uruchamiać. Na realizację zadań zawartych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomani wydatkowano 165.885,24 złote ( 0,87 % wydatków bieżących ), co stanowi 89,67 % planu oraz 106,86 % środków uzyskanych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Udzielono dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 801.000 złotych i dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 198.800 złotych ( łącznie 5,22 % wydatków bieżących ) i dotacje celowe dla Gminy Przemęt na działalność oddziału przedszkolnego w Starkowie i Buczu, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy w kwocie 50.900,52 złote oraz na ten sam cel dla Miasta Leszna w kwocie 2.592,90 złotych ( łącznie 0,28 % wydatków bieżących ). Należne wpłaty Gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% odpisu od podatku rolnego wyniosły 5.685,62 złote, tj. 0,03 % wydatków bieżących. Realizację dotacji udzielonych zarówno z wydatków bieżących jak i majątkowych przedstawia załącznik nr 9.

 

Procentowe wykonanie wydatków ogółem w stosunku do ogólnego planu, który jest nieprzekraczalnym limitem, jak już wspominano powyżej, wyniosło 96,38 %. Przy założeniach i planach na lata przyszłe gospodarkę finansową prowadzono przy zachowaniu zasady aby niezbędne zadania wykonywać przy wykorzystaniu minimalnych środków. W większości podstawowych działów, w których prowadzona była działalność, a więc 010, 600, 700, 750, 801, 852, 854, 900, 921, 926 wykonanie procentowe oscyluje w wysokości 90 – 100 %. W pozostałych ( 630, 751, 754, 756, ) jest niższe od 90 % i mieści się w granicach 75 - 88 %. Przyczyny takiej sytuacji zostały omówione powyżej, każdorazowo przy omawianiu określonej grupy zadań znajdujących się w określonym dziale klasyfikacji budżetowej.

 

Wszystkich wydatków dokonano w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych stosując odpowiednie procedury w zależności od charakteru, rozmiaru i rodzaju wykonywanego zadania.

 

Żadna z obecnie działających jednostek budżetowych Gminy Włoszakowice nie prowadzi rachunku dochodów własnych, w żadnej też nie wystąpił obowiązek odprowadzania składek na PFRON. W urzędzie występuje wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych uprawniający do zwolnienia z obowiązku odprowadzania składek, a pozostałe jednostki zatrudniają małe ilości pracowników, co także kwalifikuje je do zwolnienia.

 

Od roku 2010 zlikwidowano Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki pozostałe na rachunku funduszu w kwocie 69.196,41 złotych przelano na dochody budżetu. Również wpływające obecnie należne opłaty z tytułu ochrony środowiska wzbogaciły dochody budżetu i wyniosły one 32.310,93 złote. Ze środków tych, tak jak dotychczas ale już też w wydatkach budżetu realizowane były zadania z zakresu ochrony środowiska i w roku ubiegłym przeznaczono na nie 128.223,93 złote.

 

 

 

 

 

Włoszakowice, dnia 2011-03-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06