OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VII/47/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Uchwała Nr VII/47/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Numer uchwały: 47
Numer sesji: 7
Rok: 2011

UCHWAŁA NR VII/ 47 /2011
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27 maja 2011 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami ), art. 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) Rada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok o 263.269,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym kwotę dochodów bieżących o 262.369,00 złotych i dochodów majątkowych o 900 złotych.
2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 141.008,00 złotych, które po zmianie wynoszą 3.256.241,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 27.797.831,00 złottch, w tym dochodów bieżących 23.176.045,00 złotych i dochodów majątkowych 4.621.786,00 złotych.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok określoną w § 2 Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na 2011 rok o 263.269,00 złotych oraz dokonuje wnioskowanych przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały .
2. W wyniku dokonanych zmian wydatki bieżące zwiększa się o 206.569,00 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 21.589.563,00 złote, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 183.468,00 złotych i ogółem wynoszą 16.501.377,00 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 5.417,00 złotych i ogółem wynoszą 10.698.240,00 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 178.051,00 złotych i ogółem wynoszą 5.803.137 ,00 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 1.202.672,00 złote,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 23.101,00 złotych i ogółem wynoszą 3.535.514,00 złotych,
4)) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 350.000,00 złotych.
3.Zmiana, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 141.008,00 złotych, które po zmianie wynoszą 3.256.241,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
4. W wyniku dokonanych zmian wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, zwiększa się o 56.700,00 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 17.775.149,00 złotych, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 17.768.549,00 złotych, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 7.740.849,00 złotych,
2) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów wynoszą 6.600,00 złotych
5. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 39.364.712,00 złotych, w tym wydatków bieżących 21.589.563,00 złote i wydatków majątkowych 17.775.149,00 złotych.

§ 3. 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów do wysokości 11.900.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych rozchodów do wysokości 333.119,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta do udzielenia pożyczki w wysokości do 333.119,00 złotych.

§ 5. Zmniejsza się rezerwę celową o 45.880,00 złotych i po zmianie wynosi 11.980,00 złotych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór
Uzasadnienie:

I. W dochodach ( załącznik Nr 1 )
1. wprowadza się:
1) dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 16.291złotych,
2) zwiększenie dotacji przeznaczonej na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 3.995 złotych,
3) darowiznę Firmy Kenkel na budowę sali środowiskowo-sportowej w kwocie 100.000 złotych,
4) dotację na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej 320 złotych,
5) środki na wypłatę zwrotu akcyzy oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 137.013 złotych,
6) nieplanowane środki realizowane w urzędzie 5.650 złotych.
2. dokonuje się aktualizacji rozdziału dotyczącego opłaty produktowej.

II. Zwiększa się dotacje na zadania zlecone oraz ich wydatkowanie zgodnie z przeznaczeniem (załącznik nr 2 i 4 ) o 3.995 zlotych i 137.013 złotych, łącznie o 141.008 złotych.

III. W wydatkach ( załącznik Nr 3 )
1. przydzielono środki jednostkom na dodatkowe zadania dla:
1) ZS w Bukówcu Górnym ( biosko ) 5.000 zł,
2) ZS w Krzycku Wielkim ( dach ) 5.000 zł,
3) ZSO we Włoszakowicach ( remont sieci elektrycznej ) 19.680 zł,
4) ZDG Włoszakowice ( plac przed pałacem ) 25.000 zł,
5) GOPS we Włoszakowicach 4.315 zł,
6) UG ( pompownia ścieków, remont łodzi, zakup kosiarki, ochrona środowiska prace remontowe na OŻ w Boszkowie, remont ubikacji w kawiarni w Bukówcu Górnym, prace na boisku w parku, pomoc dla uczniów, wypłata zwrotu akcyzy oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, prowizja, kara itp.) 250.154 zł,
2. zmniejszono rezerwę ogólną o 45.880 zł,
3. dokonano wnioskowanych przeniesień w ZS w Bukówcu Górnym, GOPS we Włoszakowicach oraz w Urzędzie Gminy w ramach przyznanych środków.

IV. W wydatkach majątkowych ( załącznik nr 5 ) zaktualizowano paragraf dofinansowania budowy zakładu przetwarzania odpadów w Trzebani, wprowadzono dodatkowe zadania:
1) zakup kosiarki na boisko we Włoszakowicach 7.500 złotych,
2) budowę pompowni ścieków na Ośrodku Źeglarskim w Boszkowie 7.000 złotych,
3) utwardzenie placu przed pałacem 25.000 złotych,
oraz zwiększono środki na budowę sieci wodociągowej w Boszkowie o 17.200 złotych.

V. Zaktualizowano przychody i rozchody ( załącznik nr 6 i 7 ) poprzez wyeliminowanie pozycji dotyczących zaciągnięcia i spłaty krótkotrwałego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 złotych.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2011-06-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06