OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VII/45/2011 w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Uchwała Nr VII/45/2011 w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Numer uchwały: 45
Numer sesji: 7
Rok: 2011

U C H W A Ł A Nr VII/45/2011
RADY GMINY WE WŁOSZAKOWICACH
z dnia 27 maja 2011r.w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Włoszakowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm./ i art.9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 180 poz.1493 z późn.zm./ Rada Gminy we Włoszakowicach uchwala co następuje


§ 1.


Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Włoszakowicach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania zwanego dalej "Zespołem" w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

IRENA PRZEZBÓR


Załącznik do Uchwały Nr VII/45/2011
Rady Gminy we Włoszakowicach
z dnia 27 maja 2011 r.Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
we Włoszakowicach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania


I.Tryb powoływania i odwoływania członków Zespołu.
1. W skład Zespołu wchodzą osoby zgłoszone przez jednostki, instytucje i organizacje określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2. Podmioty zgłaszające członków Zespołu oraz osoby ich przedstawicieli określają
porozumienia zawarte przez Wójta z tymi podmiotami.
3. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Wójt w drodze zarządzenia.
4.Wójt może powołać na członka Zespołu zgłoszonych przedstawicieli prokuratury oraz
przedstawicieli innych podmiotów niż określone w art. 9ust.3 pkt 1-6 ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
5.Odwołanie członka Zespołu następuje na uzasadniony wniosek:
a/członka Zespołu
b/podmiotu, który członka Zespołu reprezentuje,
c/Przewodniczącego Zespołu lub innego członka Zespołu
6. Odwołanie członka Zespołu skutkuje koniecznością powołania nowego członka Zespołu
przedstawiciela tego samego podmiotu, zgodnie z procedurą powołania określoną w ust.2.
7. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z
wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
8. Skład grupy roboczej ustalany jest przez przewodniczącego Zespołu w uzgodnieniu z
członkami zespołu.


II. Warunki Funkcjonowania Zespołu
1.Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt po zawarciu porozumień z podmiotami
wchodzącymi w skład Zespołu.
2.Wyboru przewodniczącego Zespołu dokonuje się na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród
jego członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy składu członków Zespołu. Odwołania dokonuje się w takim samym trybie.
3.Na wniosek Przewodniczącego Zespół wybiera zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
4.Przewodniczący Zespołu inicjuje, organizuje i kieruje pracami zespołu, a w szczególności:
a/ustala przedmiot, terminy i miejsce posiedzeń Zespołu,
b/przewodniczy Zespołowi
c/reprezentuje zespół w stosunku do innych instytucji i organów
d/tworzy grupy robocze z własnej inicjatywy lub na wniosek członków zespołu.
5.Podczas nieobecności przewodniczącego pracami zespołu kieruje zastępca.
6.Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy
miesiące.
7.Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków
służbowych lub zawodowych.
8.Członkowie Zespołu oraz grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą
w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie bez zgody i wiedzy tych osób , w zakresie
określonym ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z zachowaniem poufności i w
związku z realizacją zadań określonych tą ustawą.
9.Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust.8 rozciąga się także w okresie po
ustaniu członkostwa w Zespole oraz grupach roboczych.
10.Organizację pracy oraz sporządzaną dokumentację z prac Zespołu i grup roboczych reguluje
Regulamin Pracy Zespołu.
11.Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedkłada je Wójtowi w
terminie do 31 marca następnego roku.
11.Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej we
Włoszakowicach.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


IRENA PRZEZBÓR
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-06-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06