OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VII/46/2011 w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice

Uchwała Nr VII/46/2011 w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice

Numer uchwały: 46
Numer sesji: 7
Rok: 2011

UCHWAŁA Nr VII/46/ 2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27 maja 2011 r.w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.14 ust. 5 w związku z art.6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami). Rada Gminy uchwala co następuje:


§1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Włoszakowice świadczą bezpłatne usługi w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Ustala się odpłatność rodziców ( opiekunów prawnych) za usługi świadczone w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmujące następujące zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i dydaktyczne:
1) zabawy aktywizujące oraz badawczo – rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
2) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka,
3) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka,
4) zabawy plastyczne, teatralne, muzyczne i inne, rozwijające zdolności dziecka oraz zaspakające ich potrzebę aktywności i zainteresowania
5) opieka nad dzieckiem w czasie zajęć dodatkowych organizowanych na życzenie i koszt rodziców.
2. Opłata za jedną godzinę korzystania dziecka z zajęć o których mowa w ust.1 wynosi 1,50 zł i naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę.


§ 3 1. Miesięczna opłata za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w § 2 ust.2, oraz deklarowanej przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.
2. Opłata o której mowa w § 3 ust. 1 płatna jest do dnia 15 następnego miesiąca.


§ 4 Na drugie i każde kolejne dziecko uczęszczające z tej samej rodziny do tego samego przedszkola obniża się opłatę o której mowa w § 3 o 20 %.


§ 5 W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej co najmniej jeden tydzień, opłata o której mowa w § 3 ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu jeżeli była to nieobecność ciągła.


§ 6 Opłata o której mowa w § 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.


§ 7. Traci moc uchwała Nr XII/84/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.


§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 9. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęło 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr VII/46/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 maja 2011 r.
W związku ze zmianą przepisów ustawy o systemie oświaty zaistniała konieczność ustalenia przez rady gmin liczby godzin, w czasie których gminne przedszkola realizują nieodpłatnie program wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego, w wymiarze nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
Dodatkowo nowela przepisów ustawy o systemie oświaty ograniczyła okres obowiązywania dotychczasowych uchwał rad gmin w sprawie opłat za przedszkola, które obowiązują tylko do dnia 31 sierpnia 2011 roku. Stąd zaistniała konieczność uchwalenia nowych stawek opłat za dodatkowe godziny korzystania z zajęć ponad ustalony wymiar czasu pracy w którym realizowana jest podstawa programowa.
Opłatę pobiera się za 6, 7, 8 i 9 godzinę korzystania przez dziecko z świadczeń udzielanych przez przedszkola gminne. Proponuje się opłatę w wysokości 1.50 zł za jedną godzinę udzielanych świadczeń. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-06-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06