OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 16/2011 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych we Włoszakowicach przy ul. Spokojnej.

Zarządzenie Nr 16/2011 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych we Włoszakowicach przy ul. Spokojnej.

Numer dokumentu: 16
Rok: 2011


Zarządzenie Nr 16/2011
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 01 kwietnia 2011r.

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych we
Włoszakowicach przy ul. Spokojnej.
-----------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1 pkt 2, ust. 3, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651), § 3 ust.1, § 6 ust. 1, § 8 ust. 2, § 13, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108, ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXVII/191/09 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 23 października 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach, zarządzam co następuje:


§ 1

Ogłaszam II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 504/9, 504/10, położonych we Włoszakowicach przy ul. Spokojnej, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o przetargu stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, publikację w czasopiśmie o zasięgu regionalnym, czasopiśmie “Nasze Jutro” i na stronie internetowej Gminy Włoszakowice. Ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Włoszakowice.

§ 3

Powołuję komisję przetargową w składzie:

1) Mateusz Mroziński - przewodniczący
2) Robert Kasperczak - członek
3) Bogusław Olejnik - członek

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. Mateuszowi Mrozinskiemu.

§ 5

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.Wójt
Stanisław Waligóra


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2011
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 01 kwietnia 2011r.

O G Ł O S Z E N I E
-----------------------------------

Wójt Gminy Włoszakowice ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych we Włoszakowicach przy ul. Spokojnej, dla których w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1L/00026792/6

Przedmiotem przetargu są nieruchomości oznaczone numerami działek:

504/9 o powierzchni 2388 m² cena wywoławcza 62 700,00 zł
504/10 o powierzchni 1959 m² cena wywoławcza 51800,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%
Postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się dnia 16 maja 2011r. o godz. 11-tej w salce masońskiej Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 13 maja 2011r. godz. 14.00 w kasie Urzędu Gminy lub na konto: Urząd Gminy Włoszakowice BS Włoszakowice 39 8661 0009 2001 0000 1209 0006

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy.
Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Wyżej wymienione nieruchomości nie są obciążone oraz nie mają zobowiązań.

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr IV/32/2003 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 04 marca 2003r. przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - MN

Zakończenie budowy w/w nieruchomości, za którą uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, winno nastąpić w ciągu 4 lat. W przypadku braku zabudowy Wójt Gminy Włoszakowice zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, potwierdzony dowód wpłaty wadium, numer NIP. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
W przypadku gdy nabywcą nieruchomości zostanie cudzoziemiec, do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli jego uzyskanie wynika z przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U z 2004r. Nr 167 poz. 1758 ze zmianami).

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Włoszakowice pok.116 lub telefonicznie 065 52 52 994.

Wójt
mgr Stanisław Waligóra
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-04-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06