OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 20/2011 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie - Letnisku przy ul. Dworcowej z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu

Zarządzenie Nr 20/2011 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie - Letnisku przy ul. Dworcowej z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu

Numer dokumentu: 20
Rok: 2011

Zarządzenie Nr 20/2011
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 26 kwietnia 2011r.

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie - Letnisku przy ul. Dworcowej z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu.
-----------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 35 ust. 1b, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1 pkt 2, ust. 3, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651), § 3 ust.1, § 6 ust. 1, § 8 ust. 2, § 13, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108, ze zmianami), zarządzam co następuje:

§1

Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Włoszakowice, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 105/5, 106/1, 107/1, 108/1, 109/1, położonych w Boszkowie – Letnisku przy ul. Dworcowej, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o przetargu stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, publikację w czasopiśmie o zasięgu regionalnym, czasopiśmie “Nasze Jutro” i na stronie internetowej Gminy Włoszakowice. Ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń sołectwa Grotniki i stronie internetowej Gminy Włoszakowice.

§ 3

Powołuję komisję przetargową w składzie:

1) Mateusz Mroziński - przewodniczący
2) Robert Kasperczak - członek
3) Bogusław Olejnik - członek

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. Mateuszowi Mrozinskiemu.

§ 5

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2011
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 26 kwietnia 2011r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Włoszakowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Włoszakowice przeznaczonych na prowadzenie parkingu w Boszkowie - Letnisku przy ul. Dworcowej w sezonie letnim od 15 czerwca do 31 sierpnia 2011r.
Przedmiotem przetargu są działki nr: 105/5, 106/1, 107/1, 108/1, 109/1 o ogólnej powierzchni 0,6025 ha, zapisane w KW PO1L/00052958/9, PO1L/00052957/2, 1687, PO1L/00052959/6

cena wywoławcza wynosi 14000,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%
Postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Przetarg odbędzie się dnia 06 czerwca 2011r. o godz. 1100 w salce masońskiej Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do 03 czerwca 2011r. do godz. 1400 w kasie Urzędu Gminy lub na konto: Urząd Gminy Włoszakowice BS Włoszakowice 39 8661 0009 2001 0000 1209 0006

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osoba, która przetarg wygra zobowiązana będzie do uiszczenia uzyskanej kwoty czynszu dzierżawnego (pomniejszonego o wadium) do dnia 31 lipca 2011r.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, potwierdzony dowód wpłaty wadium, numer NIP. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
Szczegółowych informacji dot. warunków dzierżawienia w/w nieruchomości udziela Urząd Gminy Włoszakowice pok.116 lub telefonicznie 65 52 52 994.


Wójt
mgr Stanisław WaligóraInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-05-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06